Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 december 2020, nr. Min-BuZa.2020.6264-19, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Subsidieprogramma DHI 2019–2023)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Aanvragen voor subsidie in de derde openstelling van het Subsidieprogramma DHI 2019–20231 worden ingediend vanaf 15 januari 2021 tot en met 31 december 2021 aan de hand van een door de minister beschikbaar gesteld formulier en voorzien van de op dat formulier gevraagde bescheiden.2

Artikel 2

  • 1. Voor subsidieverlening in het kader van de derde openstelling van het Subsidieprogramma DHI 2019–2023 geldt een subsidieplafond van € 4 miljoen voor het ondersteunen van Nederlandse MKB-ondernemingen die zich richten op nieuwe activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten en € 4 miljoen voor activiteiten in ontwikkelingslanden.

  • 2. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Indien het subsidieplafond op enige dag dreigt te worden overschreden, bepaalt de minister de volgorde van behandeling van op dezelfde dag ontvangen aanvragen door middel van loting.

  • 3. Aanvragen die in 2020 in de tweede openstelling zijn ingediend en waarop voor 1 januari 2021 nog niet is beslist, gelden als aanvragen voor subsidieverstrekking ten laste van het subsidieplafond, genoemd in het eerste lid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de directeur-generaal Internationale Samenwerking, K. van der Heijden

de directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, H. Schuiling

Naar boven