Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 66239Interne regelingen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2019, kenmerk 1616288-199040-WJZ, houdende wijziging van een aantal ministeriële regelingen die aanpassing behoeven in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Aanpassingsregeling Wnra (VWS))

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 32m, tweede lid, van de Warenwet, artikel 5.1, eerste lid, van de Wet normering topinkomens, artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen en adviescolleges en commissies, artikel 2.2.2, zevende lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, artikel 62, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg,

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1 van de Aanwijzing van ambtenaren bevoegd tot vernietiging eet- en drinkwaren van 29 augustus 2000 van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Stcrt. 2000, 167) wordt ‘controleambtenaren’ vervangen door ‘ambtenaren’.

ARTIKEL II

In artikel 1 van de Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren Autoriteit van 10 juli 2002 van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Stcrt. 2002, 127) wordt ‘controleambtenaren’ vervangen door ‘ambtenaren’.

ARTIKEL III

Artikel 5 van het Bekostigingsregeling Wuvo wordt als volgt gewijzigd.

1. In het eerste lid wordt ‘volgens het hoogste salarisnummer behorende bij schaal 17 als vermeld in Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘overeenkomstig het maximum van salarisschaal 17 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

2. Het tweede lid wordt vervangen door:

De voorzitter van de Raad heeft recht op een vakantie-uitkering ten bedrage van 8% en recht op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 8,3% van de bezoldiging, bedoeld in het eerste lid. De vakantie-uitkering wordt eenmaal per jaar betaald over de periode van twaalf maanden, die is aangevangen met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar. De eindejaarsuitkering wordt jaarlijks uitbetaald in de maand november en wordt berekend over de periode van twaalf maanden die is aangevangen met de maand december van het voorafgaande kalenderjaar.

3. In het derde lid wordt ‘een uurloon dat is afgeleid van het hoogste salarisnummer behorende bij schaal 14, als vermeld in Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘een uurloon dat is afgeleid van het maximum van salarisschaal 14, zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

4. In het zesde lid wordt ‘overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland’ vervangen door ‘overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL IV

In artikel 1, onderdeel c, van het Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt ‘medewerkers’ vervangen door ‘ambtenaren’.

ARTIKEL V

Artikel 4, vierde lid, van het Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003, komt te luiden:

 • 4. Op de leden van de commissie is de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies van toepassing.

ARTIKEL VI

Het Besluit instelling personeelsraadgever VWS wordt als volgt gewijzigd.

A

In artikel 1, eerste lid, wordt ‘degene die is aangesteld op basis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en werkzaam bij’ vervangen door ‘‘degene die als ambtenaar werkzaam is bij’.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd.

1. In het eerste lid wordt ‘benoemd’ vervangen door ‘aangewezen’.

2. In het tweede lid wordt ‘benoeming’ vervangen door ‘aanwijzing’.

3. In het vierde lid wordt:

a. ‘benoeming’ vervangen door ‘aanwijzing’; en

b. ‘is eenmaal hernoembaar’ vervangen door ‘kan daarna nog eenmaal worden aangewezen’.

C

Artikel 4, vijfde lid, vervalt.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd.

1. In het tweede lid wordt ‘het maximum van salarisschaal 13 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘het maximum van salarisschaal 13 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

2. In het vierde lid wordt ‘Het bevoegd gezag’ vervangen door ‘De werkgever’.

ARTIKEL VII

In artikel 2, tweede lid, van het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 januari 2016, inzake de benoeming van de voorzitter en leden van de beoordelingscommissie, bedoeld in de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Stcrt. 2016, 7490) wordt ‘het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL VIII

Het Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt gewijzigd.

A

In artikel 2 en 3 wordt ‘het maximum salarisnummer, behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ telkens vervangen door ‘het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

B

In artikel 5 wordt ‘overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland’ vervangen door ‘overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.’

ARTIKEL IX

De tweede volzin van artikel 9 van het Instellingsbesluit Commissie Werken in de Zorg wordt vervangen door ‘De toepasselijke salarisschaal voor de voorzitter en de andere leden is salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.’.

ARTIKEL X

Het Instellingsbesluit VWS-matchingscommissie wordt als volgt gewijzigd.

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd.

1. In onderdeel c wordt ‘de bij het ministerie werkzame persoon die is aangesteld op grond van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)’vervangen door ‘de bij het ministerie werkzame ambtenaar’.

2. In onderdeel d wordt ‘eerste lid, onder b tot en met k, van het Organisatiebesluit VWS’ vervangen door ‘b tot en met g, van het Organisatiebesluit VWS 2018’.

