Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2020, nr. WJZ/ 20290091, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten en tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met een technische aanpassing (Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, de artikelen 5, 16 en 17, vierde lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies en artikel 2.3 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies;

Besluiten:

Artikel 1. Openstelling Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

 • 1. Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2. Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/

  programma

  Openstelling

  Plafond

  Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw

  2.3.2, eerste lid

     

  01-12-2020 t/m 31-03-2021

  € 7.000.000

         

  01-04-2021 t/m 01-12-2021

  € 18.000.000

  Titel 2.4: Agrarische bedrijfsadvisering en educatie

  2.4.8

  Advies- en cursusvoucher landbouwonderneming

   

  30-11-2020 t/m 28-02-2021

  € 3.000.000

   

  2.4.19

  Opleidingsvoucher bedrijfsadviseur

   

  30-11-2020 t/m 28-02-2021

  € 300.000

  Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouw-kredieten en tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuur-kredieten

  2.5.2

  Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3°

   

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 62.000.000

     

  Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3°

   

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 20.000.000

     

  Vermogensversterkende kredieten die betrekking hebben op aanvullende investeringen als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 4°

   

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 18.000.000

     

  Landbouwborg-stellingskredieten voor financiering als bedoeld in artikel 6 van het model borgstellings-overeenkomst, zoals opgenomen in bijlage 2.5.1 en visserij- en aquacultuurborgstellingskredieten als bedoeld in artikel 1 van het model borgstellings-

  overeenkomst, zoals opgenomen in bijlage 2.5.1

   

  18-3-2020 t/m 31-3-2021

  € 180.000.000

  Titel 2.10: Marktintroductie energie-innovaties

  2.10.2, eerste lid

     

  01-04-2021 t/m 14-05-2021

  € 7.000.000

  Titel 2.11: Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij

  Artikel 2.11.2, eerste lid

     

  01-04-2021 t/m 15-09-2021

  € 1.100.000

  Titel 2.14: Melkvee van zeldzame runderrassen

  2.14.2

     

  01-03-2021 t/m 31-03-2021

  € 500.000

  Titel 2.15: Versneld natuurherstel

       

  01-02-2021 t/m 12-03-2021

  € 81.600.000

  Titel 3.2: PPS-toeslag

  3.2.2

     

  01-01-2021 t/m 27-05-2021

   
   

  3.2.9

     

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

   

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2, onderdeel a

  ITEA3-innovatieprojecten

   

  29-03-2021 t/m 27-04-2021

  € 10.000.000

   

  3.8.2, onderdeel a

  PENTA-innovatieprojecten

   

  03-05-2021 t/m 01-06-2021

  € 10.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

   

  Klinische ontwikkelingsprojecten

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 30.000.000

       

  Technische ontwikkelingsprojecten

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 30.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

  Startersfondsen

   

  01-01-2021 t/m 31-03-2021

  € 20.000.000

   

  3.10.12b

  Seed Business Angel Fondsen

   

  01-01-2021 t/m 30-06-2021

  € 5.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

   

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 1.350.000.000

     

  Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

   

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 150.000.000

  Titel 3.12: Groeifaciliteit

  3.12.2

     

  01-01-2021 t/m 15-06-2021

  € 45.000.000

  Titels 3.13 en 3.14: Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties

  3.13.2 en 3.14.2

     

  01-01-2021 t/m 15-03-2021

  € 400.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.2 en 3.16.7

  MKB-ondernemer en innovatieve starter

   

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 6.000.000

   

  3.16.11

  Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter

   

  04-01-2021 t/m 09-03-2021

  € 500.000

   

  3.16.12

  Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter

   

  04-01-2021 t/m 09-03-2021

  € 2.750.000

  Titel 3.21: Beleidsexperiment menselijk kapitaal

  3.21.2

     

  20-10-2020 t/m 19-01-2021

  € 10.000.000, waarvan ten minste € 2.700.000 voor aanvragen die gedaan zijn door een kleine onderneming of een samenwerkingsverband waarvan minstens een van de deelnemers een kleine onderneming is

  Titel 3.23: Venture Challenge

  3.23.2

  Life Sciences & Health (LSH)

   

  03-12-2020 t/m 12-01-2021

  € 90.000

     

  Life Sciences & Health (LSH)

   

  06-05-2021 t/m 15-06-2021

  € 90.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.16

  Hernieuwbare energie

   

  01-09-2020 t/m 31-03-2021

  € 30.000.000

   

  4.2.65

  Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

  3.1 Energie-efficiëntie

  3.2 Hernieuwbare energie

  3.3 Lokale infrastructuur

  3.4 Circulaire economie, voor projecten met een subsidie van € 3 miljoen of meer

  3.5 CC(U)S - Carbon Capture, Utilisation and Storage

  3.7 Overige CO2-reducerende maatregelen

  15-01-2020 t/m 07-01-2021

  € 86.100.000

       

  3.6 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

  15-01-2020 t/m 07-01-2021

  € 9.000.000

       

  4.1 Energie-efficiëntie

  4.2 Hernieuwbare energieproductie

  4.3. Flexibilisering van het energiesysteem

  4.4 Lokale infrastructuur

  4.5 Circulaire economie, voor projecten met een subsidie van € 3 miljoen of meer

  4.6 CC(U)S - Carbon Capture, Utilisation and Storage

  4.8 Overige CO2-reducerende maatregelen

  18-01-2021 t/m 07-01-2022

  € 76.600.000

       

  4.7 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

  18-01-2021 t/m 07-01-2022

  € 9.000.000

   

  4.2.113

  Topsector Energiestudies Industrie

   

  18-01-2021 t/m 07-09-2022

  € 8.000.000

   

  4.2.121

  ERA-NET energie-call ACT (Accelarating CCS Technologies), te raadplegen op www.rvo.nl/ccs

   

  20-12-2020 t/m 18-03-2021

  € 4.000.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel a

     

  01-04-2020 t/m 31-03-2021

  € 47.900.000

         

  01-04-2021 t/m 15-09-2021

  € 47.900.000

   

  4.3.2, eerste lid, onderdeel b

     

  01-04-2020 t/m 31-03-2021

  € 18.700.000

         

  01-04-2021 t/m 15-09-2021

  € 18.700.000

  Titel 4.4:

  Indirecte emissie-kosten ETS

  4.4.2

     

  15-02-2021 t/m

  15-04-2021

  € 179.000.000

  Titel 4.6: Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

  4.6.2

     

  01-09-2020 t/m 14-12-2021

  € 28.000.000

Artikel 2. Rentepercentage Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, bedragen voor de in 2021 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Artikel 3. Openstelling Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

 • 1. Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2. Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programma

  Openstelling

  Plafond

  Titel 3.6: Afzetbevorderingsprojecten

  3.6.2

   

  Visserij- of aquacultuurproducten, met uitzondering van schelpdierkweekproducten

  02-11-2020 t/m 15-01-2021

  € 2.800.000

       

  Schelpdierkweekproducten

  02-11-2020 t/m 15-01-2021

  € 1.500.000

  Titel 3.9: Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij

  3.9.2

     

  02-11-2020 t/m 15-01-2021

  € 4.000.000

Artikel 4. Openstellingsperiode

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2021, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

Artikel 5. Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

Artikel 2.5.5, tweede lid, onderdeel b, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies komt te luiden:

 • b. landbouwborgstellingskredieten of visserij- en aquacultuurborgstellingskredieten als bedoeld in artikel 6 van het model borgstellingsovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 2.5.1.

Artikel 6. Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

In artikel 2.5.5, tweede lid, onderdeel b, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies vervalt ‘of visserij- en aquacultuurborgstellingskredieten’.

Artikel 7. Intrekken regeling

De Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van artikel 6 dat in werking treedt met ingang van 1 april 2021.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 december 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

De onderhavige regeling bevat de subsidieplafonds en openstellingsperioden voor het jaar 2021 van de subsidiemodules die zijn opgenomen in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies. Dit zijn de subsidiemodules van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Nieuwe openstellingen in de loop van het jaar leiden tot wijziging van deze Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021.

De in de tabellen genoemde subsidiemodules zijn opgenomen in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies. Bij de introductie van een nieuwe subsidiemodule of de wijziging van een subsidiemodule wordt in de toelichting bij de voornoemde regelingen uitvoerig stilgestaan bij de administratieve lasten die de desbetreffende subsidiemodule met zich brengt. Met de onderhavige regeling worden geen informatieverplichtingen gewijzigd en worden de administratieve lasten-percentages dus niet gewijzigd.

De Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 wordt met ingang van 1 januari 2021 ingetrokken. Deze regeling is op dat moment materieel uitgewerkt.

Met artikel 5 wordt een wijziging aangebracht in artikel 2.5.5, tweede lid, onderdeel b, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (met betrekking tot titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten en tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten (hierna: BL)). In artikel 2.5.5, tweede lid, is opgenomen dat de minister uiterlijk 1 februari van ieder kalenderjaar het maximum subsidiebedrag per financier vast stelt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende borgstellingskredieten. Met onderhavige wijziging wordt een onderscheid gemaakt tussen landbouwborgstellingskredieten enerzijds en de landbouwborgstellingskredieten en visserij- en aquacultuurborgstellingskredieten die betrekking hebben op zogenaamde coronakredieten anderzijds. Dit houdt direct verband met de verschillende subsidieplafonds voor de BL zoals vastgesteld bij onderhavige regeling, waaronder een apart subsidieplafond voor landbouwborgstellingskredieten en visserij- en aquacultuurborgstellingskredieten die betrekking hebben op zogenaamde coronakredieten.

Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 6, in werking op 1 januari 2021. Met bekendmaking minder dan twee maanden voordien wordt afgeweken van het beleid inzake vaste verandermomenten, zoals opgenomen in aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze afwijking is gerechtvaardigd omdat de doelgroepen ten zeerste gebaat zijn bij een snelle inwerkingtreding.

Omdat de uitbreiding van de BL tot de visserij- en aquacultuursector slechts tijdelijk is (tot 1 april 2021), dienen wijzigingen die relevant zijn voor die uitbreiding ook weer te vervallen (zie hierover Stcrt. 2020, 21471). Artikel 6 regelt dan ook dat de verwijzing in artikel 2.5.5, tweede lid, onderdeel b, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies naar visserij- en aquacultuurborgstellingskredieten weer verwijderd wordt. Deze wijziging treedt per 1 april 2021 in werking (zie artikel 8, laatste zinssnede).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven