Verlening vergunningen multibandveiling door Agentschap Telecom

28 juli 2020

AT-EZK/7987475

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Bij besluit van 28 juli 2020 heeft Agentschap Telecom 26 vergunningen verleend voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten.

Deze vergunningen zijn verdeeld via een veiling die van 29 juni 2020 tot en met 21 juli 2020 plaatsvond via internet. De veiling werd georganiseerd door Agentschap Telecom op basis van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz (Stcrt. 2020, nr. 13725).

Daarnaast zijn er ambtshalve drie transitievergunningen verleend voor de transitie van het 2100 MHz spectrum. Dit spectrum was reeds vergund en is via de multibandveiling opnieuw verdeeld. De vergunningen zijn als volgt verdeeld/verleend:

Vergunning

Frequentieband (MHz)

Naam

K1

703–708

/

758–763

Vodafone Libertel B.V.

K2

708–713

/

763–768

Vodafone Libertel B.V.

K3

713–718

/

768–773

KPN B.V.

K4

718–723

/

773–778

KPN B.V.

K5

723–728

/

778–783

T-Mobile Netherlands B.V.

K6

728–733

/

783–788

T-Mobile Netherlands B.V.

L1

1452–1457

   

Vodafone Libertel B.V.

L2

1457–1462

   

Vodafone Libertel B.V.

L3

1462–1467

   

Vodafone Libertel B.V.

L4

1467–1472

   

KPN B.V.

L5

1472–1477

   

KPN B.V.

L6

1477–1482

   

KPN B.V.

L7

1482–1487

   

T-Mobile Netherlands B.V.

L8

1487–1492

   

T-Mobile Netherlands B.V.

M1

1920–1925

/

2110–2115

Vodafone Libertel B.V.

M2

1925–1930

/

2115–2120

Vodafone Libertel B.V.

M3

1930–1935

/

2120–2125

Vodafone Libertel B.V.

M4

1935–1940

/

2125–2130

Vodafone Libertel B.V.

M5

1940–1945

/

2130–2135

T-Mobile Netherlands B.V.

M6

1945–1950

/

2135–2140

T-Mobile Netherlands B.V.

M7

1950–1955

/

2140–2145

T-Mobile Netherlands B.V.

M8

1955–1960

/

2145–2150

T-Mobile Netherlands B.V.

M9

1960–1965

/

2150–2155

KPN B.V.

M10

1965–1970

/

2155–2160

KPN B.V.

M11

1970–1975

/

2160–2165

KPN B.V.

M12

1975–1980

/

2165–2170

KPN B.V.

T1

1934,9–1949,7

/

2124,9–2139,7 en

KPN B.V.

 

1959,7–1964,7

/

2149,7–2154,7 (oude frequenties) en

 
 

1960–1980

/

2150–2170 (nieuwe frequenties)

 

T2

1949,7–1959,7

/

2139,7–2149,7 en

T-Mobile Netherlands B.V.

 

1969,7–1980,0

/

2159,7–2170,0 (oude frequenties) en

 
 

1940–1960

/

2130–2150 (nieuwe frequenties)

 

T3

1964,7–1969,7

/

2154,7–159,7 en

Vodafone Libertel B.V.

 

1920,0–1934,9

/

2110,0–2124,9 (oude frequenties) en

 
 

1920–1940

/

2110–2130 (nieuwe frequenties)

 

De volledige besluiten zijn als bijlage bijgevoegd bij deze bekendmaking.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden, tegen de besluiten binnen zes weken na de dag van deze publicatie, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking(en) waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL Groningen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, M.G.J. Meijers Hoofd Spectrummanagement Agentschap Telecom

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 703–733 MHz en 758–788 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986146 – K1 Gepaard 703 MHz–708 MHz met 758 MHz–763 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van Vodafone Libertel B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”1;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”2;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency planning and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing electronic communication services in the frequency band 703–733 MHz/758-788 MHz”3;

g. gepaarde frequentieruimte:

twee blokken frequentieruimte waartussen een afstand is van 55 MHz;

h. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 703–733 MHz met 758–788 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

i. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

j. gemeente:

het totale oppervlak van een gemeente, zoals geldend op 1 januari 20204;

k. datasnelheid:

minimum download datasnelheid via openbare elektronische communicatiediensten;

l. vergunningen in de 800 MHz-band:

vergunningen die zijn verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de band 791–821 MHz en 832–862 MHz;

m. vergunningen in de 900 MHz-band:

vergunningen die zijn verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de band 880–915 MHz en 925–960 MHz;

n. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 703 MHz, tussen 733 en 758 MHz en boven 788 MHz;

o. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

p. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

q. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan Vodafone Libertel B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14052264, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 703 MHz–708 MHz met 758 MHz–763 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. Deze vergunning geldt niet voor gebruik van de in het eerste lid genoemde frequentieruimte op en met betrekking tot installaties ter zee als bedoeld in de Wet installaties Noordzee.

 • 3. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 751 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 7.512 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de 700 MHz-band mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet. Met dien verstande dat de vergunninghouder niet wordt verplicht een dienst aan te bieden in een gebied groter dan waartoe hij in totaal krachtens lid 3 verplicht is.

 • 3. De vergunninghouder biedt vanaf uiterlijk twee jaar na het in werking treden van deze vergunning op ten minste 98% van de oppervlakte van de in bijlage “Kaart van Nederland” van deze vergunning vastgestelde gemeenten buitenshuis een openbare elektronische communicatiedienst aan. Van deze verplichting worden uitgezonderd:

  • a. de gebieden die zijn aangewezen op grond van artikel 2.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming. Na het in werking treden van een wijziging dan wel gehele of gedeeltelijke intrekking op grond van het zevende lid van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming voldoet de vergunninghouder binnen twee jaar aan de verplichtingen van dit lid met dien verstande dat de vergunninghouder in deze periode aan de nieuwe en/of aan de oude situatie moet voldoen;

  • b. het gebied binnen een afstand van 10 kilometer van de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2”, als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, en

  • c. de in de gemeente liggende buitenwateren.

 • 4. De vergunninghouder biedt op de in het derde lid genoemde oppervlakte voor iedere gebruiker van de in het derde lid bedoelde dienst:

  • a. uiterlijk twee jaar na het inwerking treden van deze vergunning een buitenshuis datasnelheid aan van minimaal 8 Mbps. Dit niveau wordt met ten minste 90% waarschijnlijkheid gehaald, en;

  • b. uiterlijk zes jaar na het inwerking treden van deze vergunning een buitenshuis datasnelheid aan van minimaal 10 Mbps. Dit niveau wordt met ten minste 90% waarschijnlijkheid gehaald.

 • 5. Het derde en vierde lid gelden tot 1 januari 2030 en zijn alleen van toepassing wanneer deze vergunning gebruikt mag worden door een rechtspersoon die afzonderlijk of tezamen met de rechtspersonen waarmee hij verbonden is, minimaal 2x10 MHz in de 700 MHz-band en frequentieruimte in de 800- en/of 900 MHz-band mag gebruiken.

 • 6. De vergunninghouder is gerechtigd de in het derde lid bedoelde dekking en in het vierde lid bedoelde minimale datasnelheid mede te realiseren met gebruikmaking van andere aan hem of aan een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, vergunde frequentieruimte voor mobiele communicatie die is geharmoniseerd bij of krachtens het besluit 676/2002/EG.5

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden (zie bijlage “frequentietechnische voorwaarden”).

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 703 MHz–733 MHz met 758 MHz–788 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in de aangrenzende 470–694 MHz-band, voor zover ze een primaire status hebben, mits deze aangrenzende banden worden gebruikt overeenkomstig de geldende vergunningvoorschriften of verdragen.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de geldende coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie neemt de vergunninghouder alle noodzakelijke maatregelen waarmee wordt gerealiseerd dat mobiele apparatuur van gebruikers in de frequentieruimte 703–713,5 MHz niet uitzendt binnen een afstand van 10 kilometer van de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning.

 • 8. Het voorgaande lid geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) schriftelijke afspraken heeft gemaakt over in welke gevallen mobiele apparatuur van gebruikers in de frequentieruimte 703–713,5 MHz kan uitzenden in de nabijheid van de in het zevende lid bedoelde locaties.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.763.924,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.881.962,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.6

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K1, K2, L1, L2, L3, M1, M2, M3 en M4.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel q, te luiden:

 • q. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.7

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning K1 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986146 – K1

Gepaard 703 MHz–708 MHz met 758 MHz–763 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 758 MHz–763 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 758 MHz tot 763 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 748 MHz tot 753 MHz: 18 dBm/5 MHz;

   • van 753 MHz tot 758 MHz: 22 dBm/5 MHz;

   • van 758 MHz tot 763 MHz: 64 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 758 MHz tot 763 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 758 MHz tot 763 MHz: 64 dBm/5 MHz;

   • van 763 MHz tot 768 MHz: 22 dBm/5 MHz;

   • van 768 MHz tot 773 MHz: 18 dBm/5 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 694 MHz geldt: -23 dBm/8 MHz per cel8;

  • van 694 MHz tot 698 MHz geldt: -32 dBm/1 MHz per cel;

  • van 698 MHz tot 736 MHz geldt: -50 dBm/5 MHz per cel;

  • van 736 MHz tot 748 MHz geldt: -4 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 748 MHz tot 821 MHz geldt: 16 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 832 MHz tot 862 MHz geldt: -49 dBm/5 MHz per cel.

BIJLAGE KAART VAN NEDERLAND

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning K1 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986146 – K1

Gepaard 703 MHz–708 MHz met 758 MHz–763 MHz

In deze bijlage is de kaart van Nederland opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.9

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

3

vergunning K1 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986146 – K1

Gepaard 703 MHz–708 MHz met 758 MHz–763 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 703–733 MHz en 758–788 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986147– K2 Gepaard 708 MHz–713 MHz met 763 MHz–768 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van Vodafone Libertel B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”10;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”11;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency planning and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing electronic communication services in the frequency band 703–733 MHz/758-788 MHz”12;

g. gepaarde frequentieruimte:

twee blokken frequentieruimte waartussen een afstand is van 55 MHz;

h. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 703–733 MHz met 758–788 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

i. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

j. gemeente:

het totale oppervlak van een gemeente, zoals geldend op 1 januari 202013;

k. datasnelheid:

minimum download datasnelheid via openbare elektronische communicatiediensten;

l. vergunningen in de 800 MHz-band:

vergunningen die zijn verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de band 791–821 MHz en 832–862 MHz;

m. vergunningen in de 900 MHz-band:

vergunningen die zijn verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de band 880–915 MHz en 925–960 MHz;

n. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 703 MHz, tussen 733 en 758 MHz en boven 788 MHz;

o. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

p. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

q. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan Vodafone Libertel B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14052264, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 708 MHz–713 MHz met 763 MHz–768 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. Deze vergunning geldt niet voor gebruik van de in het eerste lid genoemde frequentieruimte op en met betrekking tot installaties ter zee als bedoeld in de Wet installaties Noordzee.

 • 3. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 751 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 7.512 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de 700 MHz-band mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet. Met dien verstande dat de vergunninghouder niet wordt verplicht een dienst aan te bieden in een gebied groter dan waartoe hij in totaal krachtens lid 3 verplicht is.

 • 3. De vergunninghouder biedt vanaf uiterlijk twee jaar na het in werking treden van deze vergunning op ten minste 98% van de oppervlakte van de in bijlage “Kaart van Nederland” van deze vergunning vastgestelde gemeenten buitenshuis een openbare elektronische communicatiedienst aan. Van deze verplichting worden uitgezonderd:

  • a. de gebieden die zijn aangewezen op grond van artikel 2.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming. Na het in werking treden van een wijziging dan wel gehele of gedeeltelijke intrekking op grond van het zevende lid van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming voldoet de vergunninghouder binnen twee jaar aan de verplichtingen van dit lid met dien verstande dat de vergunninghouder in deze periode aan de nieuwe en/of aan de oude situatie moet voldoen;

  • b. het gebied binnen een afstand van 10 kilometer van de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2”, als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, en

  • c. de in de gemeente liggende buitenwateren.

 • 4. De vergunninghouder biedt op de in het derde lid genoemde oppervlakte voor iedere gebruiker van de in het derde lid bedoelde dienst:

  • a. uiterlijk twee jaar na het inwerking treden van deze vergunning een buitenshuis datasnelheid aan van minimaal 8 Mbps. Dit niveau wordt met ten minste 90% waarschijnlijkheid gehaald, en;

  • b. uiterlijk zes jaar na het inwerking treden van deze vergunning een buitenshuis datasnelheid aan van minimaal 10 Mbps. Dit niveau wordt met ten minste 90% waarschijnlijkheid gehaald.

 • 5. Het derde en vierde lid gelden tot 1 januari 2030 en zijn alleen van toepassing wanneer deze vergunning gebruikt mag worden door een rechtspersoon die afzonderlijk of tezamen met de rechtspersonen waarmee hij verbonden is, minimaal 2x10 MHz in de 700 MHz-band en frequentieruimte in de 800- en/of 900 MHz-band mag gebruiken.

 • 6. De vergunninghouder is gerechtigd de in het derde lid bedoelde dekking en in het vierde lid bedoelde minimale datasnelheid mede te realiseren met gebruikmaking van andere aan hem of aan een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, vergunde frequentieruimte voor mobiele communicatie die is geharmoniseerd bij of krachtens het besluit 676/2002/EG.14

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden (zie bijlage “frequentietechnische voorwaarden”).

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 703 MHz–733 MHz met 758 MHz–788 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in de aangrenzende 470–694 MHz-band, voor zover ze een primaire status hebben, mits deze aangrenzende banden worden gebruikt overeenkomstig de geldende vergunningvoorschriften of verdragen.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de geldende coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie neemt de vergunninghouder alle noodzakelijke maatregelen waarmee wordt gerealiseerd dat mobiele apparatuur van gebruikers in de frequentieruimte 703–713,5 MHz niet uitzendt binnen een afstand van 10 kilometer van de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning.

 • 8. Het voorgaande lid geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) schriftelijke afspraken heeft gemaakt over in welke gevallen mobiele apparatuur van gebruikers in de frequentieruimte 703–713,5 MHz kan uitzenden in de nabijheid van de in het zevende lid bedoelde locaties.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.763.924,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.881.962,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.15

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K1, K2, L1, L2, L3, M1, M2, M3 en M4.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel q, te luiden:

 • q. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.16

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning K2 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986147 – K2

Gepaard 708 MHz–713 MHz met 763 MHz–768 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 763 MHz tot 768 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 763 MHz tot 768 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 753 MHz tot 758 MHz: 18 dBm/5 MHz;

   • van 758 MHz tot 763 MHz: 22 dBm/5 MHz;

   • van 763 MHz tot 768 MHz: 64 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 763 MHz tot 768 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 763 MHz tot 768 MHz: 64 dBm/5 MHz;

   • van 768 MHz tot 773 MHz: 22 dBm/5 MHz;

   • van 773 MHz tot 778 MHz: 18 dBm/5 MHz.

  • c. indien de frequentieband 763 MHz tot 768 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 64 dBm/5 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 694 MHz geldt: -23 dBm/8 MHz per cel17;

  • van 694 MHz tot 698 MHz geldt: -32 dBm/1 MHz per cel;

  • van 698 MHz tot 736 MHz geldt: -50 dBm/5 MHz per cel;

  • van 736 MHz tot 748 MHz geldt: -4 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 748 MHz tot 821 MHz geldt: 16 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 832 MHz tot 862 MHz geldt: -49 dBm/5 MHz per cel.

BIJLAGE KAART VAN NEDERLAND

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning K2 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986147 – K2

Gepaard 708 MHz–713 MHz met 763 MHz–768 MHz

In deze bijlage is de kaart van Nederland opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.18

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

3

vergunning K2 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986147 – K2

Gepaard 708 MHz–713 MHz met 763 MHz–768 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 703–733 MHz en 758–788 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986101 – K3 Gepaard 713 MHz–718 MHz met 768 MHz–773 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van KPN B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”19;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”20;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency planning and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing electronic communication services in the frequency band 703–733 MHz/758-788 MHz”21;

g. gepaarde frequentieruimte:

twee blokken frequentieruimte waartussen een afstand is van 55 MHz;

h. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 703–733 MHz met 758–788 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

i. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

j. gemeente:

het totale oppervlak van een gemeente, zoals geldend op 1 januari 202022;

k. datasnelheid:

minimum download datasnelheid via openbare elektronische communicatiediensten;

l. vergunningen in de 800 MHz-band:

vergunningen die zijn verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de band 791–821 MHz en 832–862 MHz;

m. vergunningen in de 900 MHz-band:

vergunningen die zijn verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de band 880–915 MHz en 925–960 MHz;

n. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 703 MHz, tussen 733 en 758 MHz en boven 788 MHz;

o. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

p. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

q. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan KPN B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27124701, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 713 MHz–718 MHz met 768 MHz–773 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. Deze vergunning geldt niet voor gebruik van de in het eerste lid genoemde frequentieruimte op en met betrekking tot installaties ter zee als bedoeld in de Wet installaties Noordzee.

 • 3. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 751 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 7.512 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de 700 MHz-band mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet. Met dien verstande dat de vergunninghouder niet wordt verplicht een dienst aan te bieden in een gebied groter dan waartoe hij in totaal krachtens lid 3 verplicht is.

 • 3. De vergunninghouder biedt vanaf uiterlijk twee jaar na het in werking treden van deze vergunning op ten minste 98% van de oppervlakte van de in bijlage “Kaart van Nederland” van deze vergunning vastgestelde gemeenten buitenshuis een openbare elektronische communicatiedienst aan. Van deze verplichting worden uitgezonderd:

  • a. de gebieden die zijn aangewezen op grond van artikel 2.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming. Na het in werking treden van een wijziging dan wel gehele of gedeeltelijke intrekking op grond van het zevende lid van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming voldoet de vergunninghouder binnen twee jaar aan de verplichtingen van dit lid met dien verstande dat de vergunninghouder in deze periode aan de nieuwe en/of aan de oude situatie moet voldoen;

  • b. het gebied binnen een afstand van 10 kilometer van de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2”, als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, en

  • c. de in de gemeente liggende buitenwateren.

 • 4. De vergunninghouder biedt op de in het derde lid genoemde oppervlakte voor iedere gebruiker van de in het derde lid bedoelde dienst:

  • a. uiterlijk twee jaar na het inwerking treden van deze vergunning een buitenshuis datasnelheid aan van minimaal 8 Mbps. Dit niveau wordt met ten minste 90% waarschijnlijkheid gehaald, en;

  • b. uiterlijk zes jaar na het inwerking treden van deze vergunning een buitenshuis datasnelheid aan van minimaal 10 Mbps. Dit niveau wordt met ten minste 90% waarschijnlijkheid gehaald.

 • 5. Het derde en vierde lid gelden tot 1 januari 2030 en zijn alleen van toepassing wanneer deze vergunning gebruikt mag worden door een rechtspersoon die afzonderlijk of tezamen met de rechtspersonen waarmee hij verbonden is, minimaal 2x10 MHz in de 700 MHz-band en frequentieruimte in de 800- en/of 900 MHz-band mag gebruiken.

 • 6. De vergunninghouder is gerechtigd de in het derde lid bedoelde dekking en in het vierde lid bedoelde minimale datasnelheid mede te realiseren met gebruikmaking van andere aan hem of aan een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, vergunde frequentieruimte voor mobiele communicatie die is geharmoniseerd bij of krachtens het besluit 676/2002/EG.23

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden (zie bijlage “frequentietechnische voorwaarden”).

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 703 MHz–733 MHz met 758 MHz–788 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in de aangrenzende 470–694 MHz-band, voor zover ze een primaire status hebben, mits deze aangrenzende banden worden gebruikt overeenkomstig de geldende vergunningvoorschriften of verdragen.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de geldende coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie neemt de vergunninghouder alle noodzakelijke maatregelen waarmee wordt gerealiseerd dat mobiele apparatuur van gebruikers in de frequentieruimte 703–713,5 MHz niet uitzendt binnen een afstand van 10 kilometer van de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning.

 • 8. Het voorgaande lid geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) schriftelijke afspraken heeft gemaakt over in welke gevallen mobiele apparatuur van gebruikers in de frequentieruimte 703–713,5 MHz kan uitzenden in de nabijheid van de in het zevende lid bedoelde locaties.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.869.583,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.934.791,50. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.24

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K3, K4, L4, L5, L6, M9, M10, M11 en M12.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel q, te luiden:

 • q. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.25

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning K3 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986101 – K3

Gepaard 713 MHz–718 MHz met 768 MHz–773 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 768 MHz tot 773 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 768 MHz tot 773 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 758 MHz tot 763 MHz: 18 dBm/5 MHz;

   • van 763 MHz tot 768 MHz: 22 dBm/5 MHz;

   • van 768 MHz tot 773 MHz: 64 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 768 MHz tot 773 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 768 MHz tot 773 MHz: 64 dBm/5 MHz;

   • van 773 MHz tot 778 MHz: 22 dBm/5 MHz;

   • van 778 MHz tot 783 MHz: 18 dBm/5 MHz.

  • c. indien de frequentieband 768 MHz tot 773 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 64 dBm/5 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 694 MHz geldt: -23 dBm/8 MHz per cel26;

  • van 694 MHz tot 698 MHz geldt: -32 dBm/1 MHz per cel;

  • van 698 MHz tot 736 MHz geldt: -50 dBm/5 MHz per cel;

  • van 736 MHz tot 748 MHz geldt: -4 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 748 MHz tot 821 MHz geldt: 16 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 832 MHz tot 862 MHz geldt: -49 dBm/5 MHz per cel.

BIJLAGE KAART VAN NEDERLAND

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning K3 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986101 – K3

Gepaard 713 MHz–718 MHz met 768 MHz–773 MHz

In deze bijlage is de kaart van Nederland opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.27

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

3

vergunning K3 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986101 – K3

Gepaard 713 MHz–718 MHz met 768 MHz–773 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 703–733 MHz en 758–788 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986105 – K4 Gepaard 718 MHz–723 MHz met 773 MHz–778 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van KPN B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”28;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”29;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency planning and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing electronic communication services in the frequency band 703–733 MHz/758-788 MHz”30;

g. gepaarde frequentieruimte:

twee blokken frequentieruimte waartussen een afstand is van 55 MHz;

h. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 703–733 MHz met 758–788 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

i. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

j. gemeente:

het totale oppervlak van een gemeente, zoals geldend op 1 januari 202031;

k. datasnelheid:

minimum download datasnelheid via openbare elektronische communicatiediensten;

l. vergunningen in de 800 MHz-band:v

ergunningen die zijn verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de band 791–821 MHz en 832–862 MHz;

m. vergunningen in de 900 MHz-band:

vergunningen die zijn verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de band 880–915 MHz en 925–960 MHz;

n. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 703 MHz, tussen 733 en 758 MHz en boven 788 MHz;

o. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

p. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

q. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan KPN B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27124701, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 718 MHz–723 MHz met 773 MHz–778 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. Deze vergunning geldt niet voor gebruik van de in het eerste lid genoemde frequentieruimte op en met betrekking tot installaties ter zee als bedoeld in de Wet installaties Noordzee.

 • 3. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 751 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 7.512 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de 700 MHz-band mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet. Met dien verstande dat de vergunninghouder niet wordt verplicht een dienst aan te bieden in een gebied groter dan waartoe hij in totaal krachtens lid 3 verplicht is.

 • 3. De vergunninghouder biedt vanaf uiterlijk twee jaar na het in werking treden van deze vergunning op ten minste 98% van de oppervlakte van de in bijlage “Kaart van Nederland” van deze vergunning vastgestelde gemeenten buitenshuis een openbare elektronische communicatiedienst aan. Van deze verplichting worden uitgezonderd:

  • a. de gebieden die zijn aangewezen op grond van artikel 2.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming. Na het in werking treden van een wijziging dan wel gehele of gedeeltelijke intrekking op grond van het zevende lid van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming voldoet de vergunninghouder binnen twee jaar aan de verplichtingen van dit lid met dien verstande dat de vergunninghouder in deze periode aan de nieuwe en/of aan de oude situatie moet voldoen;

  • b. het gebied binnen een afstand van 10 kilometer van de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2”, als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, en

  • c. de in de gemeente liggende buitenwateren.

 • 4. De vergunninghouder biedt op de in het derde lid genoemde oppervlakte voor iedere gebruiker van de in het derde lid bedoelde dienst:

  • a. uiterlijk twee jaar na het inwerking treden van deze vergunning een buitenshuis datasnelheid aan van minimaal 8 Mbps. Dit niveau wordt met ten minste 90% waarschijnlijkheid gehaald, en;

  • b. uiterlijk zes jaar na het inwerking treden van deze vergunning een buitenshuis datasnelheid aan van minimaal 10 Mbps. Dit niveau wordt met ten minste 90% waarschijnlijkheid gehaald.

 • 5. Het derde en vierde lid gelden tot 1 januari 2030 en zijn alleen van toepassing wanneer deze vergunning gebruikt mag worden door een rechtspersoon die afzonderlijk of tezamen met de rechtspersonen waarmee hij verbonden is, minimaal 2x10 MHz in de 700 MHz-band en frequentieruimte in de 800- en/of 900 MHz-band mag gebruiken.

 • 6. De vergunninghouder is gerechtigd de in het derde lid bedoelde dekking en in het vierde lid bedoelde minimale datasnelheid mede te realiseren met gebruikmaking van andere aan hem of aan een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, vergunde frequentieruimte voor mobiele communicatie die is geharmoniseerd bij of krachtens het besluit 676/2002/EG.32

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden (zie bijlage “frequentietechnische voorwaarden”).

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 703 MHz–733 MHz met 758 MHz–788 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in de aangrenzende 470–694 MHz-band, voor zover ze een primaire status hebben, mits deze aangrenzende banden worden gebruikt overeenkomstig de geldende vergunningvoorschriften of verdragen.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de geldende coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie neemt de vergunninghouder alle noodzakelijke maatregelen waarmee wordt gerealiseerd dat mobiele apparatuur van gebruikers in de frequentieruimte 703–713,5 MHz niet uitzendt binnen een afstand van 10 kilometer van de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning.

 • 8. Het voorgaande lid geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) schriftelijke afspraken heeft gemaakt over in welke gevallen mobiele apparatuur van gebruikers in de frequentieruimte 703–713,5 MHz kan uitzenden in de nabijheid van de in het zevende lid bedoelde locaties.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.869.583,- bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.934.791,50. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.33

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K3, K4, L4, L5, L6, M9, M10, M11 en M12.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel q, te luiden:

 • q. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.34

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning K4 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986105 – K4

Gepaard 718 MHz–723 MHz met 773 MHz–778 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 773 MHz tot 778 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 773 MHz tot 778 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 763 MHz tot 768 MHz: 18 dBm/5 MHz;

   • van 768 MHz tot 773 MHz: 22 dBm/5 MHz;

   • van 773 MHz tot 778 MHz: 64 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 773 MHz tot 778 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 773 MHz tot 778 MHz: 64 dBm/5 MHz;

   • van 778 MHz tot 783 MHz: 22 dBm/5 MHz;

   • van 783 MHz tot 788 MHz: 18 dBm/5 MHz.

  • c. indien de frequentieband 773 MHz tot 778 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 64 dBm/5 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 694 MHz geldt: -23 dBm/8 MHz per cel35;

  • van 694 MHz tot 698 MHz geldt: -32 dBm/1 MHz per cel;

  • van 698 MHz tot 736 MHz geldt: -50 dBm/5 MHz per cel;

  • van 736 MHz tot 748 MHz geldt: -4 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 748 MHz tot 821 MHz geldt: 16 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 832 MHz tot 862 MHz geldt: -49 dBm/5 MHz per cel.

BIJLAGE KAART VAN NEDERLAND

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning K4 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986105 – K4

Gepaard 718 MHz–723 MHz met 773 MHz–778 MHz

In deze bijlage is de kaart van Nederland opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.36

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

3

vergunning K4 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986105 – K4

Gepaard 718 MHz–723 MHz met 773 MHz–778 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 703–733 MHz en 758–788 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986133 – K5 Gepaard 723 MHz–728 MHz met 778 MHz–783 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van T-Mobile Netherlands B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”37;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”38;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency planning and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing electronic communication services in the frequency band 703–733 MHz/758-788 MHz”39;

g. gepaarde frequentieruimte:

twee blokken frequentieruimte waartussen een afstand is van 55 MHz;

h. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 703–733 MHz met 758–788 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

i. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

j. gemeente:

het totale oppervlak van een gemeente, zoals geldend op 1 januari 202040;

k. datasnelheid:

minimum download datasnelheid via openbare elektronische communicatiediensten;

l. vergunningen in de 800 MHz-band:

vergunningen die zijn verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de band 791–821 MHz en 832–862 MHz;

m. vergunningen in de 900 MHz-band:

vergunningen die zijn verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de band 880–915 MHz en 925–960 MHz;

n. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 703 MHz, tussen 733 en 758 MHz en boven 788 MHz;

o. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

p. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

q. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan T-Mobile Netherlands B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33265679, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 723 MHz–728 MHz met 778 MHz–783 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. Deze vergunning geldt niet voor gebruik van de in het eerste lid genoemde frequentieruimte op en met betrekking tot installaties ter zee als bedoeld in de Wet installaties Noordzee.

 • 3. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 751 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 7.512 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de 700 MHz-band mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet. Met dien verstande dat de vergunninghouder niet wordt verplicht een dienst aan te bieden in een gebied groter dan waartoe hij in totaal krachtens lid 3 verplicht is.

 • 3. De vergunninghouder biedt vanaf uiterlijk twee jaar na het in werking treden van deze vergunning op ten minste 98% van de oppervlakte van de in bijlage “Kaart van Nederland” van deze vergunning vastgestelde gemeenten buitenshuis een openbare elektronische communicatiedienst aan. Van deze verplichting worden uitgezonderd:

  • a. de gebieden die zijn aangewezen op grond van artikel 2.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming. Na het in werking treden van een wijziging dan wel gehele of gedeeltelijke intrekking op grond van het zevende lid van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming voldoet de vergunninghouder binnen twee jaar aan de verplichtingen van dit lid met dien verstande dat de vergunninghouder in deze periode aan de nieuwe en/of aan de oude situatie moet voldoen;

  • b. het gebied binnen een afstand van 10 kilometer van de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2”, als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, en

  • c. de in de gemeente liggende buitenwateren.

 • 4. De vergunninghouder biedt op de in het derde lid genoemde oppervlakte voor iedere gebruiker van de in het derde lid bedoelde dienst:

  • a. uiterlijk twee jaar na het inwerking treden van deze vergunning een buitenshuis datasnelheid aan van minimaal 8 Mbps. Dit niveau wordt met ten minste 90% waarschijnlijkheid gehaald, en;

  • b. uiterlijk zes jaar na het inwerking treden van deze vergunning een buitenshuis datasnelheid aan van minimaal 10 Mbps. Dit niveau wordt met ten minste 90% waarschijnlijkheid gehaald.

 • 5. Het derde en vierde lid gelden tot 1 januari 2030 en zijn alleen van toepassing wanneer deze vergunning gebruikt mag worden door een rechtspersoon die afzonderlijk of tezamen met de rechtspersonen waarmee hij verbonden is, minimaal 2x10 MHz in de 700 MHz-band en frequentieruimte in de 800- en/of 900 MHz-band mag gebruiken.

 • 6. De vergunninghouder is gerechtigd de in het derde lid bedoelde dekking en in het vierde lid bedoelde minimale datasnelheid mede te realiseren met gebruikmaking van andere aan hem of aan een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, vergunde frequentieruimte voor mobiele communicatie die is geharmoniseerd bij of krachtens het besluit 676/2002/EG.41

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden (zie bijlage “frequentietechnische voorwaarden”).

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 703 MHz–733 MHz met 758 MHz–788 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in de aangrenzende 470–694 MHz-band, voor zover ze een primaire status hebben, mits deze aangrenzende banden worden gebruikt overeenkomstig de geldende vergunningvoorschriften of verdragen.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de geldende coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie neemt de vergunninghouder alle noodzakelijke maatregelen waarmee wordt gerealiseerd dat mobiele apparatuur van gebruikers in de frequentieruimte 703–713,5 MHz niet uitzendt binnen een afstand van 10 kilometer van de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning.

 • 8. Het voorgaande lid geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) schriftelijke afspraken heeft gemaakt over in welke gevallen mobiele apparatuur van gebruikers in de frequentieruimte 703–713,5 MHz kan uitzenden in de nabijheid van de in het zevende lid bedoelde locaties.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 400.084.440,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 200.042.220,–.Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.42

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K5, K6, L7, L8, M5, M6, M7 en M8.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel q, te luiden:

 • q. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.43

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning K5 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986133 – K5

Gepaard 723 MHz–728 MHz met 778 MHz–783 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 778 MHz tot 783 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 778 MHz tot 783 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 768 MHz tot 773 MHz: 18 dBm/5 MHz;

   • van 773 MHz tot 778 MHz: 22 dBm/5 MHz;

   • van 778 MHz tot 783 MHz: 64 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 778 MHz tot 783 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 64 dBm/5 MHz.

  • c. Indien de frequentieband 778 MHz tot 783 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 778 MHz tot 783 MHz: 64 dBm/5 MHz;

   • van 783 MHz tot 788 MHz: 22 dBm/5 MHz;

   • van 788 MHz tot 791 MHz: 4 dBm/200 kHz;

   • van 791 MHz tot 796 MHz: 17 dBm/5 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 694 MHz geldt: -23 dBm/8 MHz per cel44;

  • van 694 MHz tot 698 MHz geldt: -32 dBm/1 MHz per cel;

  • van 698 MHz tot 736 MHz geldt: -50 dBm/5 MHz per cel;

  • van 736 MHz tot 748 MHz geldt: -4 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 748 MHz tot 821 MHz geldt: 16 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 832 MHz tot 862 MHz geldt: -49 dBm/5 MHz per cel.

BIJLAGE KAART VAN NEDERLAND

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning K5 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986133 – K5

Gepaard 723 MHz–728 MHz met 778 MHz–783 MHz

In deze bijlage is de kaart van Nederland opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.45

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

3

vergunning K5 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986133 – K5

Gepaard 723 MHz–728 MHz met 778 MHz–783 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 703–733 MHz en 758–788 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986134 – K6 Gepaard 728 MHz–733 MHz met 783 MHz–788 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van T-Mobile Netherlands B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”46;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”47;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency planning and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing electronic communication services in the frequency band 703–733 MHz/758-788 MHz”48;

g. gepaarde frequentieruimte:

twee blokken frequentieruimte waartussen een afstand is van 55 MHz;

h. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 703–733 MHz met 758–788 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

i. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

j. gemeente:

het totale oppervlak van een gemeente, zoals geldend op 1 januari 202049;

k. datasnelheid:

minimum download datasnelheid via openbare elektronische communicatiediensten;

l. vergunningen in de 800 MHz-band:

vergunningen die zijn verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de band 791–821 MHz en 832–862 MHz;

m. vergunningen in de 900 MHz-band:

vergunningen die zijn verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de band 880–915 MHz en 925–960 MHz;

n. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 703 MHz, tussen 733 en 758 MHz en boven 788 MHz;

o. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

p. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

q. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan T-Mobile Netherlands B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33265679, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 728 MHz–733 MHz met 783 MHz–788 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. Deze vergunning geldt niet voor gebruik van de in het eerste lid genoemde frequentieruimte op en met betrekking tot installaties ter zee als bedoeld in de Wet installaties Noordzee.

 • 3. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 751 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 7.512 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de 700 MHz-band mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet. Met dien verstande dat de vergunninghouder niet wordt verplicht een dienst aan te bieden in een gebied groter dan waartoe hij in totaal krachtens lid 3 verplicht is.

 • 3. De vergunninghouder biedt vanaf uiterlijk twee jaar na het in werking treden van deze vergunning op ten minste 98% van de oppervlakte van de in bijlage “Kaart van Nederland” van deze vergunning vastgestelde gemeenten buitenshuis een openbare elektronische communicatiedienst aan. Van deze verplichting worden uitgezonderd:

  • a. de gebieden die zijn aangewezen op grond van artikel 2.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming. Na het in werking treden van een wijziging dan wel gehele of gedeeltelijke intrekking op grond van het zevende lid van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming voldoet de vergunninghouder binnen twee jaar aan de verplichtingen van dit lid met dien verstande dat de vergunninghouder in deze periode aan de nieuwe en/of aan de oude situatie moet voldoen;

  • b. het gebied binnen een afstand van 10 kilometer van de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2”, als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, en

  • c. de in de gemeente liggende buitenwateren.

 • 4. De vergunninghouder biedt op de in het derde lid genoemde oppervlakte voor iedere gebruiker van de in het derde lid bedoelde dienst:

  • a. uiterlijk twee jaar na het inwerking treden van deze vergunning een buitenshuis datasnelheid aan van minimaal 8 Mbps. Dit niveau wordt met ten minste 90% waarschijnlijkheid gehaald, en;

  • b. uiterlijk zes jaar na het inwerking treden van deze vergunning een buitenshuis datasnelheid aan van minimaal 10 Mbps. Dit niveau wordt met ten minste 90% waarschijnlijkheid gehaald.

 • 5. Het derde en vierde lid gelden tot 1 januari 2030 en zijn alleen van toepassing wanneer deze vergunning gebruikt mag worden door een rechtspersoon die afzonderlijk of tezamen met de rechtspersonen waarmee hij verbonden is, minimaal 2x10 MHz in de 700 MHz-band en frequentieruimte in de 800- en/of 900 MHz-band mag gebruiken.

 • 6. De vergunninghouder is gerechtigd de in het derde lid bedoelde dekking en in het vierde lid bedoelde minimale datasnelheid mede te realiseren met gebruikmaking van andere aan hem of aan een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, vergunde frequentieruimte voor mobiele communicatie die is geharmoniseerd bij of krachtens het besluit 676/2002/EG.50

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden (zie bijlage “frequentietechnische voorwaarden”).

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 703 MHz–733 MHz met 758 MHz–788 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in de aangrenzende 470–694 MHz-band, voor zover ze een primaire status hebben, mits deze aangrenzende banden worden gebruikt overeenkomstig de geldende vergunningvoorschriften of verdragen.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de geldende coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie neemt de vergunninghouder alle noodzakelijke maatregelen waarmee wordt gerealiseerd dat mobiele apparatuur van gebruikers in de frequentieruimte 703–713,5 MHz niet uitzendt binnen een afstand van 10 kilometer van de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning.

 • 8. Het voorgaande lid geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) schriftelijke afspraken heeft gemaakt over in welke gevallen mobiele apparatuur van gebruikers in de frequentieruimte 703–713,5 MHz kan uitzenden in de nabijheid van de in het zevende lid bedoelde locaties.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 400.084.440,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 200.042.220,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.51

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K5, K6, L7, L8, M5, M6, M7 en M8.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel q, te luiden:

 • q. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.52

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning K6 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986134 – K6

Gepaard 728 MHz–733 MHz met 783 MHz–788 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 783 MHz tot 788 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 783 MHz tot 788 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 773 MHz tot 778 MHz: 18 dBm/5 MHz;

   • van 778 MHz tot 783 MHz: 22 dBm/5 MHz;

   • van 783 MHz tot 788 MHz: 64 dBm/5 MHz.

  • b. Indien de frequentieband 783 MHz tot 788 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 783 MHz tot 788 MHz: 64 dBm/5 MHz;

   • van 788 MHz tot 791 MHz: 11 dBm/200 kHz;

   • van 791 MHz tot 796 MHz: 19 dBm/5 MHz;

   • van 796 MHz tot 801 MHz: 17 dBm/5 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 694 MHz geldt: -23 dBm/8 MHz per cel53;

  • van 694 MHz tot 698 MHz geldt: -32 dBm/1 MHz per cel;

  • van 698 MHz tot 736 MHz geldt: -50 dBm/5 MHz per cel;

  • van 736 MHz tot 748 MHz geldt: -4 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 748 MHz tot 821 MHz geldt: 16 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 832 MHz tot 862 MHz geldt: -49 dBm/5 MHz per cel.

BIJLAGE KAART VAN NEDERLAND

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning K6 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986134 – K6

Gepaard 728 MHz–733 MHz met 783 MHz–788 MHz

In deze bijlage is de kaart van Nederland opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.54

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

3

vergunning K6 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986134 – K6

Gepaard 728 MHz–733 MHz met 783 MHz–788 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1452–1492 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986148 – L1 Ongepaard 1452 MHz–1457 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van Vodafone Libertel B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”55;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of terrestrial systems capable of providing electronic communication services mobile radio communication networks”56;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1427 MHz–1518 MHz”57;

g. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten ongepaarde frequentieruimte in de band 1452 MHz–1492 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

h. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

i. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1452 MHz en boven 1492 MHz;

j. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

k. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

l. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan Vodafone Libertel B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14052264, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1452 MHz–1457 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 74 km2 per 5 MHz in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 734 km2 per 5 MHz in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1452 MHz–1492 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1452 MHz–1492 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden, mits deze aangrenzende banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze worden gebruikt.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie veroorzaakt de vergunninghouder bij het gebruik van de frequentieruimte 1452 MHz–1457 MHz op de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, geen cumulatieve signaalsterkte die hoger is dan -195 dB(W/(m2•MHz)) in de band 1400–1427 MHz.

 • 8. Op verzoek van de Minister maakt de vergunninghouder op basis van een gedegen analyse aannemelijk dat de in het zevende lid genoemde waarde op de bedoelde locaties niet wordt overschreden. De vergunninghouder geeft desgevraagd aan hoe hij dit realiseert.

 • 9. De in het zevende lid genoemde waarde geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) afspraken maakt over in welke gevallen wel een hogere signaalsterkte op de in het achtste lid bedoelde locaties kan worden veroorzaakt.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.763.924,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.881.962,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.58

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K1, K2, L1, L2, L3, M1, M2, M3 en M4.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel l, te luiden:

 • l. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.59

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning L1 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986148 – L1

Ongepaard 1452 MHz–1457 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 1452 MHz tot 1457 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 1452 MHz tot 1457 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1452 MHz tot 1457 MHz: 68 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 1452 MHz tot 1457 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1452 MHz tot 1457 MHz: 68 dBm/5 MHz;

   • van 1457 MHz tot 1462 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1462 MHz tot 1467 MHz: 11 dBm/5 MHz per antenne.

  • c. Indien de frequentieband 1452 MHz tot 1457 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde van 68 dBm/5 MHz van 1452 MHz tot 1457 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 1449 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz;

  • van 1449 MHz tot 1452 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • van 1452 MHz tot 1492 MHz geldt: 9 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 1492 MHz tot 1495 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • hoger dan 1495 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz.

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning L1 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986148 – L1

Ongepaard 1452 MHz–1457 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1452–1492 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986149 – L2 Ongepaard 1457 MHz–1462 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van Vodafone Libertel B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”60;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of terrestrial systems capable of providing electronic communication services mobile radio communication networks”61;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1427 MHz–1518 MHz”62;

g. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten ongepaarde frequentieruimte in de band 1452 MHz–1492 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

h. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

i. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1452 MHz en boven 1492 MHz;

j. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

k. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

l. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan Vodafone Libertel B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14052264, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1457 MHz–1462 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 74 km2 per 5 MHz in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 734 km2 per 5 MHz in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1452 MHz–1492 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1452 MHz–1492 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden, mits deze aangrenzende banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze worden gebruikt.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie veroorzaakt de vergunninghouder bij het gebruik van de frequentieruimte 1457 MHz–1462 MHz op de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, geen cumulatieve signaalsterkte die hoger is dan -195 dB(W/(m2•MHz)) in de band 1400–1427 MHz.

 • 8. Op verzoek van de Minister maakt de vergunninghouder op basis van een gedegen analyse aannemelijk dat de in het zevende lid genoemde waarde op de bedoelde locaties niet wordt overschreden. De vergunninghouder geeft desgevraagd aan hoe hij dit realiseert.

 • 9. De in het zevende lid genoemde waarde geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) afspraken maakt over in welke gevallen wel een hogere signaalsterkte op de in het achtste lid bedoelde locaties kan worden veroorzaakt.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.763.924,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.881.962,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.63

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K1, K2, L1, L2, L3, M1, M2, M3 en M4.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel l, te luiden:

 • l. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.64

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning L2 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986149 – L2

Ongepaard 1457 MHz–1462 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 1457 MHz tot 1462 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 1457 MHz tot 1462 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1452 MHz tot 1457 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1457 MHz tot 1462 MHz: 68 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 1457 MHz tot 1462 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1457 MHz tot 1462 MHz: 68 dBm/5 MHz;

   • van 1462 MHz tot 1467 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1467 MHz tot 1472 MHz: 11 dBm/5 MHz per antenne.

  • c. Indien de frequentieband 1457 MHz tot 1462 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde van 68 dBm/5 MHz van 1457 MHz tot 1462 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 1449 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz;

  • van 1449 MHz tot 1452 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • van 1452 MHz tot 1492 MHz geldt: 9 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 1492 MHz tot 1495 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • hoger dan 1495 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz.

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning L2 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986149 – L2

Ongepaard 1457 MHz–1462 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1452–1492 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986150 – L3 Ongepaard 1462 MHz–1467 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van Vodafone Libertel B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”65;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of terrestrial systems capable of providing electronic communication services mobile radio communication networks”66;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1427 MHz–1518 MHz”67;

g. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten ongepaarde frequentieruimte in de band 1452 MHz–1492 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

h. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

i. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1452 MHz en boven 1492 MHz;

j. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

k. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

l. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan Vodafone Libertel B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14052264, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1462 MHz–1467 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 74 km2 per 5 MHz in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 734 km2 per 5 MHz in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1452 MHz–1492 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1452 MHz–1492 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden, mits deze aangrenzende banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze worden gebruikt.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie veroorzaakt de vergunninghouder bij het gebruik van de frequentieruimte 1462 MHz–1467 MHz op de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, geen cumulatieve signaalsterkte die hoger is dan -195 dB(W/(m2•MHz)) in de band 1400–1427 MHz.

 • 8. Op verzoek van de Minister maakt de vergunninghouder op basis van een gedegen analyse aannemelijk dat de in het zevende lid genoemde waarde op de bedoelde locaties niet wordt overschreden. De vergunninghouder geeft desgevraagd aan hoe hij dit realiseert.

 • 9. De in het zevende lid genoemde waarde geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) afspraken maakt over in welke gevallen wel een hogere signaalsterkte op de in het achtste lid bedoelde locaties kan worden veroorzaakt.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.763.924,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.881.962,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.68

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K1, K2, L1, L2, L3, M1, M2, M3 en M4.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel l, te luiden:

 • l. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.69

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning L3 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986150 – L3

Ongepaard 1462 MHz–1467 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 1462 MHz tot 1467 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 1462 MHz tot 1467 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1452 MHz tot 1457 MHz: 11 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1457 MHz tot 1462 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1462 MHz tot 1467 MHz: 68 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 1462 MHz tot 1467 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1462 MHz tot 1467 MHz: 68 dBm/5 MHz;

   • van 1467 MHz tot 1472 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1472 MHz tot 1477 MHz: 11 dBm/5 MHz per antenne.

  • c. Indien de frequentieband 1462 MHz tot 1467 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde van 68 dBm/5 MHz van 1462 MHz tot 1467 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 1449 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz;

  • van 1449 MHz tot 1452 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • van 1452 MHz tot 1492 MHz geldt: 9 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 1492 MHz tot 1495 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • hoger dan 1495 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz.

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning L3 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986150 – L3

Ongepaard 1462 MHz–1467 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1452–1492 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986106 – L4 Ongepaard 1467 MHz–1472 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van KPN B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”70;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of terrestrial systems capable of providing electronic communication services mobile radio communication networks”71;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1427 MHz–1518 MHz”72;

g. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten ongepaarde frequentieruimte in de band 1452 MHz–1492 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

h. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

i. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1452 MHz en boven 1492 MHz;

j. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

k. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

l. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan KPN B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27124701, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1467 MHz–1472 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 74 km2 per 5 MHz in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 734 km2 per 5 MHz in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1452 MHz–1492 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1452 MHz–1492 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden, mits deze aangrenzende banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze worden gebruikt.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie veroorzaakt de vergunninghouder bij het gebruik van de frequentieruimte 1467 MHz–1472 MHz op de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, geen cumulatieve signaalsterkte die hoger is dan -195 dB(W/(m2•MHz)) in de band 1400–1427 MHz.

 • 8. Op verzoek van de Minister maakt de vergunninghouder op basis van een gedegen analyse aannemelijk dat de in het zevende lid genoemde waarde op de bedoelde locaties niet wordt overschreden. De vergunninghouder geeft desgevraagd aan hoe hij dit realiseert.

 • 9. De in het zevende lid genoemde waarde geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) afspraken maakt over in welke gevallen wel een hogere signaalsterkte op de in het achtste lid bedoelde locaties kan worden veroorzaakt.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.869.583,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.934.791,50. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.73

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K3, K4, L4, L5, L6, M9, M10, M11 en M12.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel l, te luiden:

 • l. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.74

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning L4 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986106 – L4

Ongepaard 1467 MHz–1472 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 1467 MHz tot 1472 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 1467 MHz tot 1472 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1457 MHz tot 1462 MHz: 11 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1462 MHz tot 1467 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1467 MHz tot 1472 MHz: 68 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 1467 MHz tot 1472 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1467 MHz tot 1472 MHz: 68 dBm/5 MHz;

   • van 1472 MHz tot 1477 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1477 MHz tot 1482 MHz: 11 dBm/5 MHz per antenne.

  • c. Indien de frequentieband 1467 MHz tot 1472 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde van 68 dBm/5 MHz van 1467 MHz tot 1472 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 1449 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz;

  • van 1449 MHz tot 1452 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • van 1452 MHz tot 1492 MHz geldt: 9 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 1492 MHz tot 1495 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • hoger dan 1495 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz.

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning L4 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986106 – L4

Ongepaard 1467 MHz–1472 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1452–1492 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986107 – L5 Ongepaard 1472 MHz–1477 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van KPN B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”75;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of terrestrial systems capable of providing electronic communication services mobile radio communication networks”76;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1427 MHz–1518 MHz”77;

g. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten ongepaarde frequentieruimte in de band 1452 MHz–1492 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

h. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

i. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1452 MHz en boven 1492 MHz;

j. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

k. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

l. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan KPN B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27124701, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1472 MHz–1477 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 74 km2 per 5 MHz in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 734 km2 per 5 MHz in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1452 MHz–1492 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1452 MHz–1492 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden, mits deze aangrenzende banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze worden gebruikt.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie veroorzaakt de vergunninghouder bij het gebruik van de frequentieruimte 1472 MHz–1477 MHz op de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, geen cumulatieve signaalsterkte die hoger is dan -195 dB(W/(m2•MHz)) in de band 1400–1427 MHz.

 • 8. Op verzoek van de Minister maakt de vergunninghouder op basis van een gedegen analyse aannemelijk dat de in het zevende lid genoemde waarde op de bedoelde locaties niet wordt overschreden. De vergunninghouder geeft desgevraagd aan hoe hij dit realiseert.

 • 9. De in het zevende lid genoemde waarde geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) afspraken maakt over in welke gevallen wel een hogere signaalsterkte op de in het achtste lid bedoelde locaties kan worden veroorzaakt.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.869.583,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.934.791,50. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.78

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K3, K4, L4, L5, L6, M9, M10, M11 en M12.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel l, te luiden:

 • l. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.79

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning L5 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986107 – L5

Ongepaard 1472 MHz–1477 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 1472 MHz tot 1477 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 1472 MHz tot 1477 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1462 MHz tot 1467 MHz: 11 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1467 MHz tot 1472 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1472 MHz tot 1477 MHz: 68 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 1472 MHz tot 1477 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1472 MHz tot 1477 MHz: 68 dBm/5 MHz;

   • van 1477 MHz tot 1482 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1482 MHz tot 1487 MHz: 11 dBm/5 MHz per antenne.

  • c. Indien de frequentieband 1472 MHz tot 1477 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde van 68 dBm/5 MHz van 1472 MHz tot 1477 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 1449 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz;

  • van 1449 MHz tot 1452 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • van 1452 MHz tot 1492 MHz geldt: 9 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 1492 MHz tot 1495 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • hoger dan 1495 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz.

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning L5 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986107 – L5

Ongepaard 1472 MHz–1477 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1452–1492 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986111 – L6 Ongepaard 1477 MHz–1482 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van KPN B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”80;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of terrestrial systems capable of providing electronic communication services mobile radio communication networks”81;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1427 MHz–1518 MHz”82;

g. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten ongepaarde frequentieruimte in de band 1452 MHz–1492 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

h. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

i. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1452 MHz en boven 1492 MHz;

j. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

k. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

l. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan KPN B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27124701, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1477 MHz–1482 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 74 km2 per 5 MHz in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 734 km2 per 5 MHz in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1452 MHz–1492 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1452 MHz–1492 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden, mits deze aangrenzende banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze worden gebruikt.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie veroorzaakt de vergunninghouder bij het gebruik van de frequentieruimte 1477 MHz–1482 MHz op de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, geen cumulatieve signaalsterkte die hoger is dan -195 dB(W/(m2•MHz)) in de band 1400–1427 MHz.

 • 8. Op verzoek van de Minister maakt de vergunninghouder op basis van een gedegen analyse aannemelijk dat de in het zevende lid genoemde waarde op de bedoelde locaties niet wordt overschreden. De vergunninghouder geeft desgevraagd aan hoe hij dit realiseert.

 • 9. De in het zevende lid genoemde waarde geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) afspraken maakt over in welke gevallen wel een hogere signaalsterkte op de in het achtste lid bedoelde locaties kan worden veroorzaakt.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.869.583,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.934.791,50. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.83

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K3, K4, L4, L5, L6, M9, M10, M11 en M12.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel l, te luiden:

 • l. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.84

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning L6 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986111 – L6

Ongepaard 1477 MHz–1482 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 1477 MHz tot 1482 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 1477 MHz tot 1482 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1467 MHz tot 1472 MHz: 11 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1472 MHz tot 1477 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1477 MHz tot 1482 MHz: 68 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 1477 MHz tot 1482 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1477 MHz tot 1482 MHz: 68 dBm/5 MHz;

   • van 1482 MHz tot 1487 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1487 MHz tot 1492 MHz: 11 dBm/5 MHz per antenne.

  • c. Indien de frequentieband 1477 MHz tot 1482 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde van 68 dBm/5 MHz van 1477 MHz tot 1482 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 1449 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz;

  • van 1449 MHz tot 1452 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • van 1452 MHz tot 1492 MHz geldt: 9 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 1492 MHz tot 1495 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • hoger dan 1495 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz.

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning L6 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986111 – L6

Ongepaard 1477 MHz–1482 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1452–1492 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986135 – L7 Ongepaard 1482 MHz–1487 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van T-Mobile Netherlands B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”85;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of terrestrial systems capable of providing electronic communication services mobile radio communication networks”86;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1427 MHz–1518 MHz”87;

g. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten ongepaarde frequentieruimte in de band 1452 MHz–1492 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

h. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

i. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1452 MHz en boven 1492 MHz;

j. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

k. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

l. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan T-Mobile Netherlands B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33265679, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1482 MHz–1487 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 74 km2 per 5 MHz in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 734 km2 per 5 MHz in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1452 MHz–1492 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1452 MHz–1492 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden, mits deze aangrenzende banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze worden gebruikt.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie veroorzaakt de vergunninghouder bij het gebruik van de frequentieruimte 1482 MHz–1487 MHz op de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, geen cumulatieve signaalsterkte die hoger is dan -195 dB(W/(m2•MHz)) in de band 1400–1427 MHz.

 • 8. Op verzoek van de Minister maakt de vergunninghouder op basis van een gedegen analyse aannemelijk dat de in het zevende lid genoemde waarde op de bedoelde locaties niet wordt overschreden. De vergunninghouder geeft desgevraagd aan hoe hij dit realiseert.

 • 9. De in het zevende lid genoemde waarde geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) afspraken maakt over in welke gevallen wel een hogere signaalsterkte op de in het achtste lid bedoelde locaties kan worden veroorzaakt.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 400.084.440,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 200.042.220,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.88

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K5, K6, L7, L8, M5, M6, M7 en M8.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel l, te luiden:

 • l. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.89

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning L7 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986135 – L7

Ongepaard 1482 MHz–1487 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 1482 MHz tot 1487 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 1482 MHz tot 1487 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1472 MHz tot 1477 MHz: 11 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1477 MHz tot 1482 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1482 MHz tot 1487 MHz: 68 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 1482 MHz tot 1487 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1482 MHz tot 1487 MHz: 68 dBm/5 MHz;

   • van 1487 MHz tot 1492 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne.

  • c. Indien de frequentieband 1482 MHz tot 1487 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde van 68 dBm/5 MHz van 1482 MHz tot 1487 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 1449 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz;

  • van 1449 MHz tot 1452 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • van 1452 MHz tot 1492 MHz geldt: 9 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 1492 MHz tot 1495 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • hoger dan 1495 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz.

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning L7 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986135 – L7

Ongepaard 1482 MHz–1487 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1452–1492 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986136 – L8

Ongepaard 1487 MHz–1492 MHz

DE STAATSSECREATRIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van T-Mobile Netherlands B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

d. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”90;

e. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of terrestrial systems capable of providing electronic communication services mobile radio communication networks”91;

f. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1427 MHz–1518 MHz”92;

g. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten ongepaarde frequentieruimte in de band 1452 MHz–1492 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

h. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

i. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1452 MHz en boven 1492 MHz;

j. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden zijn;

k. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

l. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan T-Mobile Netherlands B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33265679 hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1487 MHz–1492 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van tenminste 74 km2 per 5 MHz in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 734 km2 per 5 MHz in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1452 MHz–1492 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1452 MHz–1492 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden, mits deze aangrenzende banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze worden gebruikt.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

 • 7. Ter bescherming van radioastronomie veroorzaakt de vergunninghouder bij het gebruik van de frequentieruimte 1487 MHz–1492 MHz op de lijn tussen de coördinaten 52°N54’55,04”, 06°O35’30,12” en 52°N54’55,08”, 06°O38’00,2” als bedoeld in de bijlage “Kaart 10 km-zone” van deze vergunning, geen cumulatieve signaalsterkte die hoger is dan -195 dB(W/(m2•MHz)) in de band 1400–1427 MHz.

 • 8. Op verzoek van de Minister maakt de vergunninghouder op basis van een gedegen analyse aannemelijk dat de in het zevende lid genoemde waarde op de bedoelde locaties niet wordt overschreden. De vergunninghouder geeft desgevraagd aan hoe hij dit realiseert.

 • 9. De in het zevende lid genoemde waarde geldt niet voor zover de vergunninghouder met de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (ASTRON) afspraken maakt over in welke gevallen wel een hogere signaalsterkte op de in het achtste lid bedoelde locaties kan worden veroorzaakt.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 400.084.440,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 200.042.220,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.93

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K5, K6, L7, L8, M5, M6, M7 en M8.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel l, te luiden:

 • l. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.94

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

1

vergunning L8 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986136 – L8

Ongepaard 1487 MHz–1492 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 1487 MHz tot 1492 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 1487 MHz tot 1492 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1477 MHz tot 1482 MHz: 11 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1482 MHz tot 1487 MHz: 16,3 dBm/5 MHz per antenne;

   • van 1487 MHz tot 1492 MHz: 68 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 1487 MHz–1492 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 1487 MHz tot 1492 MHz: 68 dBm/5 MHz.

  • c. Indien de frequentieband 1487 MHz tot 1492 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde van 68 dBm/5 MHz van 1487 MHz tot 1492 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 1449 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz;

  • van 1449 MHz tot 1452 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • van 1452 MHz tot 1492 MHz geldt: 9 dBm/5 MHz per antenne;

  • van 1492 MHz tot 1495 MHz geldt: 14 dBm/3 MHz;

  • hoger dan 1495 MHz geldt: -20 dBm/1 MHz.

BIJLAGE KAART 10 KM-ZONE

Bijlage nummer

Bijlage horend bij

2

vergunning L8 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986136 – L8

Ongepaard 1487 MHz–1492 MHz

In deze bijlage is de kaart van de 10 km-zone rondom de schotelantenne(s) van Westerbork opgenomen op basis van de kadastrale registratie (gemeentegrenzen) van 01/01/2020.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986151– M1 Gepaard 1920 MHz–1925 MHz met 2110 MHz–2115 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van Vodafone Libertel B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

d. t.r.p (Total Radiated Power):

een maat voor de hoeveelheid vermogen die een samengestelde antenne uitstraalt. Dat komt overeen met de totale input van het geleide vermogen in het antennesysteem minus de eventuele verliezen. T.r.p. is de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer;

e. maximale gemiddelde t.r.p:

maximum van de gemiddelde t.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

f. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”95;

g. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”96;

h. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz”97;

i. gepaarde frequentieruimte:

frequentieruimte waartussen een afstand is van 190 MHz;

j. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz met 2110–2170 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

k. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

l. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1920 MHz, tussen 1980 en 2110 MHz en boven 2170 MHz;

m. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

n. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden;

o. transitievergunning:

vergunning in band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz die wordt verleend aan de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft;

p. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan Vodafone Libertel B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14052264, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1920 MHz–1925 MHz met 2110 MHz–2115 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 55 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 550 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er voldoende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van de aan de vergunninghouder verleende vergunning geen ontoelaatbare storing veroorzaakt op gebruikstoepassingen in de aangrenzende banden, mits deze banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze gebruikt worden.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • 1. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • 2. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.763.924,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.881.962,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.98

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K1, K2, L1, L2, L3, M1, M2, M3 en M4.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel n, te luiden:

 • n. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking de dag na afloop van de transitievergunning kenmerk 7986155 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.99

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij

vergunning M1 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986151 – M1

Gepaard 1920 MHz–1925 MHz met 2110 MHz–2115 MHz

 • I. Voor niet-actieve antennesystemen100 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2110 MHz tot 2115 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne101:

   • a. indien de frequentieband 2110 MHz tot 2115 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2110 MHz tot 2115 MHz: 65 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2110 MHz tot 2115 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2110 MHz tot 2115 MHz: 65 dBm/5 MHz;

    • van 2115 MHz tot 2120 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2120 MHz tot 2125 MHz: 11 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2110 MHz tot 2115 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 65 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde e.i.r.p. van 9 dBm/5 MHz per antenne100 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

 • II. Voor actieve antennesystemen102 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2110 MHz tot 2115 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde t.r.p. waarden van het zendsignaal per cel103:

   • a. indien de frequentieband 2110 MHz tot 2115 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2110 MHz tot 2115 MHz: 57 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2110 MHz tot 2115 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2110 MHz tot 2115 MHz: 57 dBm/5 MHz;

    • van 2115 MHz tot 2120 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2120 MHz tot 2125 MHz: 3 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2110 MHz tot 2115 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 57 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde t.r.p. van 1 dBm/5 MHz per cel103 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986152 – M2 Gepaard 1925 MHz–1930 MHz met 2115 MHz–2120 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van Vodafone Libertel B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

d. t.r.p (Total Radiated Power):

een maat voor de hoeveelheid vermogen die een samengestelde antenne uitstraalt. Dat komt overeen met de totale input van het geleide vermogen in het antennesysteem minus de eventuele verliezen. T.r.p. is de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer;

e. maximale gemiddelde t.r.p:

maximum van de gemiddelde t.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

f. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”104;

g. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”105;

h. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz”106;

i. gepaarde frequentieruimte:

frequentieruimte waartussen een afstand is van 190 MHz;

j. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz met 2110–2170 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

k. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

l. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1920 MHz, tussen 1980 en 2110 MHz en boven 2170 MHz;

m. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

n. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden;

o. transitievergunning:

vergunning in band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz die wordt verleend aan de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft;

p. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan Vodafone Libertel B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14052264, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1925 MHz–1930 MHz met 2115 MHz–2120 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 55 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 550 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er voldoende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van de aan de vergunninghouder verleende vergunning geen ontoelaatbare storing veroorzaakt op gebruikstoepassingen in de aangrenzende banden, mits deze banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze gebruikt worden.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • 1. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • 2. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.763.924,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.881.962,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.107

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K1, K2, L1, L2, L3, M1, M2, M3 en M4.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel n, te luiden:

 • n. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking de dag na afloop van de transitievergunning kenmerk 7986155 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.108

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij

vergunning M2 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986152 – M2

Gepaard 1925 MHz–1930 MHz met 2115 MHz–2120 MHz

 • I. Voor niet-actieve antennesystemen109 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2115 MHz tot 2120 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne110:

   • a. indien de frequentieband 2115 MHz tot 2120 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2110 MHz tot 2115 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2115 MHz tot 2120 MHz: 65 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2115 MHz tot 2120 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2115 MHz tot 2120 MHz: 65 dBm/5 MHz;

    • van 2120 MHz tot 2125 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2125 MHz tot 2130 MHz: 11 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2115 MHz tot 2120 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 65 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde e.i.r.p. van 9 dBm/5 MHz per antenne110 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

 • II. Voor actieve antennesystemen111 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2115 MHz tot 2120 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde t.r.p. waarden van het zendsignaal per cel112:

   • a. indien de frequentieband 2115 MHz tot 2120 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2110 MHz tot 2115 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2115 MHz tot 2120 MHz: 57 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2115 MHz tot 2120 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2115 MHz tot 2120 MHz: 57 dBm/5 MHz;

    • van 2120 MHz tot 2125 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2125 MHz tot 2130 MHz: 3 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2115 MHz tot 2120 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 57 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde t.r.p. van 1 dBm/5 MHz per cel112 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986153 – M3 Gepaard 1930 MHz–1935 MHz met 2120 MHz–2125 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van Vodafone Libertel B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

d. t.r.p (Total Radiated Power):

een maat voor de hoeveelheid vermogen die een samengestelde antenne uitstraalt. Dat komt overeen met de totale input van het geleide vermogen in het antennesysteem minus de eventuele verliezen. T.r.p. is de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer;

e. maximale gemiddelde t.r.p:

maximum van de gemiddelde t.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

f. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”113;

g. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”114;

h. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz”115;

i. gepaarde frequentieruimte:

frequentieruimte waartussen een afstand is van 190 MHz;

j. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz met 2110–2170 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

k. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

l. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1920 MHz, tussen 1980 en 2110 MHz en boven 2170 MHz;

m. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

n. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden;

o. transitievergunning:

vergunning in band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz die wordt verleend aan de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft;

p. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan Vodafone Libertel B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14052264, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1930 MHz–1935 MHz met 2120 MHz–2125 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 55 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 550 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepasing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er voldoende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van de aan de vergunninghouder verleende vergunning geen ontoelaatbare storing veroorzaakt op gebruikstoepassingen in de aangrenzende banden, mits deze banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze gebruikt worden.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • 1. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • 2. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.763.924,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.881.962,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.116

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K1, K2, L1, L2, L3, M1, M2, M3 en M4.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel n, te luiden:

 • n. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking de dag na afloop van de transitievergunning kenmerk 7986155 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.117

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij

vergunning M3 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986153 – M3

Gepaard 1930 MHz–1935 MHz met 2120 MHz–2125 MHz

 • I. Voor niet-actieve antennesystemen118 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2120 MHz tot 2125 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne119:

   • a. indien de frequentieband 2120 MHz tot 2125 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2110 MHz tot 2115 MHz: 11 dBm/5 MHz;

    • van 2115 MHz tot 2120 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2120 MHz tot 2125 MHz: 65 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2120 MHz tot 2125 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2120 MHz tot 2125 MHz: 65 dBm/5 MHz;

    • van 2125 MHz tot 2130 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2130 MHz tot 2135 MHz: 11 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2120 MHz tot 2125 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 65 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde e.i.r.p. van 9 dBm/5 MHz per antenne119 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

 • II. Voor actieve antennesystemen120 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2120 MHz tot 2125 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde t.r.p. waarden van het zendsignaal per cel121:

   • a. indien de frequentieband 2120 MHz tot 2125 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2110 MHz tot 2115 MHz: 3 dBm/5 MHz;

    • van 2115 MHz tot 2120 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2120 MHz tot 2125 MHz: 57 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 2120 MHz tot 2125 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 2120 MHz tot 2125 MHz: 57 dBm/5 MHz;

   • van 2125 MHz tot 2130 MHz: 8 dBm/5 MHz;

   • van 2130 MHz tot 2135 MHz: 3 dBm/5 MHz.

  • c. Indien de frequentieband 2120 MHz tot 2125 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 57 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde t.r.p. van 1 dBm/5 MHz per cel121 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986154 – M4 Gepaard 1935 MHz–1940 MHz met 2125 MHz–2130 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van Vodafone Libertel B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

d. t.r.p (Total Radiated Power):

een maat voor de hoeveelheid vermogen die een samengestelde antenne uitstraalt. Dat komt overeen met de totale input van het geleide vermogen in het antennesysteem minus de eventuele verliezen. T.r.p. is de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer;

e. maximale gemiddelde t.r.p:

maximum van de gemiddelde t.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

f. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”122;

g. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”123;

h. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz”124;

i. gepaarde frequentieruimte:

frequentieruimte waartussen een afstand is van 190 MHz;

j. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz met 2110–2170 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

k. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

l. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1920 MHz, tussen 1980 en 2110 MHz en boven 2170 MHz;

m. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

n. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden;

o. transitievergunning:

vergunning in band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz die wordt verleend aan de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft;

p. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan Vodafone Libertel B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14052264, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1935 MHz–1940 MHz met 2125 MHz–2130 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 55 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 550 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er voldoende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van de aan de vergunninghouder verleende vergunning geen ontoelaatbare storing veroorzaakt op gebruikstoepassingen in de aangrenzende banden, mits deze banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze gebruikt worden.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • 1. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • 2. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.763.924,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.881.962,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.125

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K1, K2, L1, L2, L3, M1, M2, M3 en M4.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel n, te luiden:

 • n. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking de dag na afloop van de transitievergunning kenmerk 7986155 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.126

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij

vergunning M4 d.d. 28 juli 2020 verleend aan Vodafone Libertel B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986154 – M4

Gepaard 1935 MHz–1940 MHz met 2125 MHz–2130 MHz

 • I. Voor niet-actieve antennesystemen127 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2125 MHz tot 2130 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne128:

   • a. indien de frequentieband 2125 MHz tot 2130 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2115 MHz tot 2120 MHz: 11 dBm/5 MHz;

    • van 2120 MHz tot 2125 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2125 MHz tot 2130 MHz: 65 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2125 MHz tot 2130 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2125 MHz tot 2130 MHz: 65 dBm/5 MHz;

    • van 2130 MHz tot 2135 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2135 MHz tot 2140 MHz: 11 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2125 MHz tot 2130 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 65 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde e.i.r.p. van 9 dBm/5 MHz per antenne128 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

 • II. Voor actieve antennesystemen129 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2125 MHz tot 2130 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde t.r.p. waarden van het zendsignaal per cel130:

   • a. indien de frequentieband 2125 MHz tot 2130 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2115 MHz tot 2120 MHz: 3 dBm/5 MHz;

    • van 2120 MHz tot 2125 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2125 MHz tot 2130 MHz: 57 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 2125 MHz tot 2130 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 2125 MHz tot 2130 MHz: 57 dBm/5 MHz;

   • van 2130 MHz tot 2135 MHz: 8 dBm/5 MHz;

   • van 2135 MHz tot 2140 MHz: 3 dBm/5 MHz.

  • c. Indien de frequentieband 2125 MHz tot 2130 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 57 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde t.r.p. van 1 dBm/5 MHz per cel130 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986137 – M5 Gepaard 1940 MHz–1945 MHz met 2130 MHz–2135 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van T-Mobile Netherlands B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

d. t.r.p (Total Radiated Power):

een maat voor de hoeveelheid vermogen die een samengestelde antenne uitstraalt. Dat komt overeen met de totale input van het geleide vermogen in het antennesysteem minus de eventuele verliezen. T.r.p. is de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer;

e. maximale gemiddelde t.r.p:

maximum van de gemiddelde t.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

f. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”131;

g. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”132;

h. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz”133;

i. gepaarde frequentieruimte:

frequentieruimte waartussen een afstand is van 190 MHz;

j. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz met 2110–2170 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

k. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

l. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1920 MHz, tussen 1980 en 2110 MHz en boven 2170 MHz;

m. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

n. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden;

o. transitievergunning:

vergunning in band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz die wordt verleend aan de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft;

p. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan T-Mobile Netherlands B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33265679, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1940 MHz–1945 MHz met 2130 MHz–2135 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 55 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 550 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er voldoende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van de aan de vergunninghouder verleende vergunning geen ontoelaatbare storing veroorzaakt op gebruikstoepassingen in de aangrenzende banden, mits deze banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze gebruikt worden.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • 1. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • 2. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 400.084.440,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 200.042.220,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.134

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K5, K6, L7, L8, M5, M6, M7 en M8.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel n, te luiden:

 • n. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking de dag na afloop van de transitievergunning kenmerk 7986142 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.135

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij

vergunning M5 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986137 – M5

Gepaard 1940 MHz–1945 MHz met 2130 MHz–2135 MHz

 • I. Voor niet-actieve antennesystemen136 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2130 MHz tot 2135 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne137:

   • a. indien de frequentieband 2130 MHz tot 2135 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2120 MHz tot 2125 MHz: 11 dBm/5 MHz;

    • van 2125 MHz tot 2130 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2130 MHz tot 2135 MHz: 65 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 2130 MHz tot 2135 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 2130 MHz tot 2135 MHz: 65 dBm/5 MHz;

   • van 2135 MHz tot 2140 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

   • van 2140 MHz tot 2145 MHz: 11 dBm/5 MHz.

  • c. Indien de frequentieband 2130 MHz tot 2135 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 65 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde e.i.r.p. van 9 dBm/5 MHz per antenne137 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

 • II. Voor actieve antennesystemen138 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2130 MHz tot 2135 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde t.r.p. waarden van het zendsignaal per cel139:

   • a. indien de frequentieband 2130 MHz tot 2135 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2120 MHz tot 2125 MHz: 3 dBm/5 MHz;

    • van 2125 MHz tot 2130 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2130 MHz tot 2135 MHz: 57 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2130 MHz tot 2135 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2130 MHz tot 2135 MHz MHz: 57 dBm/5 MHz;

    • van 2135 MHz tot 2140 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2140 MHz tot 2145 MHz: 3 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2130 MHz tot 2135 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 57 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde t.r.p. van 1 dBm/5 MHz per cel139 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986138 – M6 Gepaard 1945 MHz–1950 MHz met 2135 MHz–2140 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van T-Mobile Netherlands B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

d. t.r.p (Total Radiated Power):

een maat voor de hoeveelheid vermogen die een samengestelde antenne uitstraalt. Dat komt overeen met de totale input van het geleide vermogen in het antennesysteem minus de eventuele verliezen. T.r.p. is de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer;

e. maximale gemiddelde t.r.p:

maximum van de gemiddelde t.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

f. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”140;

g. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”141;

h. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz”142;

i. gepaarde frequentieruimte:

frequentieruimte waartussen een afstand is van 190 MHz;

j. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz met 2110–2170 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

k. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

l. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1920 MHz, tussen 1980 en 2110 MHz en boven 2170 MHz;

m. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

n. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden;

o. transitievergunning:

vergunning in band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz die wordt verleend aan de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft;

p. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan T-Mobile Netherlands B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33265679, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1945 MHz–1950 MHz met 2135 MHz–2140 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 55 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 550 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er voldoende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van de aan de vergunninghouder verleende vergunning geen ontoelaatbare storing veroorzaakt op gebruikstoepassingen in de aangrenzende banden, mits deze banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze gebruikt worden.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • 1. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • 2. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 400.084.440,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 200.042.220,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.143

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K5, K6, L7, L8, M5, M6, M7 en M8.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel n, te luiden:

 • n. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking de dag na afloop van de transitievergunning kenmerk 7986142 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.144

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij

vergunning M6 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986138 – M6

Gepaard 1945 MHz–1950 MHz met 2135 MHz–2140 MHz

 • I. Voor niet-actieve antennesystemen145 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2135 MHz tot 2140 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne146:

   • a. indien de frequentieband 2135 MHz tot 2140 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2125 MHz tot 2130 MHz: 11 dBm/5 MHz;

    • van 2130 MHz tot 2135 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2135 MHz tot 2140 MHz: 65 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2135 MHz tot 2140 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2135 MHz tot 2140 MHz: 65 dBm/5 MHz;

    • van 2140 MHz tot 2145 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2145 MHz tot 2150 MHz: 11 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2135 MHz tot 2140 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 65 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde e.i.r.p. van 9 dBm/5 MHz per antenne146 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

 • II. Voor actieve antennesystemen147 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2135 MHz tot 2140 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde t.r.p. waarden van het zendsignaal per cel148:

   • a. indien de frequentieband 2135 MHz tot 2140 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2125 MHz tot 2130 MHz: 3 dBm/5 MHz;

    • van 2130 MHz tot 2135 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2135 MHz tot 2140 MHz: 57 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2135 MHz tot 2140 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2135 MHz tot 2140 MHz: 57 dBm/5 MHz;

    • van 2140 MHz tot 2145 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2145 MHz tot 2150 MHz: 3 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2135 MHz tot 2140 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 57 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde t.r.p. van 1 dBm/5 MHz per cel148 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Nummer: AT-EZK/7986139 – M7

Gepaard 1950 MHz–1955 MHz met 2140 MHz–2145 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van T-Mobile Netherlands B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

d. t.r.p (Total Radiated Power):

een maat voor de hoeveelheid vermogen die een samengestelde antenne uitstraalt. Dat komt overeen met de totale input van het geleide vermogen in het antennesysteem minus de eventuele verliezen. T.r.p. is de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer;

e. maximale gemiddelde t.r.p:

maximum van de gemiddelde t.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

f. CM-overeenkomst:

Hovereenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”149;

g. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”150;

h. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz”151;

i. gepaarde frequentieruimte:

frequentieruimte waartussen een afstand is van 190 MHz;

j. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz met 2110–2170 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

k. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

l. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1920 MHz, tussen 1980 en 2110 MHz en boven 2170 MHz;

m. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

n. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden;

o. transitievergunning:

vergunning in band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz die wordt verleend aan de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft;

p. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan T-Mobile Netherlands B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33265679 hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1950 MHz–1955 MHz met 2140 MHz–2145 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 55 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 550 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er voldoende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van de aan de vergunninghouder verleende vergunning geen ontoelaatbare storing veroorzaakt op gebruikstoepassingen in de aangrenzende banden, mits deze banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze gebruikt worden.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • 1. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • 2. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 400.084.440,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 200.042.220,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.152

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K5, K6, L7, L8, M5, M6, M7 en M8.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel n, te luiden:

 • n. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking de dag na afloop van de transitievergunning kenmerk 7986142 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.153

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij

vergunning M7 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986139 – M7

Gepaard 1950 MHz–1955 MHz met 2140 MHz–2145 MHz

 • I. Voor niet-actieve antennesystemen154 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2140 MHz tot 2145 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne155:

   • a. indien de frequentieband 2140 MHz tot 2145 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2130 MHz tot 2135 MHz: 11 dBm/5 MHz;

    • van 2135 MHz tot 2140 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2140 MHz tot 2145 MHz: 65 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2140 MHz tot 2145 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2140 MHz tot 2145 MHz: 65 dBm/5 MHz;

    • van 2145 MHz tot 2150 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2150 MHz tot 2155 MHz: 11 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2140 MHz tot 2145 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 65 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde e.i.r.p. van 9 dBm/5 MHz per antenne155 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

 • II. Voor actieve antennesystemen156 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2140 MHz tot 2145 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde t.r.p. waarden van het zendsignaal per cel157:

   • a. indien de frequentieband 2140 MHz tot 2145 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2130 MHz tot 2135 MHz: 3 dBm/5 MHz;

    • van 2135 MHz tot 2140 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2140 MHz tot 2145 MHz: 57 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2140 MHz tot 2145 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2140 MHz tot 2145 MHz: 57 dBm/5 MHz;

    • van 2145 MHz tot 2150 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2150 MHz tot 2155 MHz: 3 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2140 MHz tot 2145 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 57 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde t.r.p. van 1 dBm/5 MHz per cel157 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986141– M8 Gepaard 1955 MHz–1960 MHz met 2145 MHz–2150 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van T-Mobile Netherlands B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

d. t.r.p (Total Radiated Power):

een maat voor de hoeveelheid vermogen die een samengestelde antenne uitstraalt. Dat komt overeen met de totale input van het geleide vermogen in het antennesysteem minus de eventuele verliezen. T.r.p. is de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer;

e. maximale gemiddelde t.r.p:

maximum van de gemiddelde t.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

f. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”158;

g. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”159;

h. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz”160;

i. gepaarde frequentieruimte:

frequentieruimte waartussen een afstand is van 190 MHz;

j. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz met 2110–2170 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

k. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

l. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1920 MHz, tussen 1980 en 2110 MHz en boven 2170 MHz;

m. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

n. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden;

o. transitievergunning:

vergunning in band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz die wordt verleend aan de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft;

p. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan T-Mobile Netherlands B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33265679, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1955 MHz–1960 MHz met 2145 MHz–2150 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 55 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 550 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er voldoende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van de aan de vergunninghouder verleende vergunning geen ontoelaatbare storing veroorzaakt op gebruikstoepassingen in de aangrenzende banden, mits deze banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze gebruikt worden.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • 1. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • 2. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 400.084.440,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 200.042.220,–. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.161

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K5, K6, L7, L8, M5, M6, M7 en M8.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel n, te luiden:

 • n. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking de dag na afloop van de transitievergunning kenmerk 7986142 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.162

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij

vergunning M8 d.d. 28 juli 2020 verleend aan T-Mobile Netherlands B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986141 – M8

Gepaard 1955 MHz–1960 MHz met 2145 MHz–2150 MHz

 • I. Voor niet-actieve antennesystemen163 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2145 MHz tot 2150 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne164:

   • a. indien de frequentieband 2145 MHz tot 2150 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2135 MHz tot 2140 MHz: 11 dBm/5 MHz;

    • van 2140 MHz tot 2145 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2145 MHz tot 2150 MHz: 65 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2145 MHz tot 2150 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2145 MHz tot 2150 MHz: 65 dBm/5 MHz;

    • van 2150 MHz tot 2155 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2155 MHz tot 2160 MHz: 11 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2145 MHz tot 2150 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 65 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde e.i.r.p. van 9 dBm/5 MHz per antenne164 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

 • II. Voor actieve antennesystemen165 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2145 MHz tot 2150 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde t.r.p. waarden van het zendsignaal per cel166:

   • a. indien de frequentieband 2145 MHz tot 2150 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2135 MHz tot 2140 MHz: 3 dBm/5 MHz;

    • van 2140 MHz tot 2145 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2145 MHz tot 2150 MHz: 57 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2145 MHz tot 2150 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2145 MHz tot 2150 MHz: 57 dBm/5 MHz;

    • van 2150 MHz tot 2155 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2155 MHz tot 2160 MHz: 3 dBm/5 MHz.

  • c. Indien de frequentieband 2145 MHz tot 2150 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 57 dBm/5 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde t.r.p. van 1 dBm/5 MHz per cel166 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986112 – M9 Gepaard 1960 MHz–1965 MHz met 2150 MHz–2155 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van KPN B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

d. t.r.p (Total Radiated Power):

een maat voor de hoeveelheid vermogen die een samengestelde antenne uitstraalt. Dat komt overeen met de totale input van het geleide vermogen in het antennesysteem minus de eventuele verliezen. T.r.p. is de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer;

e. maximale gemiddelde t.r.p:

maximum van de gemiddelde t.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

f. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”167;

g. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”168;

h. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz”169;

i. gepaarde frequentieruimte:

frequentieruimte waartussen een afstand is van 190 MHz;

j. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz met 2110–2170 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

k. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

l. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1920 MHz, tussen 1980 en 2110 MHz en boven 2170 MHz;

m. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

n. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden;

o. transitievergunning:

vergunning in band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz die wordt verleend aan de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft;

p. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan KPN B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27124701, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1960 MHz–1965 MHz met 2150 MHz–2155 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 55 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 550 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er voldoende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van de aan de vergunninghouder verleende vergunning geen ontoelaatbare storing veroorzaakt op gebruikstoepassingen in de aangrenzende banden, mits deze banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze gebruikt worden.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • 1. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • 2. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.869.583,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.934.791,50. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.170

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K3, K4, L4, L5, L6, M9, M10, M11 en M12.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel n, te luiden:

 • n. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking de dag na afloop van de transitievergunning kenmerk 7986122 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.171

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij

vergunning M9 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986112 – M9

Gepaard 1960 MHz–1965 MHz met 2150 MHz–2155 MHz

 • I. Voor niet-actieve antennesystemen172 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2150 MHz tot 2155 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne173:

   • a. indien de frequentieband 2150 MHz tot 2155 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2140 MHz tot 2145 MHz: 11 dBm/5 MHz;

    • van 2145 MHz tot 2150 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2150 MHz tot 2155 MHz: 65 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2150 MHz tot 2155 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2150 MHz tot 2155 MHz: 65 dBm/5 MHz;

    • van 2155 MHz tot 2160 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2160 MHz tot 2165 MHz: 11 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2150 MHz tot 2155 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 65 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde e.i.r.p. van 9 dBm/5 MHz per antenne173 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

 • II. Voor actieve antennesystemen174 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2150 MHz tot 2155 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde t.r.p. waarden van het zendsignaal per cel175:

   • a. indien de frequentieband 2150 MHz tot 2155 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2140 MHz tot 2145 MHz: 3 dBm/5 MHz;

    • van 2145 MHz tot 2150 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2150 MHz tot 2155 MHz: 57 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2150 MHz tot 2155 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2150 MHz tot 2155 MHz: 57 dBm/5 MHz;

    • van 2155 MHz tot 2160 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2160 MHz tot 2165 MHz: 3 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2150 MHz tot 2155 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 57 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde t.r.p. van 1 dBm/5 MHz per cel175 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986113 – M10 Gepaard 1965 MHz–1970 MHz met 2155 MHz–2160 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van KPN B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

d. t.r.p (Total Radiated Power):

een maat voor de hoeveelheid vermogen die een samengestelde antenne uitstraalt. Dat komt overeen met de totale input van het geleide vermogen in het antennesysteem minus de eventuele verliezen. T.r.p. is de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer;

e. maximale gemiddelde t.r.p:

maximum van de gemiddelde t.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

f. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”176;

g. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”177;

h. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz”178;

i. gepaarde frequentieruimte:

frequentieruimte waartussen een afstand is van 190 MHz;

j. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz met 2110–2170 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

k. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

l. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1920 MHz, tussen 1980 en 2110 MHz en boven 2170 MHz;

m. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

n. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden;

o. transitievergunning:

vergunning in band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz die wordt verleend aan de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft;

p. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan KPN B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27124701, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1965 MHz–1970 MHz met 2155 MHz–2160 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 55 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 550 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er voldoende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van de aan de vergunninghouder verleende vergunning geen ontoelaatbare storing veroorzaakt op gebruikstoepassingen in de aangrenzende banden, mits deze banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze gebruikt worden.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • 1. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • 2. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.869.583,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.934.791,50. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.179

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K3, K4, L4, L5, L6, M9, M10, M11 en M12.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel n, te luiden:

 • n. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking de dag na afloop van de transitievergunning kenmerk 7986122 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.180

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij

vergunning M10 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986113 – M10

Gepaard 1965 MHz–1970 MHz met 2155 MHz–2160 MHz

 • I. Voor niet-actieve antennesystemen181 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2155 MHz tot 2160 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne182:

   • a. indien de frequentieband 2155 MHz tot 2160 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2145 MHz tot 2150 MHz: 11 dBm/5 MHz;

    • van 2150 MHz tot 2155 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2155 MHz tot 2160 MHz: 65 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2155 MHz tot 2160 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2155 MHz tot 2160 MHz: 65 dBm/5 MHz;

    • van 2160 MHz tot 2165 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2165 MHz tot 2170 MHz: 11 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2155 MHz tot 2160 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 65 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde e.i.r.p. van 9 dBm/5 MHz per antenne182 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

 • II. Voor actieve antennesystemen183 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2155 MHz tot 2160 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde t.r.p. waarden van het zendsignaal per cel184:

   • a. indien de frequentieband 2155 MHz tot 2160 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2145 MHz tot 2150 MHz: 3 dBm/5 MHz;

    • van 2150 MHz tot 2155 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2155 MHz tot 2160 MHz: 57 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2155 MHz tot 2160 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2155 MHz tot 2160 MHz: 57 dBm/5 MHz;

    • van 2160 MHz tot 2165 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2165 MHz tot 2170 MHz: 3 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2155 MHz tot 2160 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 57 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde t.r.p. van 1 dBm/5 MHz per cel184 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986115 – M11 Gepaard 1970 MHz–1975 MHz met 2160 MHz–2165 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van KPN B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

d. t.r.p (Total Radiated Power):

een maat voor de hoeveelheid vermogen die een samengestelde antenne uitstraalt. Dat komt overeen met de totale input van het geleide vermogen in het antennesysteem minus de eventuele verliezen. T.r.p. is de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer;

e. maximale gemiddelde t.r.p:

maximum van de gemiddelde t.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

f. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”185;

g. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”186;

h. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz”187;

i. gepaarde frequentieruimte:

frequentieruimte waartussen een afstand is van 190 MHz;

j. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz met 2110–2170 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

k. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

l. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1920 MHz, tussen 1980 en 2110 MHz en boven 2170 MHz;

m. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

n. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden;

o. transitievergunning:

vergunning in band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz die wordt verleend aan de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft;

p. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan KPN B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27124701, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1970 MHz–1975 MHz met 2160 MHz–2165 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 55 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 550 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er voldoende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van de aan de vergunninghouder verleende vergunning geen ontoelaatbare storing veroorzaakt op gebruikstoepassingen in de aangrenzende banden, mits deze banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze gebruikt worden.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • 1. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • 2. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.869.583,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.934.791,50. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.188

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K3, K4, L4, L5, L6, M9, M10, M11 en M12.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel n, te luiden:

 • n. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking de dag na afloop van de transitievergunning kenmerk 7986122 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.189

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij

vergunning M11 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986115 – M11

Gepaard 1970 MHz–1975 MHz met 2160 MHz–2165 MHz

 • I. Voor niet-actieve antennesystemen190 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2160 MHz tot 2165 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne191:

   • a. indien de frequentieband 2160 MHz tot 2165 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2150 MHz tot 2155 MHz: 11 dBm/5 MHz;

    • van 2155 MHz tot 2160 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2160 MHz tot 2165 MHz: 65 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2160 MHz tot 2165 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2160 MHz tot 2165 MHz: 65 dBm/5 MHz;

    • van 2165 MHz tot 2170 MHz: 16,3 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2160 MHz tot 2165 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 65 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde e.i.r.p. van 9 dBm/5 MHz per antenne191 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

 • II. Voor actieve antennesystemen192 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2160 MHz tot 2165 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde t.r.p. waarden van het zendsignaal per cel193:

   • a. indien de frequentieband 2160 MHz tot 2165 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2150 MHz tot 2155 MHz: 3 dBm/5 MHz;

    • van 2155 MHz tot 2160 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2160 MHz tot 2165 MHz: 57 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2160 MHz tot 2165 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2160 MHz tot 2165 MHz: 57 dBm/5 MHz;

    • van 2165 MHz tot 2170 MHz: 8 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2160 MHz tot 2165 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 57 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde t.r.p. van 1 dBm/5 MHz per cel193 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986118 – M12 Gepaard 1975 MHz–1980 MHz met 2165 MHz–2170 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelezen de aanvraag van KPN B.V.;

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 en op artikel 4:94 en 4:101 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. basisstation:

radioapparaat of een samenstel van radioapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

b. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power):

het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

c. maximale gemiddelde e.i.r.p.:

maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

d. t.r.p (Total Radiated Power):

een maat voor de hoeveelheid vermogen die een samengestelde antenne uitstraalt. Dat komt overeen met de totale input van het geleide vermogen in het antennesysteem minus de eventuele verliezen. T.r.p. is de integraal van het uitgezonden vermogen in verschillende richtingen in de volledige stralingssfeer;

e. maximale gemiddelde t.r.p:

maximum van de gemiddelde t.r.p. van de actieve delen van de signaalpieken over een middelingstijd in de gespecificeerde bandbreedte en met één bepaalde instelling van de vermogensregeling;

f. HCM-overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”194;

g. multilaterale overeenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”195;

h. coördinatieovereenkomst:

overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency usage and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services in the frequency band 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz”196;

i. gepaarde frequentieruimte:

frequentieruimte waartussen een afstand is van 190 MHz;

j. aaneengesloten blok frequentieruimte:

aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz met 2110–2170 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder;

k. Nederland:

totale oppervlakte van Nederland, behoudens buitenwater. Onder de buitenwateren worden gerekend: de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde;

l. aangrenzende banden:

de frequentieruimte beneden 1920 MHz, tussen 1980 en 2110 MHz en boven 2170 MHz;

m. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz;

n. verbonden:

twee of meer rechtspersonen zijn verbonden indien ze op grond van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 verbonden;

o. transitievergunning:

vergunning in band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz die wordt verleend aan de houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft;

p. mogen gebruiken van frequentieruimte:

houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan KPN B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27124701, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1975 MHz–1980 MHz met 2165 MHz–2170 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt een openbare elektronische communicatiedienst aan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2:

  • a. binnen 2 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 55 km2 per vergunning in Nederland;

  • b. binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning in een gebied van ten minste 550 km2 per vergunning in Nederland.

 • 2. Indien de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is, de frequentieruimte verbonden aan meer dan één vergunning in de band 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz mogen gebruiken, verschillen de in het eerste lid genoemde gebieden per vergunning en overlappen deze elkaar niet.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er voldoende bescherming wordt geboden aan systemen in aangrenzende banden. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van de aan de vergunninghouder verleende vergunning geen ontoelaatbare storing veroorzaakt op gebruikstoepassingen in de aangrenzende banden, mits deze banden door andere gebruikers op de voorgeschreven wijze gebruikt worden.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst.

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • 1. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • 2. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Betaling totaalprijs

Artikel 6

 • 1. De vergunninghouder betaalt binnen twee weken na de dag van het verlenen van deze vergunning de totaalprijs van € 415.869.583,– bedoeld in artikel 25, derde lid van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

 • 2. Aan de vergunninghouder wordt, voor één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van deze vergunning, uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag, te weten € 207.934.791,50. Voor het uitgestelde bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf twee weken na de dag van vergunningverlening.197

 • 3. De betaling bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verricht door overmaking op bankrekeningnummer IBAN: NL41INGB0705001199, SWIFT:INGNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van Multibandkavels K3, K4, L4, L5, L6, M9, M10, M11 en M12.

§ 5 Verhuur

Artikel 7

Op het tijdstip waarop de wet tot implementatie van richtlijn (EU) 2018/1972 (EECC) inwerking treedt die in hoofdstuk 3 van de wet de mogelijkheid van verhuur voor frequentieruimte regelt, komt artikel 1, onderdeel n, te luiden:

 • n. mogen gebruiken van frequentieruimte: houden van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur, of huren van frequentieruimte.

§ 6 Slotbepaling

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking de dag na afloop van de transitievergunning kenmerk 7986122 en geldt tot en met 31 december 2040.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.198

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij

vergunning M12 d.d. 28 juli 2020 verleend aan KPN B.V.

Datum

28 juli 2020

Onze referentie

AT-EZK/7986118 – M12

Gepaard 1975 MHz–1980 MHz met 2165 MHz–2170 MHz

 • I. Voor niet-actieve antennesystemen199 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2165 MHz tot 2170 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne200:

   • a. indien de frequentieband 2165 MHz tot 2170 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2155 MHz tot 2160 MHz: 11 dBm/5 MHz;

    • van 2160 MHz tot 2165 MHz: 16,3 dBm/5 MHz;

    • van 2165 MHz tot 2170 MHz: 65 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2165 MHz tot 2170 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2165 MHz tot 2170 MHz: 65 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2165 MHz tot 2170 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 65 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde e.i.r.p. van 9 dBm/5 MHz per antenne200 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

 • II. Voor actieve antennesystemen201 zijn de frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 2165 MHz tot 2170 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde t.r.p. waarden van het zendsignaal per cel202:

   • a. indien de frequentieband 2165 MHz tot 2170 MHz de laagste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2155 MHz tot 2160 MHz: 3 dBm/5 MHz;

    • van 2160 MHz tot 2165 MHz: 8 dBm/5 MHz;

    • van 2165 MHz tot 2170 MHz: 57 dBm/5 MHz.

   • b. indien de frequentieband 2165 MHz tot 2170 MHz de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

    • van 2165 MHz tot 2170 MHz: 57 dBm/5 MHz.

   • c. Indien de frequentieband 2165 MHz tot 2170 MHz niet de laagste of de hoogste 5 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 57 dBm/5 MHz.

  • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, geldt voor zendsignalen van de basisstations binnen de frequentieband 2110–2170 MHz een maximale gemiddelde t.r.p. van 1 dBm/5 MHz per cel202 voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations.

Transitievergunning KPN B.V. voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986122 – T1 Oude frequentieruimte: 1934,9–1949,7 MHz gepaard met 2124,9–2139,7 MHz en 1959,7–1964,7 MHz gepaard met 2149,7–2154,7 MHz Nieuwe frequentieruimte: 1960 MHz–1980 MHz gepaard met 2150 MHz–2170 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelet op artikel 3.8a, 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. de 2100 MHz-band:

de band van 1920–1980 MHz gepaard met 2110–2170 MHz;

b. oude frequentieruimte:

frequentieruimte gelegen in de 2100 MHz-band die de vergunninghouder gerechtigd is te gebruiken krachtens de vergunningen, met kenmerken 5414896 en 6781535;

c. herwonnen frequentieruimte:

frequentieruimte die voor de vergunninghouder zowel oude als nieuwe frequentieruimte betreft;

d. nieuwe frequentieruimte:

frequentieruimte gelegen in de 2100 MHz-band die behoort tot een of meer vergunningen, met kenmerken 7986112, 7986113, 7986115 en 7986118 die aan de vergunninghouder verleend zijn krachtens de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz uit de veilingregeling;

e. parkeerfrequentieruimte:

frequentieruimte gelegen in de 2100 MHz-band die noch oude frequentieruimte noch nieuwe frequentieruimte is en die tijdelijk wordt gebruikt om de omschakeling van oude naar nieuwe frequenties plaats te laten vinden;

f. transitieovereenkomst:

overeenkomst bedoeld in artikel 3.8a, derde lid, van de Telecommunicatiewet;

g. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan KPN B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27124701, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een transitievergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1934,9–1949,7 MHz gepaard met 2124,9–2139,7 MHz en 1959,7–1964,7 MHz gepaard met 2149,7–2154,7 MHz en 1960 MHz–1980 MHz gepaard met 2150 MHz–2170 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen m.b.t. transitie

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder sluit minimaal zes weken vóór afloop van de vergunningen voor gebruik van oude frequentieruimte in de 2100 MHz-band een transitieovereenkomst inzake de af- en omschakeling af, met de overige houders van vergunningen voor oude, nieuwe, en herwonnen frequentieruimte in de 2100 MHz-band.

 • 2. De transitieovereenkomst regelt in elk geval:

  • a. een geleidelijke, met de overige houders van vergunningen voor oude, nieuwe en herwonnen frequentieruimte in de 2100 MHz-band, gecoördineerde afschakeling van de oude frequenties, niet zijnde herwonnen frequentieruimte, zo nodig met gebruikmaking van in de overeenkomst opgenomen parkeerfrequentieruimte;

  • b. een met overige vergunninghouders van de vergunningen voor de 2100 MHz-band geleidelijke gecoördineerde omschakeling naar de nieuwe frequentieruimte, zo nodig met gebruikmaking van in de overeenkomst opgenomen parkeerfrequentieruimte;

  • c. de wijze waarop verstoring in de continuïteit van de eigen dienstverlening en die van andere oude en nieuwe vergunninghouders wordt voorkomen, en

  • d. de procedure waaronder de overeenkomst gewijzigd kan worden.

 • 3. De transitieovereenkomst wordt nagekomen en bevat geen opschortende of ontbindende voorwaarden.

 • 4. De vergunninghouder informeert de Minister onverwijld als er risico’s zijn die de continuïteit van dienstverlening in gevaar (kunnen) brengen.

§ 4 Voorschriften en beperkingen

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de nieuwe frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de frequentietechnische voorwaarden opgenomen in de bijlage van de vergunningen genoemd in artikel 1 aanhef onder d.

 • 2. Het gebruik van de oude frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de voorwaarden opgenomen in de vergunningen genoemd in artikel 1 aanhef onder b.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 4. De vergunninghouder gebruikt op enig moment krachtens deze vergunning niet meer frequentieruimte in de 2100 MHz-band dan de hoeveelheid nieuwe frequentieruimte als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder d. dan wel de hoeveelheid oude frequentieruimte als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b.

§ 5 Slotbepaling

Artikel 5

 • 1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. Gebruik van de frequentieruimte genoemd in artikel 2, eerste lid, vindt niet eerder plaats dan na afloop van de vergunningen als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b.

 • 3. Deze beschikking heeft een looptijd van 4 weken na afloop van de vergunningen bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.203

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

Transitievergunning T-Mobile Netherlands B.V. voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986142 – T2 Oude frequentieruimte: 1949,7–1959,7 MHz gepaard met 2139,7–2149,7 MHz en 1969,7–1980,0 gepaard met 2159,7–2170,0 MHz Nieuwe frequentieruimte: 1940 MHz–1960 MHz gepaard met 2130 MHz–2150 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelet op artikel 3.8a, 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. de 2100 MHz-band:

de band van 1920–1980 MHz gepaard met 2110–2170 MHz;

b. oude frequentieruimte:

frequentieruimte gelegen in de 2100 MHz-band die de vergunninghouder gerechtigd is te gebruiken krachtens de vergunningen, met kenmerken 5414881 en 5414895;

c. herwonnen frequentieruimte:

frequentieruimte die voor de vergunninghouder zowel oude als nieuwe frequentieruimte betreft;

d. nieuwe frequentieruimte:

frequentieruimte gelegen in de 2100 MHz-band die behoort tot een of meer vergunningen, met kenmerken 7986137, 7986138, 7986139 en 7986141 die aan de vergunninghouder verleend zijn krachtens de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz uit de veilingregeling;

e. parkeerfrequentieruimte:

frequentieruimte gelegen in de 2100 MHz-band die noch oude frequentieruimte noch nieuwe frequentieruimte is en die tijdelijk wordt gebruikt om de omschakeling van oude naar nieuwe frequenties plaats te laten vinden;

f. transitieovereenkomst:

overeenkomst bedoeld in artikel 3.8a, derde lid, van de Telecommunicatiewet;

g. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan T-Mobile Netherlands B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33265679, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een transitievergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1949,7–1959,7 MHz gepaard met 2139,7–2149,7 MHz en 1969,7–1980,0 gepaard met 2159,7–2170,0 MHz en 1940 MHz–1960 MHz gepaard met 2130 MHz–2150 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen m.b.t. transitie

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder sluit minimaal zes weken vóór afloop van de vergunningen voor gebruik van oude frequentieruimte in de 2100 MHz-band een transitieovereenkomst inzake de af- en omschakeling af, met de overige houders van vergunningen voor oude, nieuwe, en herwonnen frequentieruimte in de 2100 MHz-band.

 • 2. De transitieovereenkomst regelt in elk geval:

  • a. een geleidelijke, met de overige houders van vergunningen voor oude, nieuwe en herwonnen frequentieruimte in de 2100 MHz-band, gecoördineerde afschakeling van de oude frequenties, niet zijnde herwonnen frequentieruimte, zo nodig met gebruikmaking van in de overeenkomst opgenomen parkeerfrequentieruimte;

  • b. een met overige vergunninghouders van de vergunningen voor de 2100 MHz-band geleidelijke gecoördineerde omschakeling naar de nieuwe frequentieruimte, zo nodig met gebruikmaking van in de overeenkomst opgenomen parkeerfrequentieruimte;

  • c. de wijze waarop verstoring in de continuïteit van de eigen dienstverlening en die van andere oude en nieuwe vergunninghouders wordt voorkomen, en

  • d. de procedure waaronder de overeenkomst gewijzigd kan worden.

 • 3. De transitieovereenkomst wordt nagekomen en bevat geen opschortende of ontbindende voorwaarden.

 • 4. De vergunninghouder informeert de Minister onverwijld als er risico’s zijn die de continuïteit van dienstverlening in gevaar (kunnen) brengen.

§ 4 Voorschriften en beperkingen

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de nieuwe frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de frequentietechnische voorwaarden opgenomen in de bijlage van de vergunningen genoemd in artikel 1 aanhef onder d.

 • 2. Het gebruik van de oude frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de voorwaarden opgenomen in de vergunningen genoemd in artikel 1 aanhef onder b.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 4. De vergunninghouder gebruikt op enig moment krachtens deze vergunning niet meer frequentieruimte in de 2100 MHz-band dan de hoeveelheid nieuwe frequentieruimte als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder d. dan wel de hoeveelheid oude frequentieruimte als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b.

§ 5 Slotbepaling

Artikel 5

 • 1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. Gebruik van de frequentieruimte genoemd in artikel 2, eerste lid, vindt niet eerder plaats dan na afloop van de vergunningen als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b.

 • 3. Deze beschikking heeft een looptijd van 4 weken na afloop van de vergunningen bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.204

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom

Transitievergunning Vodafone Libertel B.V. voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920–1980 MHz en 2110–2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Datum: 28 juli 2020

Nummer: AT-EZK/7986155 – T3 Oude frequentieruimte: 1964,7–1969,7 MHz gepaard met 2154,7–2159,7 MHz en 1920,0–1934,9 MHz gepaard met 2110,0–2124,9 MHz Nieuwe frequentieruimte: 1920 MHz–1940 MHz gepaard met 2110 MHz–2130 MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Gelet op artikel 3.8a, 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en op artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. de 2100 MHz-band:

de band van 1920–1980 MHz gepaard met 2110–2170 MHz;

b. oude frequentieruimte:

frequentieruimte gelegen in de 2100 MHz-band die de vergunninghouder gerechtigd is te gebruiken krachtens de vergunningen, met kenmerken 5414897 en 6781557;

c. herwonnen frequentieruimte:

frequentieruimte die voor de vergunninghouder zowel oude als nieuwe frequentieruimte betreft;

d. nieuwe frequentieruimte:

frequentieruimte gelegen in de 2100 MHz-band die behoort tot een of meer vergunningen, met kenmerken 7986151, 7986152, 7986153 en 7986154 die aan de vergunninghouder verleend zijn krachtens de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz uit de veilingregeling;

e. parkeerfrequentieruimte:

frequentieruimte gelegen in de 2100 MHz-band die noch oude frequentieruimte noch nieuwe frequentieruimte is en die tijdelijk wordt gebruikt om de omschakeling van oude naar nieuwe frequenties plaats te laten vinden;

f. transitieovereenkomst:

overeenkomst bedoeld in artikel 3.8a, derde lid, van de Telecommunicatiewet;

g. veilingregeling:

Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan Vodafone Libertel B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14052264, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een transitievergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1964,7–1969,7 MHz gepaard met 2154,7–2159,7 MHz en 1920,0–1934,9 MHz gepaard met 2110,0–2124,9 MHz en 1920 MHz–1940 MHz gepaard met 2110 MHz–2130 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen m.b.t. transitie

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder sluit minimaal zes weken vóór afloop van de vergunningen voor gebruik van oude frequentieruimte in de 2100 MHz-band een transitieovereenkomst inzake de af- en omschakeling af, met de overige houders van vergunningen voor oude, nieuwe, en herwonnen frequentieruimte in de 2100 MHz-band.

 • 2. De transitieovereenkomst regelt in elk geval:

  • a. een geleidelijke, met de overige houders van vergunningen voor oude, nieuwe en herwonnen frequentieruimte in de 2100 MHz-band, gecoördineerde afschakeling van de oude frequenties, niet zijnde herwonnen frequentieruimte, zo nodig met gebruikmaking van in de overeenkomst opgenomen parkeerfrequentieruimte;

  • b. een met overige vergunninghouders van de vergunningen voor de 2100 MHz-band geleidelijke gecoördineerde omschakeling naar de nieuwe frequentieruimte, zo nodig met gebruikmaking van in de overeenkomst opgenomen parkeerfrequentieruimte;

  • c. de wijze waarop verstoring in de continuïteit van de eigen dienstverlening en die van andere oude en nieuwe vergunninghouders wordt voorkomen, en

  • d. de procedure waaronder de overeenkomst gewijzigd kan worden.

 • 3. De transitieovereenkomst wordt nagekomen en bevat geen opschortende of ontbindende voorwaarden.

 • 4. De vergunninghouder informeert de Minister onverwijld als er risico’s zijn die de continuïteit van dienstverlening in gevaar (kunnen) brengen.

§ 4 Voorschriften en beperkingen

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de nieuwe frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de frequentietechnische voorwaarden opgenomen in de bijlage van de vergunningen genoemd in artikel 1 aanhef onder d.

 • 2. Het gebruik van de oude frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de voorwaarden opgenomen in de vergunningen genoemd in artikel 1 aanhef onder b.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz–1980 MHz met 2110 MHz–2170 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 4. De vergunninghouder gebruikt op enig moment krachtens deze vergunning niet meer frequentieruimte in de 2100 MHz-band dan de hoeveelheid nieuwe frequentieruimte als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder d. dan wel de hoeveelheid oude frequentieruimte als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b.

§ 5 Slotbepaling

Artikel 5

 • 1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. Gebruik van de frequentieruimte genoemd in artikel 2, eerste lid, vindt niet eerder plaats dan na afloop van de vergunningen als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b.

 • 3. Deze beschikking heeft een looptijd van 4 weken na afloop van de vergunningen bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop het is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL te Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de elementen die al in het Bekendmakingsbesluit van 6 maart 2020 (Staatscourant 2020, 13729) zijn gepubliceerd.205

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze,

M.G.J. Meijers

Hoofd Spectrummanagement

Agentschap Telecom


X Noot
1

De HCM overeenkomst is o.a. te raadplegen op de website van HCM: http://www.hcm-agreement.org/

X Noot
2

De multilaterale overeenkomst is te raadplegen via www.agentschaptelecom.nl

X Noot
3

De coördinatieovereenkomsten zijn te raadplegen via www.agentschaptelecom.nl

X Noot
4

In Bijlage “Kaart van Nederland” van de vergunning worden deze grenzen door middel van een kaartje afkomstig van de kadastrale registratie weergegeven.

X Noot
6

Op grond van artikelen 4:98 en 4:101 van de Algemene wet bestuursrecht is wettelijke rente verschuldigd overeenkomstig de artikelen 119, eerste en tweede lid, en 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke rente is de rente zoals bepaald in artikel 1 van het Besluit wettelijke rente.

X Noot
7

Zie hiervoor ook de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 8 oktober 2015, ECLI:NL:CBB:2015:320

X Noot
8

In multi-sector betekent “cel” één van de sectoren

X Noot
9

De bijhorende data van deze kaart worden op verzoek digitaal verstrekt.

X Noot
10

De HCM overeenkomst is o.a. te raadplegen op de website van HCM: http://www.hcm-agreement.org/

X Noot
11

De multilaterale overeenkomst is te raadplegen via www.agentschaptelecom.nl

X Noot
12

De coördinatieovereenkomsten zijn te raadplegen via www.agentschaptelecom.nl

X Noot
13

In Bijlage “Kaart van Nederland” van de vergunning worden deze grenzen door middel van een kaartje afkomstig van de kadastrale registratie weergegeven.

X Noot
15

Op grond van artikelen 4:98 en 4:101 van de Algemene wet bestuursrecht is wettelijke rente verschuldigd overeenkomstig de artikelen 119, eerste en tweede lid, en 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke rente is de rente zoals bepaald in artikel 1 van het Besluit wettelijke rente.

X Noot
16

Zie hiervoor ook de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 8 oktober 2015, ECLI:NL:CBB:2015:320

X Noot
17

In multi-sector betekent “cel” één van de sectoren.

X Noot
18

De bijhorende data van deze kaart worden op verzoek digitaal verstrekt.

X Noot
19

De HCM overeenkomst is o.a. te raadplegen op de website van HCM: http://www.hcm-agreement.org/

X Noot
20

De multilaterale overeenkomst is te raadplegen via www.agentschaptelecom.nl

X Noot
21

De coördinatieovereenkomsten zijn te raadplegen via www.agentschaptelecom.nl

X Noot
22

In Bijlage “Kaart van Nederland” van de vergunning worden deze grenzen door middel van een kaartje afkomstig van de kadastrale registratie weergegeven.

X Noot
24

Op grond van artikelen 4:98 en 4:101 van de Algemene wet bestuursrecht is wettelijke