B

In artikel 2 en artikel 3, eerste lid, onder b, wordt ‘directeur P&O’ telkens vervangen door ‘directeur OBP’.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd.

1. In het eerste lid, onder a, wordt ‘directeur P&O’ telkens vervangen door ‘directeur OBP’.

2. In het tweede lid, onder a, wordt ‘DP&O’ telkens vervangen door ‘directeur OBP’.

ARTIKEL XI

In artikel 9, tweede lid, van het Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie ‘Eén tegen eenzaamheid’ wordt ‘het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL XII

In artikel 8 van de Instellingsregeling begeleidingscommissie DIMS wordt ‘een reiskostenvergoeding op grond van het Reisbesluit binnenland’ vervangen door ‘een reiskostenvergoeding overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL XIII

Artikel 9.2, eerste lid, van de Regeling Geneesmiddelenwet komt als volgt te luiden:

 • 1. De schadeloosstelling voor de leden van het College ter beoordeling van geneesmiddelen bedraagt:

  • a. voor ten behoeve van het College buiten de vergaderingen te verrichten werkzaamheden een bedrag ter grootte van het salaris voor 25 uur per maand op basis van het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren;

  • b. een vacatiegeld van € 235,– per bijgewoonde vergadering en een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL XIV

In artikel 4, eerste lid, van de Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten wordt ‘het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL XV

De Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018 wordt als volgt gewijzigd.

A

In artikel 1 vervallen de onderdelen g en h en wordt onderdeel i verletterd tot onderdeel g.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd.

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De bezoldiging van de voorzitter bedraagt maximaal het salaris van een lid van de topmanagementgroep in groep A zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren, met dien verstande dat deze bezoldiging geldt voor een veertigurige werkweek.

2. In het tweede lid wordt ‘bedraagt maximaal schaal 18 van het BBRA 1984’ vervangen door ‘bedraagt het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

3. Het derde en vierde lid komen te luiden:

 • 3. De bestuursleden hebben recht op een vakantie-uitkering van 8% van de door hen genoten bezoldiging. De vakantie-uitkering wordt eenmaal per jaar betaald over de periode van twaalf maanden, die is aangevangen met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar.

 • 4. De bestuursleden hebben recht op een eindejaarsuitkering van 8,3% van de door hen genoten genoemde bezoldiging. De eindejaarsuitkering wordt jaarlijks uitbetaald in de maand november en wordt berekend over de periode van twaalf maanden die is aangevangen met de maand december van het voorafgaande kalenderjaar.

4. Onder vernummering van het zesde lid tot vijfde lid vervalt het vijfde lid.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd.

1. In het eerste lid wordt ‘overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland’ vervangen door ‘overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

2. In het tweede lid wordt ‘overeenkomstig artikel 68a van het ARAR’ vervangen door ‘overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

D

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5 Verlof

 • 1. De bestuursleden hebben aanspraak op verlof, bestaande uit:

  • a. verlofuren, vastgesteld overeenkomstig artikel 634, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en

  • b. verlofuren, gelijk aan het aantal uren dat in het kader van het Individueel Keuze Budget in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren is afgesproken.

 • 2. De aanspraak op verlofuren als bedoeld in het eerste lid, onder a, vervalt na verloop van het kalenderjaar, volgend op het kalenderjaar waarin de aanspraken zijn ontstaan.

 • 3. De aanspraak op verlofuren als bedoeld in het eerste lid, onder b, vervalt na verloop van vijf kalenderjaren, volgend op het kalenderjaar waarin de aanspraken zijn ontstaan.

E

In artikel 6 wordt ‘de bepalingen ten aanzien van doorbetaling van de bezoldiging van het ARAR van overeenkomstige toepassing’ vervangen door ‘de bepalingen over doorbetaling van het maandinkomen bij arbeidsongeschiktheid in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren van overeenkomstige toepasing.

F

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

 • 1. In geval van tussentijds ontslag, anders dan op eigen verzoek en anders dan ten gevolge van eigen schuld of toedoen, hebben de bestuursleden, aanspraak op een aanvulling op de reguliere uitkering krachtens de Werkloosheidswet.

 • 2. De hoogte en duur van deze aanvulling worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

G

In artikel 10 wordt:

a. in het eerste lid ‘het maximum van schaal 18 van het BBRA 1984’ vervangen door ‘het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’;

b. in het tweede lid ‘het maximum van schaal 17 van het BBRA 1984’ vervangen door ‘het maximum van salarisschaal 17 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL XVI

In artikel 3, derde lid, van de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 september 2010, nr. Z/M-3020417, houdende nadere regels omtrent een goede afwikkeling van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 met betrekking tot de uitvoering van de wachtgeldregeling van het personeel van de Stichting Uitvoering Omslagregelingen (Stcrt. 2010, 14321) wordt ‘op de voet van de regeling voor het personeel werkzaam bij de sector Rijk’ vervangen door ‘overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL XVII

In artikel 2 van de Regeling toekenning vacatiegeld commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten wordt ‘overeenkomstig het Reisbesluit Binnenland’ vervangen door ‘overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL XVIII

In artikel 1, eerste lid, van de Regeling vacatiegeld leden Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid wordt ‘het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL XIX

De Regeling vacatiegelden tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 2009 wordt als volgt gewijzigd.

A

In artikel 2:

a. vervalt in het eerste lid ‘, de secretarissen en de plaatsvervangend secretarissen’;

b. vervalt in het tweede lid, onder vervanging van een puntkomma door een punt aan het slot van onderdeel c, onderdeel d;

c. wordt in het derde lid ‘onder b en d’ vervangen door ‘onder b’;

d. vervalt in het vijfde lid, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel c, onderdeel d;

e. wordt in het zesde lid ‘onder a tot en met d’ vervangen door ‘onder a tot en met c’;

f. vervalt in het tiende lid, onder vervanging van een puntkomma door een punt aan het slot van onderdeel c, onderdeel d;

B

In artikel 4 vervalt ‘dan wel door een plaatsvervangend secretaris’.

C

In artikel 6 wordt:

a. ‘leden, plaatsvervangende leden en plaatsvervangende secretarissen’ vervangen door ‘leden en plaatsvervangende leden’; en

b. ‘op de voet van het Reisbesluit binnenland’ vervangen door ‘overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

D

In artikel 7, eerste en tweede lid, vervalt telkens ‘, secretarissen en plaatsvervangend secretarissen’.

ARTIKEL XX

In artikel 3 van de Regeling vacatiegeld Medisch Tuchtrecht BES wordt ‘op de voet van de Reisregeling buitenland’ vervangen door ‘overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL XXI

In de artikelen 1 en 2 van de Regeling vergoedingen Raad voor volksgezondheid en samenleving wordt ‘volgens het maximale salarisnummer behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘overeenkomstig het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL XXII

Artikel 1 van het Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad wordt als volgt gewijzigd.

1. In het eerste lid wordt ‘afgeleid van het maximum van schaal 18 van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘overeenkomstig het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

2. In het tweede lid wordt ‘het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

ARTIKEL XXIII

In artikel 1, tweede lid, van het Vergoedingenbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt ‘het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL XXIV

Het Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad wordt als volgt gewijzigd.

A

In artikel 2, eerste lid, wordt ‘het maximum van salarisschaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

B

In artikel 2, vijfde lid, en artikel 3, derde lid, wordt ‘een reiskostenvergoeding op voet van de regeling voor het personeel werkzaam bij de sector Rijk’ telkens vervangen door ‘een reiskostenvergoeding overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’

ARTIKEL XXV

De Vergoedingenregeling bestuur ZorgOnderzoek Nederland wordt als volgt gewijzigd.

A

In artikel 1 wordt ‘maximaal de bezoldiging van een lid van de topmanagementgroep van een departement van algemeen bestuur als bedoeld in Bijlage A van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘maximaal het salaris van een lid van de topmanagementgroep in groep A zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

B

In artikel 2 wordt ‘schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

C

In artikel 3 wordt ‘schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘salarisschaal 17 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

D

In artikel 4 wordt ‘schaal 14 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’ vervangen door ‘salarisschaal 14 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren’.

ARTIKEL XXVI

De Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS 2019 wordt als volgt gewijzigd.

A

In artikel 1 wordt, onder verlettering van de onderdelen m tot en met o van tot onderdelen n tot en met p, het als tweede geletterde onderdeel l verletterd tot onderdeel m.

B

In artikel 7, onder b, tweede gedachtestreepje, wordt na ‘15’ ingevoegd ‘van’.

ARTIKEL XXVII

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling Wnra (VWS)

ARTIKEL XXVIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Algemeen

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn de ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport niet meer op basis van een besluit aangesteld, maar zijn zij werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Zowel op het niveau van de wet als op het niveau van de algemene maatregelen van bestuur is de regelgeving hierop aangepast. Wat nog restte waren de ministeriële regelingen en ministeriële besluiten. Deze aanpassingsregeling voorziet daarin voor de VWS-regelgeving.

Een belangrijk aspect van deze aanpassingsregeling is dat verwijzing naar de Ambtenarenwet of daarop gebaseerde regelingen veelal niet meer mogelijk is. Daardoor komen bijvoorbeeld de salarisschalen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 BBRA (BBRA 1984) met ingang van 1 januari 2020 te vervallen. Ten gevolge van de invoering van het nieuwe ambtenarenrecht, zullen die schalen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de rijksambtenaren worden opgenomen. Die cao is in werking getreden op 1 januari 2020. Veel van de wijzigingen in deze aanpassingsregeling zien op die verandering.

In sommige gevallen behelst de aanpassing meer dan de omzetting van een verwijzing van het BBRA 1984 naar de cao voor rijksambtenaren. Zo zal in de cao voor rijksambtenaren met ingang van 1 januari 2020 voor het eerst worden voorzien in een Individueel Keuze Budget (IKB). In de Bekostigingsregeling Wuvo en de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS werd vakantiegeld en een eindejaarsuitkering toegekend overeenkomstig het BBRA 1984. Indien die verwijzing zou worden gewijzigd in een verwijzing naar de cao voor rijksambtenaren, zou het IKB ook van toepassing worden op de bestuurders die volgens die regelingen bezoldigd worden. Het IKB komt naast het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering mede in de plaats van een aantal arbeidsvoorwaarden (zoals de mobiliteitstoelage en de telewerkvergoeding) die voor de inwerkingtreding van de Wnra niet van toepassing waren op de hier bedoelde bestuurders. De beide regelingen zijn zodanig aangepast dat de toekenning aan de bestuurders van vakantiegeld en eindejaarsuitkering plaatsvindt op de oude voet, zonder dat het IKB van toepassing wordt. De bestaande situatie is daarom niet aangetast: de component van de vakantietoeslag ter grootte van 8% en de component van de eindejaarsuitkering ter grootte van 8,3% van de bezoldiging blijven. Daardoor zal ook bij de toekenning van vakantiegeld en eindejaarsuitkering sprake zal zijn van een beleidsneutrale overgang naar het nieuwe stelsel.

Fraudetoets

Er is hier sprake van een technische aanpassing die geen mogelijkheden op fouten en fraude in het leven roept.

Regeldruk

Er is hier sprake van een technische aanpassing die geen gevolgen heeft voor de regeldruk. Dat oordeel wordt gedeeld door Autoriteit Toetsing Regeldruk.

Artikelsgewijs

Artikel IV

In het Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003 was nog een verwijzing opgenomen naar het Vacatiegeldenbesluit 1988. Dat besluit bestaat niet meer. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt die verwijzing te wijzigen in een verwijzing naar de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. Dit betekent dat de leden van de commissie risicobeoordeling drugs 2003 in aanmerking komen voor een vergoeding indien hun benoeming tot lid van de commissie haar oorzaak niet vindt in de functie die zij al in de publieke sector vervullen.

Artikel X

In het Instellingsbesluit VWS-matchingscommissie is, naast een noodzakelijke wijziging naar aanleiding van inwerkingtreding van de Wnra, van de gelegenheid gebruik gemaakt om aansluiting te vinden bij het bepaalde in het Organisatiebesluit VWS 2018.

Artikel XV

D

In artikel 5, eerste lid, van de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018 zijn de verlofaanspraken geregeld van de bestuursleden van de in artikel 2 van die Regeling aangewezen bestuursorganen. Het verlof is opgebouwd uit twee componenten. Het betreft een aantal verlofuren gelijk aan het aantal waarop werknemers op grond van het Burgerlijk Wetboek aanspraak maken en een aantal gelijk aan het aantal uren dat ambtenaren op grond van het IKB toekomt. Bij die laatste uren gaat het dus niet om de wijze waarop die uren ingevuld kunnen worden, maar puur om het aantal uren. De omvang van het verlof hangt af van wat daarover in de cao voor rijksambtenaren is afgesproken.

Artikel XX

In de wijziging van de Regeling vacatiegelden tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 2009 is de toekenning van vergoedingen aan secretarissen en plaatsvervangend secretarissen niet meer aan de orde. Zij zijn met ingang van 1 januari allen werkzaam op basis van een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst en zullen op basis daarvan gesalarieerd worden.

Artikel XXVII

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt technische onvolkomenheden in de Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS 2019 te corrigeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge