Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 10 september 2018, tot wijziging van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016, zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB oktober 2017 (Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2018)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 47a Participatiewet, artikel 8a van de Remigratiewet, de paragrafen 3 en 4 van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 20 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en artikel 9 van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;

Besluit:

ARTIKEL I

1. De volgende onderdelen van de SVB Beleidsregels die zijn vastgesteld in de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608), zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB oktober 2017 (Stcrt. 30 oktober 2017, nr. 60554) wijzigen: SB1049, SB1058, SB1069, SB1076, SB1093, SB1107, SB1251, SB2140, SB2177, SB3192, SB3198, SB3202, SB3207, SB3208, SB3209, SB3215 en SB3289.

2. De gewijzigde onderdelen, bedoeld in het eerste lid, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL II

De volgende onderdelen van de SVB Beleidsregels die zijn vastgesteld in de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608), zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB oktober 2017 (Stcrt. 30 oktober 2017, nr. 60554) vervallen: SB1048 en SB3224.

ARTIKEL III

 • 1. Aan de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 worden de volgende onderdelen van de SVB Beleidsregels toegevoegd: SB1330 en SB3290.

 • 2. De nieuwe onderdelen, bedoeld in het eerste lid, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL IV

De bijlage, bedoeld in artikel I, tweede lid en artikel III, tweede lid, ligt ter inzage bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank. De SVB Beleidsregels kunnen worden geraadpleegd op de website www.svb.nl/beleidsregels.

ARTIKEL V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

ARTIKEL VI

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2018.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amstelveen, 10 september 2018

De voorzitter van de Raad van bestuur, S.T. Sibma

TOELICHTING

Inleiding

De Sociale verzekeringsbank (SVB) publiceert sinds 1997 het beleid dat zij hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Sinds 2008 publiceert de SVB haar beleidsregels in de vorm van een website, waarbij ieder onderdeel van de SVB Beleidsregels een SB-nummer heeft.

Tot 2017 vond publicatie van de SVB Beleidsregels plaats door bekendmaking van een besluit, waarin de Raad van bestuur van de SVB alle SB-nummers opnieuw vaststelde. De volledige verzameling SB-nummers werd opgenomen als bijlage bij het besluit. De beleidsregels zijn voor de laatste keer op deze wijze vastgesteld in het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608).

Met ingang van 2017 stelt de Raad van bestuur van de SVB alleen gewijzigde, toegevoegde en vervallen SB-nummers vast. De bijlage bij het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2018 bevat daarom uitsluitend deze SB-nummers. Het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608), zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB oktober 2017 (Stcrt. 30 oktober 2017, nr. 60554) blijft de grondslag voor de ongewijzigde SB-nummers.

De SVB Beleidsregels kunnen worden geraadpleegd op de website www.svb.nl/beleidsregels. De SVB Beleidsregels kunnen ook worden ingezien bij het hoofdkantoor en de locaties van de SVB. Daar ligt tevens de bijlage bij dit besluit ter inzage.

Inhoud en reikwijdte van de beleidsregels

De beleidsregels hebben niet uitsluitend betrekking op de toepassing van zuiver discretionaire bepalingen (zogenaamde ‘kan-bepalingen’), maar ook op de uitleg van wettelijke bepalingen in situaties waarin deze meerdere interpretaties toestaan. Ook ten behoeve van een uniforme uitleg van jurisprudentie zijn regels geformuleerd.

De beleidsregels zoals de SVB die hanteert, zijn ook verwerkt in instructies gericht aan de directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen. Deze instructies bevatten daarnaast administratieve en procedurele instructies. Dergelijke instructies hebben een zuiver intern karakter en worden veelvuldig aangepast, waardoor ze niet geschikt zijn voor bekendmaking aan derden. De SVB Beleidsregels worden weergegeven zonder de interne administratieve en procedurele aspecten.

Daarnaast is van belang dat de SVB Beleidsregels geen uitputtend beeld geven van het beleid van de SVB. Beleid dat nog niet is uitgekristalliseerd, of uitsluitend om strategische redenen wordt gevoerd, bijvoorbeeld om jurisprudentie uit te lokken, is bijvoorbeeld niet opgenomen. Ook de omvang van de beschrijving van de regels verschilt. De reden hiervan is gelegen in het feit dat sommige bepalingen, doordat ze al veel langer bestaan of door veelvuldiger toepassing, meer ontwikkeld zijn dan andere.

Ten slotte kan de SVB niet garanderen dat alle beleidsregels volledig actueel zijn. Er kan sprake zijn van wetswijzigingen of nieuwe rechterlijke uitspraken die nog niet zijn verwerkt. Dit is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat de besluitvorming en de feitelijke publicatie van nieuwe beleidsregels enige tijd vergen.

De beleidsregels zijn afgesloten naar de stand van zaken op 31 december 2017.

Overzicht van wijzigingen en toevoegingen

Deze paragraaf beschrijft de wijzigingen en toevoegingen die inhoudelijk relevant zijn. Gewijzigde SB-nummers die hieronder niet worden toegelicht bevatten alleen kleine redactionele wijzigingen. Daaronder verstaat de SVB bijvoorbeeld de wijziging van een titel, een correctie in de opmaak, een herziening van de grondslag of herstel van een typefout.

Deel I (AOW, Anw, AKW, Participatiewet, OBR, Remigratiewet, TAS 2014 en TNS) bevat de volgende wijzigingen:

 • SB1048 (Vrijwillige verzekering voor in de EU wonende uitkeringsgerechtigden) vervalt omdat dit beleid is uitgewerkt. Dit beleid was gebaseerd op het Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW voor in de Europese Unie wonende uitkeringsgerechtigden. Dit besluit is op 28 december 2012 ingetrokken.

 • SB1076 (Terugkomen van een rechtens onaantastbaar besluit op verzoek van de belanghebbende) is aangepast, omdat bij de vorige wijziging van dit onderdeel per abuis het beleid dat van toepassing is op de OBR niet was opgenomen. Het in dit onderdeel beschreven beleid geldt ook voor de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR).

 • In SB1093 (Schorsing wegens twijfel aan de rechtmatigheid van de betaling) is het tweede voorbeeld in de opsomming aangepast, omdat de SVB geen levensbewijzen voor kinderen meer verstuurt.

 • In SB1107 (Ernst van de overtreding) is het begrip ‘benadelingsbedrag’ verduidelijkt. Er is ook sprake van een te veel betaald bedrag als de SVB, op het moment waarop de mededeling van de belanghebbende dan wel het wijzigingsbericht van een derde werd ontvangen, de betaling van de uitkering niet meer kan annuleren of aanpassen.

 • In de vijfde alinea van SB1251 (Termijnen van verrekening en uitstel van betaling) is verduidelijkt dat verrekening van een deel van de geldschuld ook mogelijk is.

 • Het nieuwe onderdeel SB1330 (Participatiewet: hoofdelijke aansprakelijkheid en terugvordering van verzwegen partner) bevat het beleid dat de SVB toepast bij terugvordering van ten onrechte verleende AIO-aanvulling aan een gezin. Het beleid over de toepassing van de Participatiewet is geactualiseerd en geïntegreerd in de SVB Beleidsregels 2016. Het beleid over hoofdelijke aansprakelijkheid en terugvordering van verzwegen partner is toen per abuis niet meegenomen. De SVB herstelt dit door toevoeging van dit nieuwe onderdeel. Het beleid wijzigt inhoudelijk niet.

Deel II (Internationaal) bevat de volgende wijzigingen:

 • SB2140 (Detachering van werknemers: relatie met de werkgever) is verduidelijkt zodat de tekst beter aansluit bij de veranderingen die zich de afgelopen jaren op het vlak van arbeidsrelaties, waaronder payrolling, hebben voorgedaan.

 • SB2177 (Detachering) is aangepast. Het beleid zoals dat in relatie tot Japan door de SVB werd toegepast, geldt nu eveneens voor China en India.

Deel III (Awb) bevat de volgende wijzigingen:

 • In SB3192 (Belanghebbende) is verduidelijkt dat personen (of instellingen) geen belanghebbenden zijn als de SVB aan een ander een overlijdensuitkering heeft toegekend.

 • De tekst over het verbod van vooringenomenheid in SB3198 (Zorgvuldige voorbereiding) is verplaatst naar een nieuw SB-nummer, namelijk SB3290 (Verbod van vooringenomenheid).

 • De laatste zin van SB3202 (Termijnoverschrijding) is verduidelijkt door een verwijzing naar SB1328 (Ambtshalve terugkomen van een rechtens onaantastbaar besluit ten voordele van de belanghebbende) op te nemen.

 • In SB3207 (Houden van een hoorzitting) is de zin over het gedeeltelijk aan het bezwaar tegemoetkomen geschrapt, omdat de SVB hierover pas een beslissing neemt nadat de belanghebbende is gehoord.

 • De eerste alinea van SB3208 (Indienen van stukken en ter inzage leggen dossier) is verduidelijkt door te verwijzen naar het moment waarop de SVB de stukken niet volledig op hun waarde kan schatten.

 • In SB3209 (Samenstelling van de hoorcommissie) is verduidelijkt dat artikel 7:5, eerste lid Awb voor de SVB niet geldt. De SVB past de voorwaarden over de samenstelling van de hoorcommissie uit dit artikellid echter wel toe.

 • Aan SB3215 (Motivering) is toegevoegd dat de SVB geen kosten voor de behandeling van een bezwaarschrift vergoedt als de SVB slechts de motivering van een primair besluit verbetert of aanvult. Deze toevoeging is in lijn met het reeds bestaande beleid uit SB3223 (Kosten gemaakt voor de behandeling van een bezwaarschrift).

 • SB3224 (Herziening van besluiten hangende beroep) is geschrapt, omdat deze beleidsregel ten onrechte de indruk wekt dat de SVB tijdens een beroepsprocedure altijd een nieuw besluit neem als sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden of een nieuw inzicht van de SVB.

 • In SB3289 (Afzien van een hoorzitting) vervalt de volgende zin: “De SVB verklaart het bezwaar echter niet kennelijk ongegrond als de belanghebbende een beroep doet op een hogere rechtsnorm die dit wettelijk voorschrift opzij kan zetten, zoals een beroep op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur of internationale rechtsnormen.” De reden is dat uitzonderingen op deze regel mogelijk zijn. In dit onderdeel vervalt ook de laatste alinea, omdat deze alinea meer het karakter had van een instructie dan van beleid.

 • Het nieuwe onderdeel SB3290 (Verbod van vooringenomenheid) bevat het beleid dat voorheen stond in SB3198 (Zorgvuldige voorbereiding).

De voorzitter van de Raad van bestuur, S.T. Sibma

Naar boven