Uitnodiging aanmelding voorstellen voor derde tranche Regio Deals, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1. Uitnodiging aanmelding voorstellen

Hierbij doe ik een uitnodiging voor het aanmelden van voorstellen voor de derde tranche Regio Deals. In mijn brief aan de Tweede Kamer van 19 februari 20181 heb ik aangegeven dat het kabinet met Regio Deals en een inzet van de Regio Envelop van € 950 miljoen wil bijdragen aan het aanpakken van regionale opgaven.

Vervolgens heb ik in mijn brief aan de Tweede Kamer van 6 september 2019 (“Aanpak derde tranche Regio Deals’’) een nadere uitwerking gegeven hoe ik met de derde tranche Regio Deals aan de slag wil gaan. Voor deze derde tranche zal € 180 mln. worden gereserveerd uit de Regio Envelop.

2. Proces

Vanaf 9 september 2019 tot 1 december 2019 kunnen regionale partners voorstellen voor Regio Deals aanmelden bij mijn ministerie via www.rvo.nl/regiodeals in de vorm van een voorstel dat een eerste uitwerking bevat van de regionale opgave. Hiermee maken regio’s kenbaar in gesprek te willen geraken voor een mogelijke Regio Deal. De voorstellen zullen aan de hand van een afwegingskader door mijn ministerie en betrokken vakdepartementen worden geanalyseerd. Begin 2020 zal besluitvorming plaatsvinden over met welke aanmelders van voorstellen de gesprekken worden gestart om tot uitwerking van een Regio Deal te komen.

3. Afwegingskader Regio Deals

Het onderstaande schema vormt het inhoudelijke afwegingskader voor voorstellen die aangemeld worden. Het afwegingskader ziet op vier aspecten: inhoud, regionale inbedding, financiën en organisatie.

1. Inhoudelijke aspecten

a. In welke mate is er een te verwachten positief effect op brede welvaart? In hoeverre wordt de kwaliteit van leven, werken, wonen, veiligheid, ondernemen en recreëren in de regio verbeterd?

b. In hoeverre is er sprake van een meervoudige opgave?

– De opgave kent een samenspel van ecologische, economische en sociale elementen en gaat over meerdere beleidsdomeinen.

– De verschillende elementen vormen samen een onlosmakelijk verbonden opgave die een enkel beleidsdomein overstijgt e/o waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

c. In hoeverre is er sprake van een integrale aanpak van de regionale opgave?

– Er is een duidelijk verband tussen de voorgestelde aanpak en de meervoudige regionale opgave (doeltreffendheid).

– De aanpak bestaat uit een aantal verschillende, samenhangende onderdelen.

– Op elk onderdeel wordt actie ondernomen.

d. Wordt er om brede samenwerking met, en niet-financiële inzet en bijdrage van het Rijk gevraagd in lijn met Rijksbeleid?

e. In welke mate en hoe leidt de aanpak van de Regio Deal tot een aantal concrete resultaten die in de periode 2020–2022 worden gerealiseerd? (Is er voldoende output te verwachten in de periode 2020–2022?)

f. Welke (objectieve) bronnen (onderzoeken, rapporten etc.) zijn er beschikbaar die een onderbouwing geven van de regionale opgave(n) en de urgentie daarvan?

2. Regionale aspecten

a. In welke mate is deze opgave kenmerkend voor deze regio?

b. Op welke doelgroep(en) richt de beoogde Regio Deal zich? Welke specifieke groep(en) gaat het verschil merken van deze Regio Deal en waarom? Op welke wijze is de doelgroep betrokken bij (het formuleren van) de aanpak?

c. Op welke manier is er bovenregionale uitstraling (regio-overstijgend effect) of gaat deze opgave de draagkracht van de regio te boven?

3. Financiële aspecten

a. Wordt aan het Rijk een bijdrage gevraagd binnen de bandbreedte van € 5–40 miljoen (incl. BTW) voor de uitvoering?

b. In welke mate zijn er toezeggingen/intenties omtrent (ten minste) evenredige publieke (van gemeenten/provincies/waterschappen) regionale financiering? Is inzichtelijk welke partijen voornemens zijn te investeren in de beoogde Regio Deal?

c. Op welke manier is financiële houdbaarheid op lange termijn (structurele financiering) geborgd?

d. In hoeverre is er een doelmatige besteding van middelen te verwachten en hoe is dat geborgd? Staat de gevraagde bijdrage vanuit de Regio Envelop in verhouding tot de omvang van de opgave en de geformuleerde ambitie en doelen?

4. Organisatorische aspecten

a. Is er voldoende organisatorisch vermogen (mensen en middelen) voor realisatie in 2020–2022?

b. Is er sprake van een bestaande regionale agenda, visie of programma (etc.)?

c. Op welke manier is aangegeven hoe de regionale governance wordt ingevuld? Is er bijvoorbeeld sprake van PPS/triple-helix samenwerking? Is er al sprake van een bestaande governance-structuur of moet deze met het sluiten van een eventuele Regio Deal nog worden vormgegeven?

In de Kamerbrief Aanpak derde tranche Regio Deals heb ik aangegeven dat ik in overleg met de Minister van BZK en de betrokken bewindspersonen begin 2020 bepaal met welke voorstellen het gesprek gestart wordt om te komen tot Regio Deals. Daarbij beoordeel ik de voorstellen met name op de bijdrage aan de brede welvaart, de meervoudigheid van de regionale opgaven, de integrale aanpak, de beschikbaarheid van de cofinanciering, de governance en uitvoeringskracht in de regio en of de concrete te verwachten resultaten binnen de periode 2020–2022 zullen kunnen worden bereikt.

4. Bijlage

In de bijlage is het format voorstel Regio Deal opgenomen (bijlage A).

’s Gravenhage, 9 september 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

BIJLAGE A. FORMAT VOORSTEL REGIO DEAL

Titel

Naam van beoogde Regio Deal

Partijen

Geef aan welke partijen het voorstel tot de Regio Deal doen. Geef daarbij aan waar het publiek-private of triple helix verbanden betreft.

Regio

Omschrijf het geografische gebied waar de deal betrekking op heeft.

Opgave

Omschrijf welke regionale opgave (knelpunt, kansen, ...) voorgesteld wordt om aan te pakken.

– Geef daarin onder andere aan waarom deze opgave kenmerkend is voor de regio.

– Ga daarnaast in op het meervoudige karakter van de opgave.

– Geef aan waarom juist deze regionale partijen een rol hebben bij deze opgave.

– Omschrijf waarom het Rijk dient bij te dragen aan deze opgave. Ga hierbij in op het te verwachte regio-overstijgend effect van de Regio Deal en/of waarom de opgave de draagkracht van de regio te boven gaat.

– Probeer een nadere kwantitatieve onderbouwing te geven van de omvang van de opgave. Ga hierbij in op eventuele (objectieve) bronnen die een onderbouwing geven van de opgave en de urgentie daarvan.

Doel en ambitie

Formuleer een ambitie op de lange termijn. Waar wil de regio staan als de opgave van de Regio Deal is aangepakt? Omschrijf dit bij voorkeur met één of enkele (kwantitatieve) doelen.

Voorgestelde aanpak

Omschrijf de voorgestelde aanpak op hoofdlijnen.

– Geef aan in hoeverre er sprake is van een integrale aanpak en waar deze uit bestaat. Ga hierbij in op de samenhang die bestaat tussen verschillende onderdelen.

– Omschrijf hoe de doelen gerealiseerd gaan worden. Geef aan hoe de aanpak leidt tot het bereiken van de doelen.

– Toets hierbij de bijdrage aan de brede welvaart.

– Specificeer hierbij welke concrete resultaten (output) verwacht worden tussen 2020–2022, en welke outcome (effect) daarna verwacht wordt.

– Geef daarnaast aan hoe de aanpak aansluit bij Rijksbeleid.

Doelgroep

Omschrijf op welke doelgroep(en) de beoogde Regio Deal zich richt.

– Geef aan welke specifieke groep(en) het verschil gaat merken van deze Regio Deal en waarom.

– Geef aan in hoeverre de doelgroep betrokken is bij (het formuleren van) de aanpak.

Inzet

Omschrijf welke niet-financiële bijdrage alle partijen (inclusief het Rijk) dienen te leveren.

– Ga hierbij in op welke samenwerking met het Rijk wordt gezocht. Mogelijke inzet kan onder meer bestaan uit het bieden van experimenteerruimte of netwerk of de verruiming van regelgeving.

– Geef daarnaast aan welke inzet vanuit de regio wordt voorgesteld.

Financiering

Omschrijf welke financiële bijdrage alle partijen (inclusief het Rijk) dienen te leveren.

– Geef aan welke financiële bijdrage uit de Regio Envelop wordt gevraagd.

– Geef aan welke financiële bijdrage vanuit de regio wordt voorgesteld.

– Geef aan op welke wijze er een doelmatige besteding van middelen is te verwachten en op welke wijze de gevraagde bijdrage vanuit de Regio Envelop in verhouding staat tot de omvang van de opgave.

De financiële bandbreedte vanuit de Regio Envelop ligt tussen de € 5 en 40 mln. incl. BTW, waarbij de regio ten minste evenredige regionale financiering in moet brengen.

Structureel karakter

Omschrijf op welke manier het structurele karakter op lange termijn wordt geborgd (na de bijdrage en inzet vanuit de Regio Envelop). Ga hierbij specifiek in op het financieringsmodel.

Governance

Omschrijf hoe de governance rondom het programma wordt ingevuld.

– Ga hierbij in op de sturing, monitoring en eindverantwoordelijkheid van de Regio Deal.

– Geef hierbij aan welk organisatorisch vermogen beschikbaar is voor realisatie in 2020–2022.

– Geef daarnaast aan hoe beleidsmatige verantwoording wordt geborgd.

– Geef aan of er sprake is van een bestaande governance-structuur.

– Geef aan of er sprake is van een bestaande regionale agenda of visie.

– Geef aan of is voorzien in een projectorganisatie cq. projectleider en licht dit kort toe.


X Noot
1

Kamerstukken II 2017/18, 29 697, nr. 37.

Naar boven