Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2019, kenmerk 1601757-197560-WJZ, houdende de intrekking van een drietal uitgewerkte regelingen betreffende de Raad voor de volksgezondheid en zorg en de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

De volgende regelingen worden ingetrokken:

  • a. de Vergoedingenregeling leden Raad voor de volksgezondheid en zorg;

  • b. de Vergoedingenregeling leden Raad voor maatschappelijke ontwikkeling, en

  • c. de Vergoedingsregeling leden Raad voor maatschappelijke ontwikkeling 2002.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Bij de inventarisatie van regelgeving die geraakt wordt door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren kwam een drietal regelingen betreffende de vergoeding van leden van de Raad voor de volksgezondheid en zorg (RVZ) en de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (RMO) aan het licht die reeds lang zijn uitgewerkt.

De RVZ en RMO zijn per 1 januari 2015 opgegaan in de Raad voor volksgezondheid en samenleving (Stb. 2014, 549). Tot dusverre is verzuimd om de op de RVZ en RMO betrekking hebbende vergoedingsregelingen in te trekken. Het onderhavige besluit strekt daartoe.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven