Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2018, nr. WJZ/1443737 (10002), houdende wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten in verband met een verhoging van het subsidiepercentage, alsmede verhoging van de subsidieplafonds voor groene monumenten en overige rijksmonumenten

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 7.3, eerste lid, en 7.5, eerste lid, van de Erfgoedwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling instandhouding monumenten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt ‘€ 5 miljoen’ vervangen door ‘€ 8 miljoen’.

2. In onderdeel c wordt ‘€ 45,02 miljoen’ vervangen door ‘€ 54,02 miljoen’.

B

In artikel 13 wordt ‘50 procent’ vervangen door ‘60 procent’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel fiscale maatregel rijksmonumenten aangenomen.1 Dit wetsvoorstel strekt ertoe de fiscale aftrek voor onderhoud van particuliere rijksmonumentenpanden te doen vervallen. In de brief Erfgoed Telt is toegelicht dat de fiscale aftrek wordt vervangen door een subsidieregeling voor het onderhoud van rijksmonumenten met een woonfunctie die eigendom zijn van particulieren.2 Omdat op basis van deze regeling alleen subsidie zal worden verstrekt voor werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die op grond van de Leidraad subsidiabele instandhouding subsidiabel zijn, ontstaat budgettaire ruimte om daarnaast de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) te versterken.

Deze regeling voorziet in de budgettaire versterking van de Sim. Ten eerste wordt het subsidiepercentage (het percentage van de subsidiabele kosten dat als subsidie wordt verstrekt) ingevolge artikel I, onderdeel B, verhoogd van 50% naar 60%. Om te voorkomen dat door deze verhoging voor minder aanvragen subsidie zou kunnen worden verstrekt worden eveneens – ingevolge artikel I, onderdeel A, van deze regeling – de subsidieplafonds voor groene monumenten en overige rijksmonumenten in de Sim verhoogd. Het subsidieplafond voor archeologische monumenten is niet verhoogd, omdat het beschikbare budget in de afgelopen jaren niet volledig is gebruikt. Een verhoging van het subsidiepercentage van 50% naar 60% kan voor de archeologische rijksmonumenten daarom binnen het huidige budget worden opgevangen.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hierbij wordt afgeweken van de uit het kabinetsbeleid voortvloeiende vaste verandermomenten. In dit geval is een afwijking van de vaste verandermomenten niet bezwaarlijk, omdat de regeling enkel wijzigingen bevat die begunstigend zijn voor de subsidieontvangers.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Kamerstukken I 2018/19, 34 556, A.

X Noot
2

Kamerstukken II 2017/18, 32 820, 248.

Naar boven