Regeling pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

gelet op artikel 13 lid 1 sub c en artikel 24 lid 1 sub c van de Wet op de rechtsbijstand en artikel 39 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, waarin is bepaald dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand overeenkomsten kan sluiten met rechtsbijstandverleners tot het verrichten van rechtsbijstand op bepaalde rechtsgebieden,

in aanmerking nemende:

dat de Raad voor Rechtsbijstand een pilot wil instellen en daartoe overeenkomsten wil aangaan met bewindvoerders Wsnp tot het verrichten van rechtsbijstand bij het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, zoals bedoeld in artikel 284 van de Faillissementswet,

besluit:

de volgende regeling vast te stellen.

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Bebr:

het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand;

b. beleidsregels:

de Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register.

c. bestuur:

het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, als bedoeld in artikel 3 van de Wrb;

d. bewindvoerder Wsnp:

de bewindvoerder Wsnp die staat ingeschreven in het register;

e. bijlagen:

de bijlagen behorende bij het verzoekschrift toelating Wsnp zoals omschreven in artikel 285 Faillissementswet;

f. Bvr:

het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

g. commissie voor bezwaar:

de commissie voor bezwaar zoals opgenomen in het reglement Commissie voor Bezwaar;

h. gedragsregels:

de regels waar de deelnemende bewindvoerder Wsnp zich aan heeft geconformeerd door ondertekening van het aanmeldformulier;

i. klachtenadviescommissie:

de klachtenadviescommissie Wsnp zoals opgenomen in de Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II;

j. overeenkomst:

de overeenkomst ‘Pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp’ die op basis van artikel 13 eerste lid onder c van de Wrb wordt gesloten tussen het bestuur van de Raad en de bewindvoerder Wsnp;

k. particulier:

burger die geen zzp’er/(ex-)ondernemer is;

l. pilot:

de pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp;

m. Raad:

de raad voor rechtsbijstand als bedoeld in artikel 2 van de Wrb;

n. rechtzoekende:

de particulier zoals genoemd in dit artikel onder ‘k’ en de zzp’er/(ex-)ondernemer zoals genoemd in dit artikel onder ‘v’;

o. regeling:

deze regeling ten behoeve van de pilot;

p. register:

het register waarin bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp zijn opgenomen die voldoen aan de door de Raad gestelde eisen voor inschrijving zoals bepaald in de Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register;

q. toevoeging:

de toevoeging ten behoeve van het verlenen van rechtsbijstand zoals bedoeld in ‘e’ en ‘s’ van dit artikel;

r. vergoeding:

de vergoeding ten behoeve van het verlenen van rechtsbijstand zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling;

s. verzoek toelating Wsnp:

het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling zoals bedoeld in artikel 284 Faillissementswet;

t. Wrb:

Wet op de rechtsbijstand;

u. Wsnp;

Wet schuldsanering natuurlijke personen;

v. zzp’er/(ex-)ondernemer:

burger met een zelfstandig beroep/bedrijf of (ex-) onderneming.

Artikel 2. Instelling pilot en doel

 • 1. De Raad stelt bij deze een pilot in om de effecten te onderzoeken van de inzet van de bewindvoerder Wsnp bij het indienen van het verzoek toelating Wsnp en op de doorstroming naar- en de toegankelijkheid van de Wsnp.

 • 2. Deze regeling heeft verder tot doel de vergoeding te regelen van de inzet van de bewindvoerder Wsnp bij de pilot zoals bedoeld in het eerste lid.

HOOFDSTUK II. VOORWAARDEN

Artikel 3. Algemeen

 • 1. De Raad kan in het kader van de pilot een overeenkomst sluiten met de bewindvoerder Wsnp die op het moment van het sluiten van de overeenkomst aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • a) hij staat ingeschreven in het register;

  • b) hij heeft tenminste één lopende schuldsaneringszaak op zijn naam staan;

  • c) er is niet gebleken van enig handelen of nalaten in strijd met een zorgvuldige en doelmatige rechtsbijstandverlening, al dan niet blijkend uit een eerder advies van de klachtenadviescommissie en/of de commissie voor bezwaar;

  • d) hij is bereid medewerking te verlenen aan een evaluatie van de pilot en levert de daartoe door de Raad gevraagde gegevens aan.

