Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 9 september 2020, nr. DGBI-DE/20222594, tot verlenging van de termijn voor het advies van het Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio en tot herbenoeming van de leden

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3 en artikel 4, derde lid, van de Regeling instelling Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio, artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

De termijn, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling instelling Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio, wordt met 3 maanden verlengd tot en met 6 december 2020.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 6 september 2020 worden voor een periode van 3 maanden tot lid van het Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio herbenoemd tot en met 6 december 2020:

  • a. de heer dr. F.J.H. Don, te ’s-Gravenhage, tevens voorzitter;

  • b. mevrouw mr. dr. A. Drahmann, te Amstelveen;

  • c. de heer prof. dr. P.W.M Rutten, te Haarlem.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 6 september 2020.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 september 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

Het Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio dient op grond van artikel 4, eerste lid, van de Regeling instelling Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio van (Stcrt. 2020, nr. 19074) binnen zes maanden nadat de leden zijn benoemd, schriftelijk advies uit te brengen. Deze termijn verloopt op 6 september 2020. Gebleken is dat vanwege de complexiteit van de taakopdracht van het college en de bijzondere werkomstandigheden onder de COVID-19 pandemie welke niet voorzien waren, het advies binnen de verplichte termijn niet kan worden uitgebracht. Deze termijn wordt daarom met drie maanden verlengd.

De voorzitter en leden van het college zijn krachtens artikel 1 van het Besluit houdende benoeming en vergoeding van leden van het Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio (Stcrt. 2020 nr. 19954) vanaf 6 maart 2020 voor een periode van zes maanden benoemd. Zij worden vanaf 6 september 2020 voor drie maanden herbenoemd. Aan artikel 2 van genoemd besluit, dat de vergoeding van de voorzitter en leden van het college regardeert, is geen termijn verbonden en blijft gelden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven