Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nationaal ArchiefStaatscourant 2014, 1050Besluiten van algemene strekking

Vaststelling selectielijst Commissaris van Koning als rijksorgaan vanaf 2014

19 december 2013

kenmerk: NA/2013/13.089

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor archiefbescheiden van de Commissaris van de Koning als rijksorgaan, ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2014’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld voor de duur van drie jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 2

De ‘vernietigingslijst archiefstukken provinciale en interprovinciale organen 1989/1994’ (Staatscourant 1994, 110) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2013

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze: De algemene rijksarchivaris, M.J. Berendse.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft.

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl