Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13 juli 2021, nr. Min-BuZa.2021.8927-7, houdende herbenoeming van de voorzitter en wijziging van de samenstelling van de Nederlandse multi-stakeholder groep van de Extractives Industries Transparancy Initiative (MSG EITI NL)

De Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 1, tweede lid van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken van 16 oktober 2017, nr. Min-BuZa.2017.695-29, tot instelling van een multi-stakeholder groep EITI en artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken van 16 oktober 2017, nr. Min-BuZa.2017.695-29, tot instelling van een multi-stakeholder groep EITI wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, tweede lid, wordt toegevoegd: Daarnaast wordt een onafhankelijke voorzitter benoemd.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

 • 1. a. Te rekenen vanaf 1 juni 2021 tot en met 31 december 2022 wordt, de heer drs. J. Haenen, wonende te ’s-Gravenhage, herbenoemd tot voorzitter van de Multi-stakeholder groep EITI Nederland.

  • b. Aan de voorzitter, genoemd onder a, wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18, van paragraaf 6.3 van de CAO Rijk en de arbeidsduurfactor op 0,15.

 • 2. Tot de werkzaamheden van de voorzitter behoren het faciliteren van de multi-stakeholder groep en het uitvoeren en verder vormgeven van het werkplan.

 • 3. In de multi-stakeholdergroep worden vertegenwoordigers voor een periode van maximaal drie jaar benoemd. Deze leden, hun plaatsvervangers en de onafhankelijke voorzitter kunnen voor maximaal twee termijnen worden benoemd.

  • a. Met ingang van 1 oktober 2021 wordt, de heer R. Cino, wonende te Leidschendam-Voorburg, als vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat herbenoemd. De plaatsvervanger is de heer M.G. Hendrickx;

  • b. Te rekenen vanaf 11 oktober 2020 wordt, mevrouw C.B. Hagenaars, wonende te Den Haag, als vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken herbenoemd. De plaatsvervanger is de heer T.E. Westerhuis;

  • c. Te rekenen vanaf 1 maart 2021 wordt, mevrouw I.M.J. van Rijswijk, wonende te Barendrecht, als vertegenwoordiger van de Belastingdienst benoemd. De plaatsvervanger is de heer M.C. van Driel;

  • d. Te rekenen vanaf 11 oktober 2020 wordt, de heer W.M. van der Deijl, wonende te Rotterdam, als vertegenwoordiger van de NAM B.V. herbenoemd. De plaatsvervanger is de heer J. M. Kutsch Lojenga, als vertegenwoordiger van Shell International B.V.;

  • e. Te rekenen vanaf 1 januari 2019 wordt, de heer T. Zaal, wonende te Rijnsburg, als vertegenwoordiger van TAQA Energy B.V. benoemd;

  • f. Te rekenen vanaf 11 oktober 2020 wordt, mevrouw M. van den Akker, wonende te Noordwijk, als vertegenwoordiger van NOGEPA herbenoemd;

  • g. Te rekenen vanaf 11 oktober 2020 wordt, de heer G. Kwaks, wonende te Utrecht, als vertegenwoordiger van de Open State Foundation herbenoemd. De plaatsvervanger is de heer S.M. Wiemers;

  • h. Te rekenen vanaf 1 april 2019 wordt, mevrouw L.A.P. Rooijendijk, wonende te Amsterdam, als vertegenwoordiger van Transparency International benoemd. De plaatsvervanger is de heer P. Vlaanderen;

  • i. Te rekenen vanaf 11 oktober 2020 wordt, mevrouw J. de Lang, wonende te Groningen, als vertegenwoordiger van de FNV herbenoemd. De plaatsvervanger is de heer H. Korthof.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt voor zover het betreft artikel I, onderdeel B, terug tot en met 1 januari 2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag

TOELICHTING

Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) betreft een internationaal initiatief dat het bevorderen van transparantie in de delfstoffenwinning tot doel heeft. Het EITI is een publiek-private samenwerking, waarin bedrijven uit de betrokken sectoren, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk optrekken (Kamerstukken II 2015/16 32 852, nr. 29). Het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken van 16 oktober 2017, nr. Min-BuZa.2017.695-29, tot instelling van een multi-stakeholder groep EITI (Stcrt. 2017, nr. 60682) voorziet in de instelling van de Multi-stakeholder groep EITI Nederland (hierna: instellingsbesluit Multi-stakeholder groep EITI Nederland).

De Multi-stakeholder groep EITI is belast met de implementatie van het EITI in Nederland. De controle en beoordeling wordt gedaan door het EITI Internationale Secretariaat in Oslo, d.m.v. een zogeheten validatie. De implementatie van het EITI wordt dit jaar voor het eerst gevalideerd door Oslo. Deze validatie is 1 juli 2021 gestart.

De onderhavige wijziging van het instellingsbesluit Multi-stakeholder groep EITI Nederland voorziet in de mogelijkheid om een onafhankelijke voorzitter te benoemen (zie artikel I, onderdeel A) en te bekostigen (zie artikel I, onderdeel B). Voorts is artikel 2, derde lid, van het instellingsbesluit Multi-stakeholder groep EITI Nederland geactualiseerd aan de huidige samenstelling van de leden.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag

Naar boven