 • 2. Indien de bewindvoerder Wsnp wenst deel te nemen aan deze regeling, dient hij daarvoor het ‘Aanmeldformulier PTW’ te gebruiken dat door de Raad beschikbaar wordt gesteld.

 • 3. Het bestuur kan de overeenkomst beëindigen als de bewindvoerder Wsnp niet meer voldoet aan de in artikel 1 onder b genoemde beleids- of de in artikel 1 onder h genoemde gedragsregels.

HOOFDSTUK III. DE TOEVOEGING EN DE VERGOEDING

Artikel 4. De toevoeging

 • 1. De bewindvoerder Wsnp vraagt, voor het einde van de rechtsbijstand, de toevoeging aan via het door de Raad opgesteld formulier ‘Aanvraag toevoeging bewindvoerder Wsnp (PTW)’. Bij dit formulier dient het aanhangig gemaakte verzoekschrift toelating Wsnp te zijn gevoegd.

 • 2. De toevoeging is strikt beperkt tot de rechtsbijstand bij het verzoek toelating Wsnp, zoals bedoeld in artikel 1 onder s, dat aanhangig is gemaakt op of na de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3. De Raad legt aan de rechtzoekende de laagste eigen bijdrage op zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 4 Bebr.

Artikel 5. De vergoeding

 • 1. De vergoeding voor rechtsbijstand aan een particulier in het kader van deze regeling bedraagt:

  • a. € 550 voor het aanhangig gemaakte verzoekschrift toelating Wsnp;

  • b. de vergoeding onder a wordt verhoogd met € 200 indien de bewindvoerder Wsnp de zitting in het kader van het verzoek toelating Wsnp heeft bijgewoond.

 • 2. De vergoeding voor rechtsbijstand aan een zzp’er/(ex-)ondernemer in het kader van deze regeling bedraagt:

  • a. € 615 voor het aanhangig gemaakte verzoekschrift toelating Wsnp;

  • b. de vergoeding onder a wordt verhoogd met € 275 indien de bewindvoerder Wsnp de zitting in het kader van het verzoek toelating Wsnp heeft bijgewoond.

 • 3. De vergoeding zoals bedoeld in het eerste en twee lid, wordt vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting.

 • 4. De eigen bijdrage zoals bedoeld in het derde lid van artikel 4 van deze regeling, wordt in mindering gebracht op de vergoeding.

Artikel 6. Aanvraag vergoeding en besluit

 • 1. Binnen drie maanden na afronding van de rechtsbijstand die in het kader van deze regeling wordt verleend, vraagt de bewindvoerder Wsnp de vergoeding aan via het door de Raad opgesteld formulier ‘Aanvraag vergoeding bewindvoerder Wsnp (PTW)’.

 • 2. Bij dit formulier voegt de bewindvoerder Wsnp:

  • a. de uitspraak op het verzoek toelating Wsnp;

  • b. of een schriftelijk stuk van de rechtbank waaruit blijkt dat het verzoek toelating Wsnp voor de uitspraak is ingetrokken.

Artikel 7. De rechtsbijstand

 • 1. De bewindvoerder Wsnp dient de zaken waarin hij is toegevoegd persoonlijk te behandelen.

 • 2. Waarneming kan enkel geschieden door een bewindvoerder Wsnp die deelneemt aan deze regeling.

HOOFSTUK IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 8. Citeertitel

1. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (afgekort: PTW).

Artikel 9. Inwerkingtreding en verval

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2021.

 • 2. Deze regeling vervalt op het moment dat er 1.430 toevoegingen zijn verstrekt, doch uiterlijk op 1 mei 2025.

Utrecht, 13 april 2021

Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, I.D. Nijboer Algemeen directeur/bestuurder

TOELICHTING

I. Algemeen

Bij brief van 13 september 2019 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de Tweede Kamer geïnformeerd over de stappen die het kabinet gaat zetten naar aanleiding van het rapport ‘Aansluiting gezocht!’ van Bureau Berenschot. Dit rapport bevat een verkenning naar de aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering (Wsnp). De onderzoekers vragen in het rapport aandacht voor de toegankelijkheid van de Wsnp en leggen daarbij een verbinding met de voorstellen die de raad voor de Rechtspraak heeft geformuleerd over de verbetering van die toegankelijkheid in het ‘Visiedocument schuldenproblematiek en rechtspraak’. Een van de aangekondigde stappen door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was de uitvoering van een quick scan door Bureau Wsnp naar de toegankelijkheid van de Wsnp. Bureau Wsnp heeft de quick scan uitgevoerd en op 5 februari 2020 aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming.

Naar aanleiding van de quick scan, heeft Bureau Wsnp op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een tweetal aanbevelingen verder uitgewerkt. Een van deze aanbevelingen is om bewindvoerders Wsnp in aanmerking te laten komen voor een toevoeging voor het afgeven van een artikel 285 Fw-verklaring en het indienen van een verzoek toelating Wsnp (uitwerking 14 van de quick scan). Bij brief van 16 november 2020 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer aangekondigd deze aanbeveling in samenwerking met Bureau Wsnp in een pilot te onderzoeken. Na uitvoerig overleg tussen Bureau Wsnp, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp, is de minister voor Rechtsbescherming op 10 februari 2021 akkoord gegaan met het instellen van de pilot.

Op 9 augustus 2018 heeft de Raad voor Rechtsbijstand de Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II vastgesteld. De bewindvoerder Wsnp kan op basis van die regeling in aanmerking komen voor een toevoeging ten behoeve van de verzoekschriftprocedure voor de dwangvoorzieningen. De onderhavige regeling sluit daarop aan en laat de bewindvoerder Wsnp in aanmerking komen voor een vergoeding ten behoeve van het verlenen van rechtsbijstand in het kader van de verzoekschriftprocedure toelating Wsnp. De pilot heeft tot doel de effecten te onderzoeken van de inzet van de bewindvoerder Wsnp bij het indienen van het verzoek toelating Wsnp en op de doorstroming naar- en de toegankelijkheid van de Wsnp. Deze regeling wordt door het bestuur ingesteld. Het bestuur sluit in het kader van de pilot een overeenkomst met de bewindvoerder Wsnp.

De regeling is gebaseerd op artikel 13 lid 1 sub c van de Wet op de Rechtsbijstand en artikel 39 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

II. Artikelsgewijs

Artikel 1

In artikel 1 zijn begrippen omschreven die in deze regeling worden genoemd.

Artikel 2

In artikel wordt de pilot en het doel van de regeling omschreven.

Artikel 3

In artikel 3 zijn de voorwaarden voor deelname aan de pilot omschreven.

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst tot het verlenen van rechtsbijstand, dient een bewindvoerder Wsnp op het moment van het sluiten van de overeenkomst, ingeschreven te staan in het register waarin bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp zijn opgenomen die voldoen aan de door de Raad gestelde eisen voor inschrijving zoals bepaald in de Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register. Daarnaast heeft de bewindvoerder Wsnp op het moment van het sluiten van de overeenkomst, minimaal één lopende schuldsaneringszaak op zijn naam staan. De Raad kan weigeren de overeenkomst aan te gaan, als de bewindvoerder Wsnp niet voldoet aan deze genoemde voorwaarden. De Raad kan de overeenkomst met de bewindvoerder Wsnp tot het verlenen van rechtsbijstand beëindigen, als hij niet meer voldoet aan de Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register en/of de gedragsregels waar de deelnemende bewindvoerder Wsnp zich aan heeft geconformeerd door ondertekening van het aanmeldformulier voor de pilot.

De bewindvoerder Wsnp verklaart zich bereid mee te werken aan een evaluatie van de pilot en levert de door de Raad daarvoor gevraagde gegevens aan. De evaluatie bestaat uit een drietal vragenlijsten die betrekking hebben op de verwachtingen en ervaringen van de bewindvoerder Wsnp ten aanzien van de pilot. Daarnaast dient er bij de aanvraag toevoeging een korte vragenlijst door de bewindvoerder Wsnp te worden ingevuld over de zaakgegevens. Bij de aanvraag vergoeding dient de bewindvoerder Wsnp een korte vragenlijst in te vullen omtrent de afloop van de zaak bij de rechtbank.

Artikel 4

De Raad stelt aan de bewindvoerder Wsnp een werkinstructie ter beschikking voor het aanvragen van de toevoeging. In deze werkinstructie wordt de bewindvoerder Wsnp geïnformeerd over de werkwijze van het aanvragen van de toevoeging. De werkinstructie en het formulier aanvraag toevoeging zijn te vinden op de website van Bureau Wsnp. De bewindvoerder Wsnp zendt het formulier aanvraag toevoeging per e-mail aan de Raad. De bewindvoerder Wsnp kan de toevoeging aanvragen als het verzoekschrift toelating Wsnp aanhangig is gemaakt op of na de datum van inwerkingtreding van deze regeling. De bewindvoerder Wsnp vraagt de toevoeging aan voor het einde van de rechtsbijstand die in het kader van deze regeling wordt verleend. Bij het formulier aanvraag toevoeging dient het aanhangig gemaakte verzoekschrift toelating Wsnp te zijn gevoegd. De toevoeging wordt door de Raad afgegeven met zaakcode O033. Aan de rechtzoekende wordt de laagste eigen bijdrage opgelegd zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 4 Bebr.

Artikel 5

Voor de verzoekschriftprocedure toelating Wsnp, gelden specifieke vergoedingen.

De kortingsregeling eigen bijdrage van het zesde lid van artikel 2 Bebr is niet van toepassing. Het derde lid van dit artikel stelt dat de vergoeding wordt vermeerderd met het geldende btw-tarief van 21%. De eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op de vergoeding. De bewindvoerder Wsnp int de eigen bijdrage bij zijn cliënt.

Artikel 6

De Raad stelt aan de bewindvoerder Wsnp een werkinstructie ter beschikking voor het aanvragen van de vergoeding. In deze werkinstructie wordt de bewindvoerder Wsnp geïnformeerd over de werkwijze van het aanvragen van de vergoeding. De werkinstructie en het formulier aanvraag vergoeding zijn te vinden op de website van Bureau Wsnp. De bewindvoerder Wsnp zendt, binnen een termijn van drie maanden na afronding van de rechtsbijstand die in het kader van deze regeling wordt verleend, het formulier aanvraag vergoeding per e-mail aan de Raad. Bij een procedure die voortijdig is beëindigd, dient de bewindvoerder Wsnp een bewijs van intrekking van de procedure van de rechtbank te voegen bij het formulier aanvraag vergoeding. Indien aanspraak wordt gemaakt op de zittingsvergoeding moet uit dat bewijsstuk blijken dat de zitting is bijgewoond. Bij een volledige doorlopen procedure, dient de bewindvoerder Wsnp de uitspraak op het verzoek toelating Wsnp te voegen bij het formulier aanvraag vergoeding.

Artikel 7

De Raad sluit de overeenkomst tot het verlenen van rechtsbijstand met een bewindvoerder Wsnp. De Raad verwacht dat de bewindvoerder Wsnp de zaak waarin hij is toegevoegd persoonlijk behandelt. In het geval van overmacht zoals ziekte of een verhindering anderszins, kan waarneming enkel geschieden door een bewindvoerder Wsnp die deelneemt aan deze pilot. De toegevoegde bewindvoerder Wsnp blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verleende rechtsbijstand.

Artikel 8

De citeertitel van deze regeling is ‘Regeling pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp’ en kan afgekort worden aangehaald als ’PTW’.

Artikel 9

De regeling treedt in werking op 1 mei 2021 en vervalt op het moment dat er 1.430 toevoegingen zijn verstrekt, doch uiterlijk op 1 mei 2025.

Naar boven