Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-69134".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-12-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);
Identifier stcrt-2020-69134
Jaargang 2020
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 69134
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 14 december 2020, nr. 20312092, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de teelt van vlas tegen bodem- en kiemschimmels (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van vlas tegen bodem- en kiemschimmels, 2021)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties