Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nationaal ArchiefStaatscourant 2020, 39938Besluiten van algemene strekking

Vaststelling selectielijst voor archiefbescheiden van de commissaris van de Koning als rijksorgaan vanaf 1 januari 2020

kenmerk: NA/2020/ 25067715

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van Commissaris van de Koning over de periode 2020 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De ‘Selectielijst voor archiefbescheiden van de commissaris van de Koning als rijksorgaan 2014’, vastgesteld in de Staatscourant van 17 januari 2014, nr. 1050, en opnieuw vastgesteld in de Staatscourant op 14 december 2017, nr. 71588, wordt afgesloten.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 juli 2020

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze, de algemene rijksarchivaris, M.L. Engelhard

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft.