Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 december 2019, nr. WJZ/ 19312273, tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong en de Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord) in verband met het herstel van twee omissies

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 66l van de Gaswet en artikel 24, derde lid, van de Wet windenergie op zee;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 29, vierde lid, van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt ‘€ 4000,00’ vervangen door ‘€ 900,00’.

2. In onderdeel e wordt ‘€ 900,00’ vervangen door ‘€ 4000,00’.

ARTIKEL II

In de bijlage onder criterium ‘de maatschappelijke kosten’, onderdeel 2, onder ‘Kwalitatieve maatstaven’, van de Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord) wordt ‘uiterlijk 60 maanden na onherroepelijk worden van het kavelbesluit’ vervangen door ‘uiterlijk 60 maanden na onherroepelijk worden van de vergunning’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met uitzondering van artikel II dat in werking treedt met ingang van 1 april 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 2019

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

Op 17 december 2019 is de wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2019, 69604). In deze regeling zijn abusievelijk de tarieven omgewisseld voor het lidmaatschap voor producenten en die voor handelaren in 2020 voor garanties van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen. Deze fout wordt nu hersteld.

Op dezelfde dag is de Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord) gepubliceerd (Stcrt. 2019, nr. 68472). In de bijlage van deze regeling is een onjuist moment opgenomen waarin de demonstratie van een innovatie in het windpark moet zijn gerealiseerd. Deze fout wordt nu tevens hersteld (artikel II). Omdat de Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord) met ingang van 1 april 2020 in werking treedt, treedt artikel II van onderhavige regeling ook met ingang van die datum in werking.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven