Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 maart 2020, nr. WJZ/ 20041948, houdende eenmalige specifieke uitkeringen in verband met de uitvoering van Regio Deals derde tranche (Regeling specifieke uitkering Regio Deals derde tranche)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Regio Deal:

convenant dat in elk geval door de minister en een of meer regiopartners wordt of is gesloten naar aanleiding van een voorstel dat door de minister is geselecteerd voor het vervolgtraject om te komen tot een Regio Deal als bedoeld in de Uitnodiging aanmelding voorstellen voor derde tranche Regio Deals (Stcrt. 2019, 50049);

regiokassier:

regiopartner die de taak van kassier op grond van een Regio Deal vervult of zal vervullen;

regiopartner:

provincie, gemeente, openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waterschap of bestuursorganen daarvan, die partij zijn of zullen worden bij een Regio Deal;

regionale publieke cofinanciering:

voor de uitvoeringsactiviteiten beschikbaar gestelde financiële bijdragen door een regiopartner of een ander bestuursorgaan of een andere publieke rechtspersoon, voor zover een regiopartner daarover kan beschikken, niet zijnde de bijdrage van de minister voor de uitvoeringsactiviteiten;

uitvoeringsactiviteiten:

activiteiten in het kader van de ambitie, het doel, de aanpak of de beoogde resultaten zoals opgenomen in een Regio Deal waarvoor een of meerdere regiopartners financiële verplichtingen aangaan, middelen beschikbaar stellen of waarvoor een of meerdere regiopartners kosten maken ten behoeve van voorbereiding, administratie en toezicht.

Artikel 2 Specifieke uitkering

De minister kan een eenmalige specifieke uitkering voor uitvoeringsactiviteiten verstrekken aan een regiokassier.

Artikel 3 Hoogte van de uitkering

De specifieke uitkering bedraagt het in een Regio Deal opgenomen bedrag dat de minister in het vooruitzicht heeft gesteld als bijdrage voor de uitvoeringsactiviteiten inclusief de BTW, doch ten hoogste een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat aan regionale publieke cofinanciering beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 4 Beslistermijn

De minister verleent de specifieke uitkering binnen twaalf weken na het sluiten van de Regio Deal.

Artikel 5 Voorwaarden voor de uitkering

 • 1. Een specifieke uitkering wordt uitsluitend verstrekt indien een Regio Deal is gesloten in de periode van 1 mei 2020 tot en met 15 september 2020.

 • 2. Er wordt per gesloten Regio Deal één specifieke uitkering verstrekt.

Artikel 6 Verplichtingen

 • 1. De regiokassier draagt er zorg voor dat de specifieke uitkering uitsluitend aan uitvoeringsactiviteiten wordt besteed.

 • 2. De regiokassier:

  • a. besteedt de specifieke uitkering in de in beschikking tot verlening opgenomen periode;

  • b. doet in de in beschikking tot verlening opgenomen periode aan de minister verslag van de voortgang van de uitvoeringsactiviteiten;

  • c. zendt alle overige informatie toe die de minister nodig heeft over de uitvoeringsactiviteiten ten behoeve van zijn rapportage over de Regio Deals.

 • 3. De minister kan in de beschikking tot verlening andere verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel en de uitvoering van een Regio Deal.

Artikel 7 Voorschotten

De minister kan bij de verlening ambtshalve of op aanvraag besluiten tot het verstrekken van een of meerdere voorschotten voor de specifieke uitkering.

Artikel 8 Verantwoording en terugvordering

 • 1. De regiokassier legt verantwoording af over de besteding van de specifieke uitkering op de wijze, bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.

 • 2. Indien uit de verantwoordingsinformatie blijkt dat de specifieke uitkering niet volledig is besteed aan uitvoeringsactiviteiten waarvoor deze is verstrekt, of onrechtmatig is besteed, kan de uitkering ter hoogte van het niet of onrechtmatig bestede deel door de minister worden teruggevorderd. De minister doet binnen een jaar na ontvangst van de verantwoordingsinformatie mededeling van de terugvordering aan de ontvanger van de specifieke uitkering.

Artikel 9 Vaststelling

De minister stelt de specifieke uitkering overeenkomstig de verlening vast, tenzij:

 • a. de uitvoeringsactiviteiten waarvoor de specifieke uitkering is verleend, niet of niet volledig hebben plaatsgevonden, of

 • b. niet is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 5, en verplichtingen, bedoeld in artikel 6.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering Regio Deals derde tranche.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 maart 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

Met deze regeling worden middelen van het kabinet Rutte III voor de Regio Envelop beschikbaar gesteld aan de derde tranche Regio Deals. Met de Regio Deals zet het kabinet in op het integraal en gezamenlijk aanpakken van regionale opgaven om de brede welvaart in Nederland te versterken. In haar position paper 1 gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in op brede welvaart en regionale ontwikkelingen. Brede welvaart gaat over het geheel van kwaliteit van leven, leefomgeving en economische welvaart, zoals blijkt uit de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS).2 Naast economische aspecten is de brede welvaart dus ook gerelateerd aan de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Deze samenhang wordt vooral ook op het niveau van regio’s zichtbaar.

Regio Deals zijn een ‘coproductie’ van bestuurlijke partners van het Rijk en regiopartners, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van regionale opgaven en het benutten van regionale kansen ter bevordering van de brede welvaart. Op basis van bestuurlijke afspraken in een Regio Deal wordt invulling gegeven aan de samenwerking en gezamenlijke inspanningen. De aanzet hiervoor wordt gegeven door de regiopartners die daarmee bestaande of nieuwe regionale initiatieven verder uitwerken. De betrokkenheid en inzet van alle relevante partijen van het Rijk en publieke en private partijen uit de regio is van groot belang bij het sluiten van een Regio Deal. De krachtenbundeling voor het gezamenlijk aanpakken van de regionale opgave gaat gepaard met een financiële inzet van zowel Rijk als regio, zodat op regionaal niveau concreet invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van de Regio Deal.

De ervaringen met de eerste en tweede tranche van Regio Deals hebben geleid tot een wijziging in de wijze waarop de rijksbijdrage aan de regio beschikbaar wordt gesteld. Er bestaat momenteel geen geschikte uitkeringsvorm die zowel recht doet aan de gelijkwaardigheid als aan de gezamenlijkheid bij de aanpak van regionale opgaven, zonder dat er sprake is van vrijblijvendheid. Bij de Regio Deals van de derde tranche is gekozen voor een specifieke uitkering, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het proces om te komen tot een Regio Deal. Er wordt eenmalig een rijksbijdrage uit de Regio Envelop beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een Regio Deal. Deze bijdrage bedraagt maximaal evenveel als de financiële bijdrage van de publieke regiopartners die betrokken zijn bij die Regio Deal. De eenmalige bijdrage uit de Regio Envelop kan samen met bijdragen en investeringen van regionale partners helpen om gezamenlijk een stap voorwaarts in de regionale ontwikkeling te zetten. Tevens zijn de bijdragen een vliegwiel voor andere investeringen door en in de regio.

2. Hoofdlijnen Regio Deals derde tranche

De totale omvang van het budget uit de Regio Envelop voor de derde tranche bedraagt € 180 miljoen. Deze middelen worden als een eenmalige impuls aan de regio beschikbaar gesteld. De beschikbaarheid van structurele financiering voor de uitvoering van de Regio Deal en daarmee de regionale opgaven dient geborgd te worden door de regio. Het is belangrijk om Regio Deals te sluiten met impact en tegelijkertijd gehoor te kunnen geven aan de grote behoefte om gezamenlijk met Rijk en regio opgaven aan te pakken. Daarnaast is het van belang dat op korte termijn op doelmatige en doeltreffende wijze tot inzet van de middelen uit de Regio Envelop kan worden gekomen. Op basis van het afwegingskader, dat in de Uitnodiging aanmelding voorstellen voor derde tranche Regio Deals (Stcrt. 2019, 50049) is opgenomen, hebben het Ministerie van LNV en de relevante vakdepartementen vanaf 1 december de voorstellen geanalyseerd. Op basis daarvan is in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de betrokken ministers in de Ministeriële Commissie voor Regionale Samenwerking (MCRS) in februari 2020 bepaald welke voorstellen samen met Rijks- en regiopartners verder worden uitgewerkt tot Regio Deals (inclusief een indicatieve verdeling van de bijdrage uit de Regio Envelop, in de vorm van een reservering van een maximumbedrag, zie Kamerstuk nr. 29 697, nr. 81. Dit betreft het vervolgtraject om te komen tot bestuurlijke afspraken. Bij de afronding van dat traject wordt de hoogte van de uiteindelijke financiële bijdrage aan een Regio Deal uit de Regio Envelop bepaald en opgenomen in de betreffende Regio Deal. Toekenning van die bijdrage alsmede het opleggen van de daarbij geldende voorwaarden en verplichtingen vinden plaats op grond van deze regeling.

Het uitgangspunt is dat de bijdragen die eenmalig uit de Regio Envelop beschikbaar worden gesteld maximaal evenveel bedragen als de totale bijdrage die door de publieke regionale partners beschikbaar wordt gesteld. Met het begrip publieke cofinanciering wordt dit nader geduid. Het gaat niet om private bijdragen maar uitsluitend om publieke middelen. Het kan zowel gaan om (her)prioritering van beschikbare (financiële) middelen van regionale overheden als om de inzet van additionele middelen die nog niet voor een ander doel zijn aangewend. Daarnaast kunnen dit vrij besteedbare middelen zijn die afkomstig zijn van het Rijk en die via een decentralisatie-uitkering zijn uitgekeerd. Voor zover de regionale overheden die middelen nog beschikbaar hebben kunnen deze uiteraard worden ingezet als regionale cofinanciering voor de uitvoering van de Regio Deal. Ook middelen van de Europese Unie die worden ingezet voor (een project in het kader van) de uitvoering van een Regio Deal, tellen mee als een bijdrage van een publieke regionale partner. Daarentegen vallen middelen die voortvloeien uit een specifieke uitkering voor bepaalde activiteiten of een opdracht of subsidie van rijkszijde, ook al maken die opdrachten of activiteiten deel uit van de uitvoering van een Regio Deal, niet onder publieke cofinanciering.

Op de financiële verantwoording van de besteding van de specifieke uitkering zijn artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet en de Regeling informatieverstrekking sisa en artikel 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing.

Het Adviescollege toetsing regeldruk heeft besloten geen advies uit te brengen over deze regeling omdat de gevolgen voor de regeldruk niet betekenisvol zijn.

3. Uitvoering Regio Deals derde tranche

Voor de Regio Deals die in het kader van de derde tranche tot stand komen, geldt dat de middelen van de Regio Envelop beschikbaar worden gesteld voor uitvoeringsactiviteiten in het kader van de aanpak zoals opgenomen in een Regio Deal. De rijksbijdrage voor de uitvoering van een Regio Deal is voor een grote verscheidenheid van activiteiten van de regionale publieke partners maar ook van anderen, zoals de regionale private partners. De hoofdlijnen van de inzet van zowel de rijks- al de regionale bijdrage om uitvoering te geven aan een Regio Deal wordt in gezamenlijkheid bepaald in de betreffende Regio Deal. Dit kan als aanpak of werkwijze worden uitgewerkt op het niveau van thema’s, pijlers en/of programma’s, met als rode draad de ambities en doelstellingen van de dealpartijen. Op regionaal niveau wordt in de uitvoeringsfase bepaald aan welke concrete projecten, initiatieven en activiteiten deze bijdragen beschikbaar moeten worden gesteld. Op deze manier kan er in de uitvoeringsfase van de Regio Deal regionaal maatwerk worden geleverd. De Regio Deal vormt het kader van de uitvoering en geeft de grote lijnen van de samenwerking tussen Rijk en regio weer. De concretisering van de uitvoering van de Regio Deal door de regio kan vorm krijgen of ingebed worden in regionaal ontwikkelde programma’s, trajecten, samenwerkingen enzovoort.

Voor de beschikbaarstelling van de rijksbijdrage is gekozen voor een centrale partner in deze uitvoeringsfase van de bestuurlijke samenwerking met de regio, de regiokassier. In de Regio Deal wordt na overleg met de regionale partners vastgelegd wie deze rol vervult en hoe deze wordt ingevuld in het kader van de uitvoeringsfase. Betrokkenheid bij de Regio Deal is een vereiste voor de regiokassier. De nadere invulling van de rol van de regiokassier is afhankelijk van wat de regio voor ogen heeft bij de concretisering van de uitvoering. De regiokassier kan een actieve of minder actieve rol spelen. Wat de financiële verhoudingen tussen de regionale publiek partners en de regiokassier betreft is het bestaande wettelijke kader van de Financiële-verhoudingswet van toepassing. Financiële verantwoording vindt derhalve de systematiek van ‘single audit/single information’ (sisa) plaats, waardoor de bestuurlijke lasten worden beperkt.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
2

Kamerstukken II, 2018–19, 34 298, nr. 27, bijlage 883103.

Naar boven