Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 februari 2020, nr. WJZ/ 19298416, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de wijziging van subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5, eerste en tweede lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.3.6, zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt onder 1° '€ 6' vervangen door '€ 7' en wordt onder 2° '€ 7' vervangen door '€ 8'.

2. In onderdeel b wordt '€ 15' vervangen door '€ 30'.

B

Artikel 2.3.7, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt 'artikel 2.3.2, eerste lid, onderdelen a en b,' vervangen door 'artikel 2.3.2, eerste lid, onderdeel a,' en wordt '€ 150.000' vervangen door '€ 250.000'.

2. Onder verlettering van de onderdelen b en c tot c en d wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • b. artikel 2.3.2, eerste lid, onderdeel b, ten hoogste € 150.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband;

3. In onderdeel d wordt '€ 187.500' vervangen door '€ 375.000'.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 februari 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

Met de onderhavige regeling wordt de subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw (hierna: subsidiemodule EG), die is opgenomen in titel 2.3 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (hierna: RNES), gewijzigd. De subsidiemodule EG is onderdeel van een breder pakket van transitieversnellende maatregelen die gericht zijn op innovatie, praktijkintroductie en stimulering van (bredere) invoering van energiebesparende technieken in de glastuinbouw. Deze subsidiemodule stimuleert de investering in de laatste fase van de marktintroductie van energiebesparende technieken.

Via onderhavige wijzigingsregeling worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • a. een verhoging van de maximale subsidiabele kosten van een tweede energiescherm en een luchtbehandelingssysteem;

  • b. een verhoging van de subsidiehoogte van een tweede energiescherm en een luchtbehandelingssysteem.

2. Inhoudelijke wijzigingen

2.1 Een verhoging van de maximale subsidiabele kosten van een tweede energiescherm en een luchtbehandelingssysteem

In artikel 2.3.6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, wordt aangegeven wat de maximale subsidiabele kosten per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak bedragen voor een tweede energiescherm. Voor kassen met een geïnstalleerd kasoppervlak van ten minste 4 hectare bedroegen de maximale subsidiabele kosten per vierkante meter € 6. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 7. Voor kassen met een geïnstalleerd kasoppervlak van minder dan 4 hectare bedroegen de maximale subsidiabele kosten per vierkante meter € 7. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 8. Deze verhoging wordt doorgevoerd omdat de kosten voor een tweede energiescherm in de loop der jaren zijn gestegen.

In artikel 2.3.6, zesde lid, aanhef en onderdeel b, wordt aangegeven wat de maximale subsidiabele kosten zijn voor een luchtbehandelingssysteem, waarmee op een energiezuinige wijze kaslucht wordt ontvochtigd. Dit bedrag was € 15 per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 30. Deze verhoging wordt doorgevoerd omdat de kostprijs voor een luchtbehandelingssysteem is toegenomen, maar vooral omdat er duurdere, nieuwe en nog betere systemen op de markt zijn gebracht.

2.2 Een verhoging van de subsidiehoogte van een tweede energiescherm en een luchtbehandelingssysteem

In artikel 2.3.7, tweede lid, aanhef en onderdeel a, werd onder meer bepaald dat de subsidie voor een tweede energiescherm ten hoogste € 150.000 kon bedragen per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband. Dit bedrag is verhoogd naar € 250.000. Met deze verhoging worden gedeeltelijk de hogere kosten van de tweede energieschermen gedekt. De verhoging is vooral bedoeld om ook bedrijven met grotere oppervlakten te stimuleren om tweede energieschermen te installeren en zo het beoogde energiebesparingseffect te vergroten. Het maximale subsidiebedrag van € 150.000 was voor deze bedrijven niet toereikend om hun gehele oppervlakte van een tweede energiescherm te voorzien. De hoogte van het subsidiebedrag voor de fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster wordt niet aangepast. Dit heeft tot gevolg dat voor deze categorie een nieuw onderdeel b wordt ingevoegd en de onderdelen b en c worden verletterd tot c en d.

In artikel 2.3.7, tweede lid, aanhef en onderdeel d, werd bepaald dat de subsidie voor een luchtbehandelingssysteem ten hoogste € 187.500 bedroeg per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband. Het maximale subsidiebedrag van € 187.500 is niet toereikend om bedrijven met grote oppervlakten volledig met luchtbehandelingssystemen uit te rusten. Daarom is dit bedrag verhoogd naar € 375.000, zodat ook deze bedrijven gestimuleerd worden om luchtbehandelingssystemen te installeren en zo het beoogde energiebesparingseffect te vergroten.

3. Staatssteun

De subsidiemodule EG bevat investeringssteun voor energiebesparende technieken die moet worden aangemerkt als staatssteun en wordt gerechtvaardigd door steunmaatregel SA.50448 (2018/N) en paragraaf 1.1.1.1. van het landbouwsteunkader. Voor een nadere toelichting op de staatssteunaspecten wordt verwezen naar paragraaf 2, van het algemeen deel van de toelichting bij de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 oktober 2018, nr. WJZ/18112425, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV subsidies 2018 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw en enkele wijzigingen ervan (Stcrt. 2018, 58209). De onderhavige wijziging heeft slechts betrekking op de maximale hoogte van voormelde subsidiabele kosten en de maximale hoogte van voormelde subsidiabele activiteiten. Deze wijzigingen passen binnen de eerder genoemde steunmaatregel.

4. Regeldruk

De vaststelling van de subsidieplafonds leidt niet tot wijziging van informatieverplichtingen, en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij de gebruikers van de subsidiemodule EG.

5. Inwerkingtreding

De onderhavige regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep van deze regeling gebaat is bij spoedige inwerkingtreding.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven