Mededeling inzake de aanwijzing door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van een bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij beschikking van 28 oktober 2020, kenmerk IENW/BSK-2020/200035, voertuigen van het merk Stint, type Stint Bus (N), handelsbenaming Bus 17,2 km/h – Lithium (NBABAX), hierna te noemen Stint Bus, aangewezen als bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, ook wel aangeduid als bijzondere bromfiets.

De aangewezen bijzondere bromfiets van het merk Stint, type Stint Bus, heeft een maximumconstructiesnelheid van 17,2 km/u, is bedoeld voor personenvervoer, is voorzien van 10 zitplaatsen voor passagiers (kinderen) en heeft een technisch toelaatbare massa van 565 kg.

De aanwijzing betekent dat bijzondere bromfietsen van het merk Stint, type Stint Bus, in het verkeer gebruikt mogen worden conform de regels die voor deze voertuigen en hun bestuurders gelden.

Stint, type Stint Bus

Stint, type Stint Bus

Voertuigen van het merk Stint, type Stint Bus, zijn op basis van de aanvraag daartoe als bijzondere bromfiets aangewezen omdat:

 • het gaat om voertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, die uitgerust zijn met een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW en die geen gehandicaptenvoertuigen zijn;

 • deze voertuigen niet reeds tot het verkeer zijn toegelaten op basis van een reguliere toelatingsprocedure op grond van Verordening (EU) 168/2013, omdat ze buiten het toepassingsbereik van die verordening vallen;

 • deze innovatieve voertuigen slechts door zeer ingrijpende aanpassingen in aanmerking zouden komen voor een toelating tot het verkeer via een reguliere toelatingsprocedure op grond van Verordening (EU) 168/2013, omdat ze in de huidige vorm buiten het toepassingsbereik van die verordening vallen;

 • de toelating van deze voertuigen overeenstemt met de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, tweede lid en derde lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde doelstellingen;

 • ten aanzien van deze voertuigen een ten minste even hoog veiligheids- en milieubeschermingsniveau is gewaarborgd als het geval is bij bromfietsen die tot het verkeer zijn toegelaten op basis van een reguliere toelatingsprocedure op grond van Verordening (EU) 168/2013;

 • deze voertuigen voorafgaand aan de toelating tot het verkeer niet dienen te zijn goedgekeurd overeenkomstig in het kader van de Europese Unie tot stand gekomen voorschriften.

De aanwijzing is gedaan op grond van artikel 20b van de Wegenverkeerswet 1994 en met toepassing van de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen. Aan de aanwijzing is een aantal voorwaarden en verplichtingen verbonden. Deze houden onder meer in dat:

 • de aanwijzing uitsluitend ziet op het specifieke door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de aanvraag beoordeelde type Stint Bus. Alle exemplaren die van dit type op de markt worden aangeboden moeten wat betreft de onderdelen en eigenschappen gelijk zijn aan het door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de aanvraag beoordeelde type Stint Bus.

 • wijzigingen aan het voertuig moeten worden gemeld en daarvan moet een beoordeling en aanwijzing plaatsvinden voordat voertuigen met die nieuwe onderdelen of eigenschappen zijn toegestaan. Dit geldt niet voor:

  • ° het wijzigen van de kleur;

  • ° het aanbrengen van andere handvatten, mits de afmetingen van het voertuig niet veranderen;

  • ° het aanbrengen van bestickering, reclame en dergelijke, mits die niet reflecterend of retroreflecterend is; en

  • ° het aanbrengen van banden van een ander merk dan was gemonteerd op het beoordeelde type Stint Bus, mits de specificaties van de banden overeenstemmen met die van het beoordeelde voertuig.

 • alle geproduceerde voertuigen van het type Stint Bus moeten zijn voorzien van een voertuigidentificatienummer en een uniek nummer op de constructieplaat. Dit unieke nummer bestaat uit het jaartal en het vijfcijferige nummer van deze publicatie in de Staatscourant, gescheiden door een schuine streep. In dit geval dus 2020/56604.

 • bij ieder voertuig van het type Stint Bus een conformiteitsverklaring wordt verstrekt.

 • de gebruikers actief in het Nederlands worden geïnformeerd over het gebruik van het voertuig van het type Stint Bus op de weg, onder meer over hoe het voertuig moet worden bediend en welke regels uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van toepassing zijn. Hiertoe wordt een door de gebruiker te volgen rijvaardigheidstraining aangeboden.

 • de gebruikers van het voertuig van het type Stint Bus expliciet worden gewezen op de kans op overbelading, door aanduidingen op de voertuigen en via de gebruiksaanwijzing en de rijvaardigheidstraining.

 • de afspraken die met de kinderopvangsector zijn gemaakt en in het daartoe strekkende convenant van 9 juli 2019 (Stcrt. 2019, 38237) zijn neergelegd, moeten worden nageleefd. Deze afspraken houden in dat de sectororganisaties in de kinderopvang zich tot het uiterste inspannen om ervoor zorg te dragen dat hun leden en alle kinderopvangbedrijven en -uitbaters die geen lid zijn van één van de sectororganisaties:

  • ° voor het vervoer van kinderen alleen gebruik maken van een Stint Bus die is aangewezen als bijzondere bromfiets;

  • ° voor het gebruik van de Stint Bus voor vervoer van kinderen een overzicht maken van de standaard veilige routes, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van fietspaden die zijn gescheiden van wegen voor snelverkeer, wegen met een maximum snelheid van 30 km/u en kruisingen die zijn voorzien van verkeersregelinstallaties;

  • ° daadwerkelijk gebruik maken van de hiervoor genoemde standaard veilige routes voor het vervoer van kinderen met een Stint Bus; en

  • ° de Stint Bus uitsluitend laten besturen door medewerkers van 18 jaar of ouder en die medewerkers aantoonbaar en met goed gevolg een op de Stint Bus gerichte rijvaardigheidstraining hebben afgerond.

 • als de fabrikant redenen heeft om aan te nemen dat een voertuig van het type Stint Bus niet conform is met deze aanwijzing, die onmiddellijk corrigerende maatregelen neemt om dat voertuig conform te maken, uit de handel te nemen of terug te roepen.

Wanneer aan deze of andere in de beschikking genoemde voorwaarden en verplichtingen niet wordt voldaan, kan de aanwijzing worden geschorst of ingetrokken. Na schorsing of intrekking mogen voertuigen van het merk Stint, type Stint Bus, niet meer op de weg worden gebruikt.

Voor nadere informatie over deze aanwijzing kan men zich richten tot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Wegen en Verkeersveiligheid, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Naar boven