Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-27235".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-05-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 12, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 17, derde lid, 18, vierde lid, 29, derde lid, 29a, zesde lid, en 67, negende lid, van de Algemene nabestaandenwet, 2, twaalfde en dertiende lid, van de Wet op het kindgebonden budget en 62, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Identifier stcrt-2021-27235
Jaargang 2021
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 27235
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 mei 2021, nr. 2021-0000055718, tot wijziging van de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 ten behoeve van de actualisering van de woonlandfactoren voor het kalenderjaar 2022
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties