Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nationaal ArchiefStaatscourant 2017, 71588Besluiten van algemene strekking

Vaststelling selectielijst Commissaris van Koning als rijksorgaan vanaf 2014

kenmerk: NA/2017/1286225

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUIT:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de archiefbescheiden van de commissaris van de Koning als rijksorgaan ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2014 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 6 december 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze, de algemene rijksarchivaris, M.L. Engelhard

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft.

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten