Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 11 februari 2019, tot wijziging van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016, zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2018 (Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2019)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 47a Participatiewet, artikel 8a van de Remigratiewet, de paragrafen 3 en 4 van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 20 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en artikel 9 van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;

Besluit:

ARTIKEL I

1. De volgende onderdelen van de SVB Beleidsregels die zijn vastgesteld in de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608), zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2018 (Stcrt. 24 september 2018, nr. 52660) wijzigen: SB1029, SB1057, SB1071, SB1114, SB1119, SB1237, SB1249, SB1250, SB1300, SB1301, SB1307, SB1313, SB1325, SB2154, SB2181, SB4232, SB4233, SB4234.

2. De gewijzigde onderdelen, bedoeld in het eerste lid, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL II

Het volgende onderdeel van de SVB Beleidsregels die zijn vastgesteld in de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608), zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2018 (Stcrt. 24 september 2018, nr. 52660) vervalt: SB3207.

ARTIKEL III

De bijlage, bedoeld in artikel I, tweede lid, ligt ter inzage bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank. De SVB Beleidsregels kunnen worden geraadpleegd op de website www.svb.nl/beleidsregels.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

ARTIKEL VI

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2019.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amstelveen, 11 februari 2019

De voorzitter van de Raad van bestuur, S.T. Sibma

TOELICHTING

Inleiding

De Sociale verzekeringsbank (SVB) publiceert sinds 1997 het beleid dat zij hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Sinds 2008 publiceert de SVB haar beleidsregels in de vorm van een website, waarbij ieder onderdeel van de SVB Beleidsregels een SB-nummer heeft.

Tot 2017 vond publicatie van de SVB Beleidsregels plaats door bekendmaking van een besluit, waarin de Raad van bestuur van de SVB alle SB-nummers opnieuw vaststelde. De volledige verzameling SB-nummers werd opgenomen als bijlage bij het besluit. De beleidsregels zijn voor de laatste keer op deze wijze vastgesteld in het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608).

Met ingang van 2017 stelt de Raad van bestuur van de SVB alleen gewijzigde, toegevoegde en vervallen SB-nummers vast. De bijlage bij het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2019 bevat daarom uitsluitend deze SB-nummers. Het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608), zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2018 (Stcrt. 24 september 2018, nr. 52660) blijft de grondslag voor de ongewijzigde SB-nummers.

De SVB Beleidsregels kunnen worden geraadpleegd op de website www.svb.nl/beleidsregels. De SVB Beleidsregels kunnen ook worden ingezien bij het hoofdkantoor en de locaties van de SVB. Daar ligt tevens de bijlage bij dit besluit ter inzage.

Inhoud en reikwijdte van de beleidsregels

De beleidsregels hebben niet uitsluitend betrekking op de toepassing van zuiver discretionaire bepalingen (zogenaamde ‘kan-bepalingen’), maar ook op de uitleg van wettelijke bepalingen in situaties waarin deze meerdere interpretaties toestaan. Ook ten behoeve van een uniforme uitleg van jurisprudentie zijn regels geformuleerd.

De beleidsregels zoals de SVB die hanteert, zijn ook verwerkt in instructies gericht aan de directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen. Deze instructies bevatten daarnaast administratieve en procedurele instructies. Dergelijke instructies hebben een zuiver intern karakter en worden veelvuldig aangepast, waardoor ze niet geschikt zijn voor bekendmaking aan derden. De SVB Beleidsregels worden weergegeven zonder de interne administratieve en procedurele aspecten.

Daarnaast is van belang dat de SVB Beleidsregels geen uitputtend beeld geven van het beleid van de SVB. Beleid dat nog niet is uitgekristalliseerd, of uitsluitend om strategische redenen wordt gevoerd, bijvoorbeeld om jurisprudentie uit te lokken, is bijvoorbeeld niet opgenomen. Ook de omvang van de beschrijving van de regels verschilt. De reden hiervan is gelegen in het feit dat sommige bepalingen, doordat ze al veel langer bestaan of door veelvuldiger toepassing, meer ontwikkeld zijn dan andere.

Ten slotte kan de SVB niet garanderen dat alle beleidsregels volledig actueel zijn. Er kan sprake zijn van wetswijzigingen of nieuwe rechterlijke uitspraken die nog niet zijn verwerkt. Dit is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat de besluitvorming en de feitelijke publicatie van nieuwe beleidsregels enige tijd vergen.

De beleidsregels zijn afgesloten naar de stand van zaken op 31 december 2018.

Overzicht van wijzigingen en toevoegingen

Deze paragraaf beschrijft de wijzigingen en toevoegingen die inhoudelijk relevant zijn. Gewijzigde SB-nummers die hieronder niet worden toegelicht bevatten alleen kleine redactionele wijzigingen. Daaronder verstaat de SVB bijvoorbeeld de wijziging van een titel, een correctie in de opmaak, een herziening van de grondslag of herstel van een typefout.

Deel I (AOW, Anw, AKW, Participatiewet, OBR, Remigratiewet, TAS 2014 en TNS) bevat de volgende wijzigingen:

 • In SB1029 (Betekenis van registraties) zijn de gevolgen van het arrest van het HvJ EU van 10 mei 2017 (Chavez-Vilchez) verwerkt. De overige wijzigingen in dit SB-nummer zijn redactioneel van aard.

 • SB1057 (Voldoen aan de onderhoudsvoorwaarde) bevat een kleine aanpassing om te verduidelijken dat het beleid van toepassing is op kinderen die niet tot het huishouden van de ouder behoren en die in het buitenland verblijven. Dit is een verduidelijking en geen inhoudelijke wijziging.

 • In SB1071 (Bijzonder geval) is verduidelijkt dat sprake kan zijn van een bijzonder geval als een late aanvraag een aantoonbaar gevolg van onjuiste en/of onvolledige voorlichting door het daartoe bevoegde bestuursorgaan is en betrokkene redelijkerwijs niet aan die voorlichting had hoeven twijfelen.

 • Aan SB1114 (Terugvordering van uitkeringen) is toegevoegd dat de SVB bedragen die zijn doorbetaald na het overlijden van de AOW-gerechtigde terugvordert van de erfgenaam in wiens vermogen de onverschuldigde betalingen zijn gevallen. Deze toevoeging is een gevolg van de wijziging van artikel 24 en artikel 24a AOW op 1 januari 2018.

 • In SB1119 (Afzien van verdere terugvordering) is de bevoegdheid van de SVB om na drie of tien jaar af te zien van (verdere) terugvordering opgenomen. Sinds 1 januari 2018 heeft de SVB deze bevoegdheid ook op grond van artikel 6e, zevende en achtste lid van de Remigratiewet. Tot 1 januari 2018 gaf de SVB bij de uitvoering van de Remigratiewet beleidsmatig invulling aan de bevoegdheid om na drie of tien jaar af te zien van (verdere) terugvordering.

 • SB1249 (Civielrechtelijke terugvordering) is aangepast vanwege de wijziging van artikel 24 AOW op 1 januari 2018. Door die wijziging is de SVB bevoegd om AOW-pensioen dat na het overlijden van een pensioengerechtigde is doorbetaald, terug te vorderen van de erfgenaam voor zover het onverschuldigd betaalde bedrag in diens vermogen is gevallen.

 • SB1250 (Wijze van terugbetaling) bepaalt wanneer de SVB een boete of een terugvordering kan verrekenen. Sinds 1 januari 2018 is deze bevoegdheid van de SVB ook geregeld in artikel 6f Remigratiewet.

 • SB1300 (Recht op dubbele kinderbijslag voor uitwonende kinderen) is aangepast in verband met artikel 7, tiende lid AKW, dat op 16 december 2018 in werking is getreden met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2017. De aangepaste tekst wijst erop dat in artikel 7, tiende lid AKW een uitzondering staat op de regel dat er geen vergelijkbare school of opleiding mag zijn binnen 25 kilometer van het woonadres van de verzekerde of het woonadres van de ander tot wiens huishouden het kind laatstelijk behoorde.

 • SB1301 (Toepassing van het woonlandbeginsel in de Anw en AKW) is aangepast:

  • vanwege de wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India. Gevolg van deze wijziging is dat de SVB het woonlandbeginsel sinds 1 maart 2018 weer toepast op Anw-uitkeringen van nabestaanden en wezen die in India wonen.

  • als gevolg van de uitspraak van de CRvB van 5 maart 2018. Naar aanleiding van deze uitspraak past de SVB het woonlandbeginsel vanaf 1 april 2018 niet meer toe voor een aantal landen.

 • De wijziging van SB1307 (Ingangsdatum bij aanvraag AIO-aanvulling) wordt toegelicht bij SB1071 (Bijzonder geval), dat op dezelfde manier is gewijzigd.

 • De aanpassingen in SB1313 (Mededelingsverplichting Remigratiewet) volgen uit het gewijzigde artikel 5a Remigratiewet op 1 januari 2018. Door die wijziging geldt het uitgangspunt van eenmalige gegevensuitvraag nu ook voor de Remigratiewet.

Deel II (Internationaal) bevat de volgende wijzigingen:

 • Aan SB2154 (Bijzonderheden voor de toepassing van de AOW) is toegevoegd dat de huwelijkspartner van een betrokkene die vrijwillig verzekerd was voor de AOW, huwelijkse tijdvakken kon opbouwen op grond van Bijlage XI, Nederland, onder 2 Verordening (EG) nr. 883/2004 (tot 2 augustus 1989). Deze wijziging hangt samen met de wijziging die is toegelicht bij SB2181 (Huwelijkse tijdvakken).

 • SB2181 (Huwelijkse tijdvakken) is aangepast vanwege de uitspraak van de CRvB van 8 september 2017. Uit deze uitspraak blijkt dat de echtgenoot van een betrokkene die vrijwillig verzekerd was voor de AOW, huwelijkse tijdvakken kon opbouwen op grond van de bedoelde verdragsbepalingen.

Deel III (Awb) bevat de volgende wijziging:

 • SB3207 (Houden van een hoorzitting) vervalt, omdat het niet meer aansluit bij de uitvoeringspraktijk. In de praktijk wordt na ontvangst van een bezwaarschrift telefonisch contact gezocht met de betrokkene of zijn gemachtigde. Als betrokkene een hoorzitting wenst dan wordt de datum voor die hoorzitting afgesproken in dit telefoongesprek.

Deel IV (Overige onderwerpen) bevat de volgende wijzigingen:

 • SB4232 (Verwerking van persoonsgegevens) is herzien als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG en bevat een paar kleine redactionele wijzigingen. Inhoudelijk is deze beleidsregel niet gewijzigd.

 • SB4233 (Gegevensverstrekking door de SVB) is herzien en geredigeerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de AVG. De tekst was niet meer actueel.

 • In SB4234 (Protocol Huisbezoeken) zijn twee kleine aanpassingen aangebracht. In verband met een tegenstrijdigheid tussen de onderdelen B en E is 2 maal het woordje ‘schriftelijke’ komen te vervallen in de onderdelen B en C. Toestemming om de woning te betreden wordt mondeling verkregen en de gegeven toestemming wordt eerst na het betreden van de woning schriftelijk vastgelegd. Verder is de naam van de afdeling ‘Bijzonder Onderzoek’ gewijzigd in ‘Handhaving’.

De voorzitter van de Raad van bestuur, S.T. Sibma

Naar boven