32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 248 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2018

Bijgaand treft u aan de brief Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving van het kabinet1. Deze brief is een nadere uitwerking van het erfgoedbeleid, zoals reeds aangekondigd in de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving (Kamerstuk 32 820, nr. 221). In dit beleid legt het kabinet de nadruk op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed.

Daarnaast gaat deze brief in op een omvorming van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten in een subsidieregeling. Dit gebeurt om de kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden aan monumenten beter te kunnen toetsen en om de beschikbare middelen in de monumentenzorg meer doelmatig te besteden.

Ik bied u deze brief aan, mede met het oog op het debat dat in uw Kamer tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari 2018 is aangevraagd door het lid Bergkamp over bescherming en behoud van erfgoed (Handelingen II 2017/18, nr. 45, item 20).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven