Regeling van de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 augustus 2020, kenmerk 1734304-209127-WJZ, houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling in verband met technische wijzigingen in de regels over het uitstallen van sigaren, pijp- en pruimtabak en de standaardverpakkingen voor shagtabak met deksel, en enkele andere correcties

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3c, tweede lid, 4a, eerste, tweede en derde lid, 4d, eerste en tweede lid, 4h, tweede en derde lid, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, 13, eerste lid, van de Tabaks- en rookwarenwet, en de artikelen 3.4, eerste en tweede lid, en 5.10 van het Tabaks- en rookwarenbesluit;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tabaks- en rookwarenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in de alfabetische volgorde de volgende begripsbepaling toegevoegd:

wet:

Tabaks- en rookwarenwet.

2. In het tweede tot en met het vijfde lid wordt ‘de Tabaks- en rookwarenwet’ telkens vervangen door ‘de wet’.

B

In artikel 2.3 wordt in het eerste lid ‘de Tabaks- en rookwarenwet’ vervangen door ‘de wet’.

C

In artikel 3.13 wordt in het tweede, vierde en vijfde lid ‘de Tabaks- en rookwarenwet’ telkens vervangen door ‘de wet’.

D

In artikel 3.14 wordt in het tiende en elfde lid ‘de Tabaks- en rookwarenwet’ telkens vervangen door ‘de wet’.

E

In artikel 6.4 wordt in het achtste lid ‘de Tabaks- en rookwarenwet’ vervangen door ‘de wet’.

F

In artikel 6.5 wordt in het tweede lid ‘de Tabaks- en rookwarenwet’ vervangen door ‘de wet’.

G

In artikel 6.11 wordt in het derde lid na ‘De tabaksproducten en aanverwante producten’ ingevoegd ‘, met uitzondering van sigaren, alsmede pijp- en pruimtabak in een open verpakking,’.

H

In artikel 7.1 wordt ‘de Tabaks- en rookwarenwet’ vervangen door ‘de wet’.

I

In artikel 7.3 vervallen het tweede tot en met het zesde lid.

ARTIKEL II

De Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 april 2020, kenmerk 1668603-203750-WJZ, houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling in verband met de invoering van standaardverpakkingen voor sigaretten en shagtabak (Stcrt. 2020, 24728) wordt als volgt gewijzigd

A

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 3.7 als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, onderdeel b, komt onderdeel 3° te luiden:

  • 3°. hetzij volledig wit, hetzij aan de buitenkant zilverkleurig en aan de binnenkant wit, hetzij, in het geval van een verpakking met deksel, volledig zilverkleurig is;

2. Het negende lid komt te luiden:

  • 9. In het geval van een verpakking voor shagtabak met deksel kunnen de merknaam en merkvariant, de inhoudsindicatie, de producentgegevens, het kalibratieteken en de barcode als bedoeld in het zesde lid, onderdelen a tot en met e, op de deksel en onderkant met een sticker worden aangebracht, mits deze niet kan worden verwijderd.

B

In artikel I, onderdeel C, wordt voor het lid dat aan artikel 7.3 wordt toegevoegd, de 7 vervangen door een 2.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van 1 oktober 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

TOELICHTING

I Algemeen

Achtergrond

Deze regeling strekt ertoe een aantal artikelen uit de Tabaks- en rookwarenregeling (hierna ook wel: regeling) te actualiseren en te corrigeren. Daarbij gaat het om het uitzonderen van sigaren, waaronder cigarillo’s, alsmede pijp- en pruimtabak in open verpakking van de eis dat deze tabaksproducten altijd rechtop uitgestald moeten zijn en een wijziging in de standaardverpakkingen voor shagtabak met deksel. Verder wordt ‘de Tabaks- en rookwarenwet’ vervangen door ‘de wet’.

Het uitstallen van sigaren, cigarillo’s, pijp- en pruimtabak

In artikel 6.11, tweede lid, van de regeling wordt aan speciaalzaken die te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten mogen tonen de mogelijkheid geboden om sigaren (daaronder begrepen cigarillo’s), pijp- en pruimtabak in een open verpakking te tonen. Wanneer speciaalzaken van die mogelijkheid gebruik maken, is de verplichting in artikel 6.11, derde lid, van de regeling, inhoudende dat de verpakking van alle tabaksproducten en aanverwante producten in een hoek van 90° ten opzichte van de ondergrond moeten worden geplaatst, niet realistisch. Om deze reden wordt het derde lid met onderhavige regeling aangepast door voor sigaren, waaronder cigarillo’s, alsmede pijp- en pruimtabak in open verpakking, een uitzondering te maken op de eis dat deze producten in een hoek van 90° ten opzichte van de ondergrond moeten worden geplaatst. Voor verpakkingen van sigaren wordt deze uitzondering met deze wijziging verder uitgebreid door de uitzondering zowel voor sigaren in een open als in een gesloten verpakking van toepassing te verklaren. Veel sigaren- en cigarilloverpakkingen die in een speciaalzaak worden verkocht kunnen door de soort verpakking onmogelijk zelfstandig in een hoek van 90 graden blijven staan.

Wijziging in de standaardverpakkingen voor shagtabak

Een tweede inhoudelijke wijziging betreft een aanpassing van de eisen voor de standaardverpakkingen voor shagtabak mét deksel, waarbij wordt aangesloten bij de huidige praktijk. Zo wordt toegestaan dat het foliepapier dat gebruikt wordt om de verpakking luchtdicht af te sluiten, volledig zilverkleurig mag zijn. Verder wordt expliciet geregeld dat de merknaam en merkvariant, de inhoudsindicatie, de producentgegevens, het kalibratieteken en de barcode van shagtabaksverpakkingen met deksel óók op de onderkant met behulp van een niet verwijderbare sticker mag worden aangebracht. Beide wijzigingen voorkomen aanpassingen aan het huidige productieproces.

Gevolgen regeldruk

De onderdelen bevatten ofwel geen inhoudelijke wijzigingen in verplichtingen en hebben om die reden geen gevolgen voor de regeldruk, ofwel geen inhoudelijke wijzigingen die gevolgen hebben voor de regeldruk. De wijzigingen in de standaardverpakkingen voor shagtabak met deksel sluiten immers aan op het huidige productieproces. Van een toename van regeldruk is daarom geen sprake.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk kan zich vinden in deze analyse en conclusie.

Consultatie

Via www.internetconsultatie.nl is van 30 juni 2020 tot en met 29 juli 2020 aan eenieder de mogelijkheid geboden te reageren op een ontwerp van deze wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling en de bijbehorende toelichting. Door sigaren en cigarillo’s aan dezelfde eisen te onderwerpen en beide typen sigaren uit te zonderen van de eis dat deze in speciaalzaken in een hoek 90° ten opzichte van ondergrond moeten worden geplaatst, wordt tegemoetgekomen aan de internetconsultatiereacties. Door verder expliciet te regelen dat niet alleen de barcode (zoals het geval was in de concept-versie van de regeling), maar óók de merknaam en merkvariant, de inhoudsindicatie, de producentgegevens en het kalibratieteken op shagtabaksverpakkingen mét deksel op de onderkant met een niet verwijderbare sticker mag worden aangebracht, wordt eveneens tegemoetgekomen aan de internetconsultatiereacties. De wijzigingen sluiten beter aan bij dat wat in de praktijk gebruikelijk en bekend is, zodat aanpassingen in het productieproces voorkomen worden. Ook wordt telkens zorgvuldig rekening gehouden met de regels die andere landen stellen aan verpakkingen van shagtabak met deksel.

II Artikelsgewijs

Artikel I, onderdelen A, B, C, D, E, F, H

De artikelen 1.1, 2.3, 3.13, 3.14, 6.4, 6.5 en 7.1 van de regeling worden in artikel I, onderdelen A tot en met F en H, geactualiseerd door ‘de Tabaks- en rookwarenwet’ telkens te vervangen door ‘de wet’.

Artikel I, onderdeel G

Artikel 6.11, derde lid, van de regeling wordt aangepast door pijp- en pruimtabak die in een open verpakking worden gepresenteerd, alsmede sigaren, waaronder cigarillo’s, uit te zonderen van de eis dat die in een hoek van 90° ten opzichte van de ondergrond moeten worden uitgestald.

Artikel I, onderdeel I

In artikel 7.3 vervallen het tweede tot en met het zesde lid en wordt het zevende lid vernummerd tot het tweede lid. Dit heeft er mee te maken dat het overgangsrecht in artikel 7.3, tweede en derde lid, uitgewerkt is vanaf 20 mei 2020. Het overgangsrecht in het vierde en zesde lid is reeds eerder uitgewerkt. Het overgangsrecht in het vijfde lid is uitgewerkt op 1 juli 2020.

Artikel II, onderdeel A

Artikel II, onderdeel A, wijzigt de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 april 2020, kenmerk 1668603-203750-WJZ, houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling in verband met de invoering van standaardverpakkingen voor sigaretten en shagtabak. Hierna zal deze laatstgenoemde wijzigingsregeling worden aangehaald als: wijzigingsregeling van 20 april 2020. In de wijzigingsregeling van 20 april 2020 wordt in artikel I, onderdeel A, artikel 3.7 van de Tabaks- en rookwarenregeling gewijzigd. Het vierde en het negende lid van artikel 3.7, behoeven opnieuw wijziging. Hierin voorziet onderhavige wijzigingsregeling.

Met de wijziging in artikel 3.7, vierde lid, wordt in het geval van verpakkingen voor shagtabak mét deksel, toegestaan dat het foliepapier dat gebruikt wordt om de verpakking luchtdicht af te sluiten, volledig zilverkleurig mag zijn. Dit is in de praktijk al gangbaar.

Met de wijziging in artikel 3.7, het negende lid, wordt in het geval van verpakkingen voor shagtabak mét deksel – waaronder cilindervormige verpakkingen – expliciet geregeld dat de merknaam en merkvariant, de inhoudsindicatie, de producentgegevens, het kalibratieteken en de barcode óók op de onderkant met een sticker mogen worden aangebracht. Dit voorkomt aanpassingen in het productieproces. Opgemerkt wordt dat dit in de toelichting op de wijzigingsregeling van 20 april 2020 ten aanzien van barcodes reeds was opgenomen.

Benadrukt wordt dat het in artikel 3.7, negende lid, in zijn geheel gaat om ‘kunnen’. Dit betekent dat niet alle gegevens als bedoeld in het zesde lid, onderdelen a tot en met e, verplicht op de deksel of de onderkant moeten worden opgenomen. Per onderdeel kan – in lijn met artikel 3.7 – de plaats op de verpakking door fabrikanten worden bezien en kan al dan niet gebruik worden gemaakt van een niet verwijderbare sticker.

Artikel II, onderdeel B

Met artikel I, onderdeel I, worden het tweede tot en met het zesde lid van artikel 7.3 van de Tabaks- en rookwarenregeling geschrapt. In de wijzigingsregeling van 20 april 2020 is een zevende lid toegevoegd aan artikel 7.3. Met onderhavige regeling wordt dit zevende lid vernummerd tot het tweede lid.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van 1 oktober 2020.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Naar boven