Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-28102".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-05-27
DTD-versie 1.0.4
Grondslag artikelen 2.21, 5.34, tweede lid, 16.55, tweede lid, 16.88, derde en vierde lid, van de Omgevingswet, de artikelen 2, aanhef en onder d, 3, eerste en tweede lid, 4 en 5 van de Kaderwet subsidies I en M, artikel 23, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 1.1, vierde lid, tweede zin, van de Wet milieubeheer, de artikelen 10, eerste lid, en 38, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet, de artikelen 15, 19, 27 en 28 van de Landbouwwet, artikel 8.70g, derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, de artikelen 1a, tweede lid, 5, 11f, vijfde lid, en 11h, vierde lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, artikel 20, eerste lid, aanhef en onder b, van het Drinkwaterbesluit en de artikelen 28, 36 en 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Identifier stcrt-2021-28102
Jaargang 2021
Maker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerp natuur en milieu
Onderwerp ruimte en infrastructuur
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 28102
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 mei 2021 tot aanvulling en wijziging van de Omgevingsregeling en wijziging en intrekking van enige andere regelingen met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mnre1034/2020/OrBodemMijnsteenHerkomstgebieden/nld@2020-12-01
Vastgesteld informatieobject /join/id/regdata/mnre1034/2020/OrBodemMijnsteenToepassingsgebieden/nld@2020-12-01