Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-09-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-47521".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 2.3, tweede lid, van de Wet normering topinkomens en artikel 4, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WNT
Identifier stcrt-2020-47521
Jaargang 2020
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-09-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47521
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 00 september 2020, nr 2020-0000524002, houdende wijziging van de bedragen van het algemeen bezoldigingsmaximum in de Wet normering topinkomens voor 2021 en van de maximale bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling in het Uitvoeringsbesluit WNT voor 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties