Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 mei 2020, nr. MBO/24508460, houdende regels voor gegevensverstrekking over overstappende jongeren naar het middelbaar beroepsonderwijs (Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 42b, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 27d, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 8.0.2, tweede lid, en 8.0.3, vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

leerling:
 • a. leerling aan een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs die een opleiding praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg volgt; of

 • b. leerling aan een school of instelling als bedoeld in de Wet op de expertisecentra die ingeschreven staat op het uitstroomprofiel vervolgonderwijs of het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel.

overstappende leerling of vavo-student:

leerling of vavo-student die naar verwachting in het aankomend school- of studiejaar de opleiding zal vervolgen aan een beroepsopleiding in de zin van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

vavo-student:

vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1, onder n4, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

ICT-voorziening:

informatiesysteem dat beheerd wordt door de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Artikel 2. Levering gegevens van overstappende leerling of vavo-student

 • 1. Ter uitvoering van de taak genoemd in artikel 42b, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 27d, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 8.0.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, levert het bevoegd gezag van de de school of instelling als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, school als bedoeld in de Wet op het voorgezet onderwijs of de instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs aan het college van burgemeester en wethouders van de woon- of verblijfplaats van de overstappende leerling of vavo-student:

  • a. het persoonsgebonden nummer;

  • b. de postcode en het huisnummer;

  • c. het registratienummer van de school of instelling waar de leerling of vavo-student op dat moment staat ingeschreven.

 • 2. De gegevens bedoeld in het eerste lid worden tussen 1 oktober en 1 februari geleverd.

 • 3. De gegevens worden geleverd via de ICT-voorziening.

Artikel 3. Levering gegevens aangemelde leerling of vavo-student

 • 1. Ter uitvoering van de taak genoemd in artikel 8.0.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs levert het bevoegd gezag van een instelling bedoeld in die wet waar de leerling of vavo-student zich heeft aangemeld, aan het bevoegd gezag van de school of instelling waar de leerling of vavo-student is ingeschreven de volgende gegevens van de leerling of vavo-student:

  • a. het persoonsgebonden nummer;

  • b. het registratienummer van de instelling waar de leerling of vavo-student zich heeft aangemeld, en

  • c. de status van de aanmelding.

 • 2. De status van de aanmelding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, betreft een van de volgende meldingen:

  • a. de leerling of vavo-student heeft zich aangemeld;

  • b. aan de leerling of vavo-student is een onderwijsovereenkomst aangeboden;

  • c. de aanmelding leidt in verband met de toepassing van artikel 8.1.1c van de Wet educatie en beroepsonderwijs niet tot een inschrijving;

  • d. de aanmelding is door de leerling of vavo-student ingetrokken, of

  • e. de betrokkene is ingeschreven.

 • 3. De gegevens bedoeld in het eerste lid worden zo spoedig mogelijk na aanmelding geleverd.

 • 4. De gegevens bedoeld in het eerste en tweede lid worden, tezamen met de postcode en het huisnummer van de leerling of vavo-student, zo spoedig mogelijk na aanmelding aan het college van burgemeester en wethouders van de woon- of verblijfplaats van de leerling of vavo-student geleverd indien degene die zich heeft aangemeld niet in het bezit is van een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onder b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijsen de leeftijd van 23 jaren nog niet heeft bereikt.

 • 5. De gegevens worden geleverd via de ICT-voorziening.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2020.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

Algemene toelichting

In de wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo1, is een aantal artikelen opgenomen betreffende de gegevensuitwisseling tussen scholen in het vo, mbo-instellingen en gemeenten. Het doel van die gegevensuitwisseling is jongeren in de overstap van het vo naar het mbo in beeld te houden. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is aangegeven, dat de artikelen pas in werking treden als de benodigde (ICT-)voorziening ontwikkeld en operationeel is. Het betreft van artikel I, onderdeel D, de artikelen 8.0.2, eerste lid, en 8.0.3, derde, vierde en zesde lid, van artikel II, onderdeel A, artikel 27d, eerste lid, en van artikel III, onderdeel A, artikel 42b, eerste lid. De ICT-voorziening creëert een sluitende informatievoorziening waarmee alle overstappende jongeren in Nederland met behulp van actuele informatie gedurende de overstap op de voet gevolgd en tijdig begeleid kunnen worden, zodat ze aankomen op het mbo. De ICT-voorziening, nu bekend onder naam Voorziening Vroegtijdig Aanmelden, is gereed en wordt beheerd door de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Gegevenslevering

Deze regeling specificeert welke gegevens geleverd dienen te worden, de wijze waarop de gegevens dienen te worden aangeleverd en het tijdstip van levering.

Scholen in het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en vavo-instellingen leveren gegevens van de leerlingen uit het praktijkonderwijs, vmbo, vso uitstroomprofiel vervolgonderwijs of het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en van vavo-studenten, die naar verwachting naar het mbo overstappen aan gemeenten. De volgende gegevens worden geleverd: het persoonsgebonden nummer, de postcode en het huisnummer van de leerling of student en het registratienummer (de 4-cijferige BRIN) van de school of vavo-instelling. De gegevenslevering verloopt digitaal via de ICT-voorziening. De regeling bepaalt dat deze gegevens in de periode van 1 oktober tot 1 februari geleverd dienen te worden.

Mbo-instellingen leveren gegevens van de jongeren die zich bij hen hebben aangemeld. Aan het vo worden gegevens geleverd van alle jongeren die zich bij het mbo hebben aangemeld. Aan gemeenten worden gegevens geleverd van jongeren die nog geen 23 jaar zijn en niet over een startkwalificatie beschikken. De volgende gegevens moeten worden geleverd: het persoonsgebonden nummer, het registratienummer (4-cijferige BRIN) van de instelling waar de jongere zich heeft aangemeld, en de status van de aanmelding.

Het gaat om de volgende statussen: of, de leerling of vavo-student zich heeft aangemeld, of aan de betrokkene een onderwijsovereenkomst is aangeboden, of de aanmelding niet tot inschrijving kan leiden, of de aanmelding is ingetrokken en of de betrokkene is ingeschreven bij de mbo-instelling. Deze gegevens worden digitaal via de ICT-voorziening geleverd, zowel aan de school of instelling waar de leerling of vavo-student is ingeschreven als aan de woongemeente van de jongere. Deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk na aanmelding worden geleverd.

Voor postcode en huisnummer is gekozen omdat vo-en mbo-scholen deze adresgegevens van DUO krijgen.

Bescherming van persoonsgegevens

De beheerders van de ICT-voorziening zijn verantwoordelijk voor het conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uitwisselen van gegevens. Zij zijn nagegaan of de gegevenslevering zoals die voortvloeit uit de regeling in overeenstemming is met de AVG die per 25 mei 2018 van toepassing is. Gebleken is dat de wijziging voldoet aan de eisen van de AVG.

Uitvoering en handhaafbaarheid

DUO heeft aangegeven dat de regeling geen gevolgen heeft voor de processen van DUO. De inspectie heeft enkele opmerkingen gemaakt. Naar aanleiding hiervan is de regeling op een paar punten gewijzigd. Hiermee is de regeling uitvoerbaar en handhaafbaar voor de inspectie.

Gevolgen voor de regeldruk

Administratieve lasten zijn de kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving van de overheid. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 2015-2016, 34 457, nr. 3) bij de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’ is geschat dat de structurele nieuwe administratieve lasten voor alle vo-scholen en mbo-instellingen samen rond de € 2,9 mln. bedragen. Bij de berekening daarvan is ervan uitgegaan dat de gegevensuitwisseling plaatsvindt via een ICT-voorziening.

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen van deze regeling.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Met de definitie van leerling, overstappende leerling en vavo-student wordt de groep jongeren geduid van wie informatie wordt gedeeld ten behoeve van de overstap naar het mbo en ter voorkoming van uitval.

De ICT-voorziening, nu bekend onder de naam Voorziening Vroegtijdig Aanmelden, betreft het informatiesysteem waarmee vo-scholen (incl. pro), vso-scholen, mbo-instellingen en gemeenten informatie over de jongeren uitwisselen. De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben dit systeem samen ontwikkeld en beheren dit systeem. Deze partijen zijn ervoor verantwoordelijk dat de gegevensuitwisseling plaatsvindt conform de normen voor de privacywetgeving.

Artikel 2

In dit artikel is bepaald welke informatie de vo-scholen (incl. pro), vso-scholen en mbo-instellingen aanleveren aan de gemeente over de leerlingen of studenten die waarschijnlijk zullen overstappen naar het mbo.Het registratienummer genoemd in het eerste lid, onderdeel c, betreft het 4-cijferige BRIN. De informatie wordt in de periode van 1 oktober tot 1 februari voorafgaand aan het eerste studiejaar op het mbo, aangeleverd via het ICT-systeem.

Artikel 3

Eerste tot en met derde en vijfde lid

In het eerste lid is bepaald welke informatie de mbo-instelling waar de overstappende leerling of vavo-student zich heeft aangemeld moet terugleveren aan de school of instelling waar de jongere op dat moment nog staat ingeschreven. Het registratienummer genoemd in het eerste lid, onderdeel b, betreft het 4-cijferige BRIN. De mbo-instelling geeft daarbij de status van de aanmelding zo spoedig mogelijk door via de ICT-voorziening. Zodra de status wijzigt, geeft de mbo-instelling deze wijziging door aan de school of instelling van de overstappende leerling of vavo-student. De school of instelling van de overstappende leerling of vavo-student is hierdoor goed op de hoogte van het verloop van de aanmeldingsprocedure en kan zo nodig de overstappende leerling of vavo-student (extra) begeleiding bieden in dit traject.

Vierde lid

Vanwege de gemeentelijke taak bij de voorkoming van uitval ontvangt ook de gemeente de hiervoor genoemde informatie van de mbo-instelling indien een leerling of vavo-student nog geen startkwalificatie heeft behaald en jonger is dan 23 jaar. Afhankelijk van de leeftijd van de leerling of vavo-student kan de leerplichtambtenaar of de RMC-coördinator van de gemeente op basis van de geleverde informatie contact met hem opnemen en hem begeleiden bij het vinden van een passende opleiding of een ander traject.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Stb. 2016, 362.

Naar boven