Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 33920Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 25 juni 2021, 3215112-1011559, houdende wijziging van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen en de Regeling publieke gezondheid in verband met de indexering van tarieven 2021, alsmede wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling ter verduidelijking van de toepasselijkheid van markeringsvoorschriften

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 4, vijfde lid, van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 57, derde lid, van de Wet publieke gezondheid en artikel 3.4, eerste lid, van het Tabaks- en rookwarenbesluit;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 5 van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt:

a. In onderdeel a ‘€ 445,43’ vervangen door ‘€ 459,68’;

b. In onderdeel b ‘€ 389,75’ vervangen door ‘€ 402,22’;

c. In onderdeel c ‘€ 222,72’ vervangen door ‘€ 229,85’;

d. In onderdeel d ‘€ 445,43’ vervangen door ‘€ 459,68’;

e. In onderdeel e ‘€ 389,75’ vervangen door ‘€ 402,22’;

f. In onderdeel f ‘€ 556,79’ vervangen door ‘€ 574,61’;

g. In onderdeel g ‘€ 445,43’ vervangen door ‘€ 459,68’; en

h. In onderdeel h ‘€ 167,04’ vervangen door ‘€ 172,39’.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 27,84’ telkens vervangen door ‘€ 28,73’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 111,36’ vervangen door ‘€ 114,92’.

ARTIKEL II

Artikel 9 van de Regeling publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt:

a. In onderdeel a ‘€ 111,36’ vervangen door ‘€ 114,92’;

b. In onderdeel b ‘€ 167,04’ vervangen door ‘€ 172,39’; en

c. In onderdeel c ‘€ 222,72’ vervangen door ‘ € 229,84’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 111,36’ vervangen door ‘€ 114,92’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 27,84’ vervangen door ‘€ 28,73’.

ARTIKEL III

Aan artikel 3.7, elfde lid, van de Tabaks- en rookwarenregeling wordt toegevoegd ‘en de markeringsvoorschriften, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik’.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2021, met uitzondering van artikel III, dat in werking treedt met ingang van 3 juli 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling strekt ertoe de Warenwetregeling tatoeëren en piercen en de Regeling publieke gezondheid te wijzigen in verband met de indexering van tarieven 2021. Daarnaast wordt de Tabaks- en rookwarenregeling gewijzigd, zodat duidelijk wordt dat markeringsvoorschriften op grond van het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik onverminderd van toepassing zijn op sigarettenverpakkingen. De wijzigingen worden in de artikelsgewijze toelichting toegelicht.

Gevolgen voor regeldruk

Deze regeling heeft geen effect op de administratieve lasten of nalevingskosten. Tarieven en retributies zijn financiële lasten en vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk. Zij worden aldus niet aangemerkt als regeldruk die voortvloeit uit wet- of regelgeving. De eenmalige kennisnemingskosten zijn vrijwel nihil.

Regulier overleg Warenwet

Het ontwerp van deze regeling is ter informatie gestuurd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)1.

Artikelsgewijs

Artikel I

De tarieven voor werkzaamheden in het kader van tatoeëren, piercen en permanente make-up worden jaarlijks geïndexeerd. De tarieven zijn oorspronkelijk gebaseerd op het in 2007 vastgestelde uurtarief van € 87,18. Dit tarief is voor 2008 en 2009 geïndexeerd naar aanleiding van de indexatie van de CAO voor de gemeenten en vanaf 2010 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het CBS loonindexcijfer voor de sector overheid over het voorafgaande jaar. Per 1 juli 2021 wordt het tarief geïndexeerd op basis van het CBS loonindexcijfer voor de sector overheid over 2020 van 3,2%. Het nieuwe uurtarief in 2021 bedraagt € 114,92.

Artikel II

De tarieven voor werkzaamheden in het kader van sanitaire controles van schepen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit gebeurt op basis van het door het CBS vastgestelde loonindexcijfer voor de sector overheid, zoals ook bij de indexeringen voor de tarieven voor de werkzaamheden in het kader van tatoeëren, piercen en permanente make-up het geval is. Per 1 juli 2021 wordt het tarief geïndexeerd op basis van het CBS loonindexcijfer voor de sector overheid over 2020 van 3,2%. Het nieuwe uurtarief in 2021 bedraagt € 114,92.

Artikel III

Op 3 juli 2021 dienen lidstaten Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 20192 te hebben geïmplementeerd. Dat gebeurt in het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik.3 Uit artikel 3, tweede lid, van dat besluit volgt dat op verpakkingen van sigaretten die filters bevatten markeringen moeten worden aangebracht waarmee duidelijk wordt gemaakt dat het plastic uit de filters niet in het milieu terecht mag komen. Zie verder paragraaf 5.3 van het algemeen deel van de toelichting op genoemd besluit.

In de Tabaks- en rookwarenregeling is uitputtend geregeld hoe de verpakkingen van sigaretten en shagtabak eruit dienen te zien.4 Naast regels over verplichte gezondheidswaarschuwingen gaat het om eisen aan onder meer de kleur en het lettertype. Deze verplichtingen, ook wel bekend als ‘neutrale verpakkingen’, zijn te vinden in artikel 3.7 en verder van de Tabaks- en rookwarenregeling. Om mogelijk te maken dat de markeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik wat betreft sigarettenverpakkingen kunnen worden nageleefd, wordt in artikel 3.7, elfde lid, van de Tabaks- en rookwarenregeling de verhouding tussen beide voorschriften duidelijk gemaakt: zowel de eisen aan het neutrale uiterlijk van sigarettenverpakkingen als de markeringsvoorschriften die voortvloeien uit de nieuwe milieuregels zijn tegelijkertijd van toepassing op verpakkingen van sigaretten met filters.

Artikel IV

Ten aanzien van het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling wordt aansluiting gezocht bij het systeem van vaste verandermomenten, met uitzondering van artikel III. Dit artikel treedt gelijktijdig in werking met het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik, namelijk op 3 juli 2021. Deze afwijking van de vaste verandermomenten is gerechtvaardigd, omdat het implementatie van een bindende Europese richtlijn betreft.5 Zie daarover hoofdstukken 7 en 10 van het algemeen deel van de toelichting op het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Op grond van Bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/21516 mogen bij verpakkingen van sigaretten met filters die vóór 4 juli 2022 in de handel zijn gebracht, de verplichte markeringen nog door middel van stickers worden aangebracht.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark


X Noot
1

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

X Noot
2

Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (PbEU 2019, L 155). Zie tevens Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2151 van de Commissie van 17 december 2020 tot vaststelling van regels inzake geharmoniseerde markeringsspecificaties voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik die zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (PbEU 2020, L 428) (gerectificeerd in PbEU 2021, L 77).

X Noot
3

Stb. 2021, 294.

X Noot
5

Aanwijzing 4.17, vijfde lid, onder d, van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

X Noot
6

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2151 van de Commissie van 17 december 2020 tot vaststelling van regels inzake geharmoniseerde markeringsspecificaties voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik die zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (PbEU 2020, L 428).