Experiment passieve visserij in windpark op zee, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voornemen

Op basis van de beleidsnota Noordzee 2016-20211 is doorvaart voor schepen tot 24m en visserij met een hengel in operationele windparken onder voorwaarden toegestaan. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Beleidsregel instellen veiligheidszone windparken op zee (Stcrt. 2018, 22588, hierna: beleidsregel). In artikel 4 van deze beleidsregel is tevens de mogelijkheid gecreëerd een experiment uit te voeren met passieve visserij in windparken, met als doel te onderzoeken of passieve visserij in windparken haalbaar is en veilig uitgevoerd kan worden.

Meervoudig ruimtegebruik van de Noordzee is een belangrijk doel van het rijksbeleid. Met het experiment wil het Ministerie van LNV ervaring opdoen om te bepalen of en hoe passieve visserij in de nieuwe windparken mogelijk gemaakt kan worden. De Minister van LNV is voornemens om één partij de mogelijkheid te geven onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor passieve visserij op krabben en kreeften met manden en korven in een operationeel windpark voor de Hollandse kust. Doel van dit experiment is na te gaan of deze vorm van visserij economisch haalbaar, ecologisch wenselijk en praktisch en veilig uitvoerbaar is.

Er is op dit moment ruimte voor één experiment met een onderzoeksdoel. In de afgelopen periode zijn enkele initiatieven gedeeld met het Ministerie van LNV. Het project van het consortium Win-Wind voldoet het beste aan de onderzoeksvragen en de voorwaarden. De Minister van LNV is daarom voornemens het consortium Win-Wind de mogelijkheid te geven een experiment met manden en korven uit te voeren binnen een operationeel windpark.

Voorwaarden

Naast de voorwaarden uit artikel 3 lid 1 sub a t/m e van de beleidsregel, gelden voor het experiment aanvullende voorwaarden die zijn opgesteld door het Ministerie van LNV, in samenspraak met Rijkwaterstaat Zee & Delta, de Kustwacht en de windparkexploitant.

De aanvullende voorwaarden voor het experiment zijn:

 • het experiment wordt alleen uitgevoerd met manden en korven;

 • de bodem mag wel geraakt worden maar, op grond van in visserijbeleid gebruikelijke terminologie, niet beroerd;

 • er worden in de experimentele periode geen mariene organismen onttrokken uit de veiligheidszone van het windpark;

 • het experiment is voor eigen rekening en risico van de initiatiefnemer;

 • de infield cables, en het onderhoud hieraan, mogen geen effecten ondervinden van het experiment;

 • het vaartuig dat wordt ingezet voor de uitvoering van het experiment dient te zijn aangemeld bij de Kustwacht Nederland;

 • activiteiten in het windpark dienen met de windparkexploitant te worden afgestemd;

 • na afloop van het experiment wordt aan de Minister van LNV een rapportage over de resultaten van het project gestuurd. In deze rapportage wordt – waar nodig op wetenschappelijk onderbouwde wijze – ingegaan op de resultaten t.a.v. de volgende onderzoeksvragen:

  • het veilig manoeuvreren binnen een bestaand windpark;

  • het veilig uitzetten van manden en korven binnen een bestaand windpark;

  • de ecologische toestand van de Europese Kreeft en Noordzeekrab binnen een operationeel windpark;

  • de economische haalbaarheid van passieve visserij met manden en korven in een operationeel windpark.

 • Het experiment mag gedurende twee vaarseizoenen worden uitgevoerd en moet uiterlijk zijn afgerond per 1 oktober 2021. Na het eerste seizoen wordt een korte tussentijdse rapportage opgesteld over de voornaamste bevindingen.

 • De initiatiefnemer stelt een plan op voor het betrekken van windparkexploitant, vissers en andere stakeholders bij het experiment en stemt het plan hiervoor af met de Minister van LNV.

Procedure

Indien er partijen zijn die het niet eens zijn met het voornemen om het consortium Win-Wind de mogelijkheid te geven dit experiment uit te voeren, dan kunnen zij dit uiterlijk 21 dagen na de dag van publicatie van dit voornemen in de Staatscourant, gemotiveerd kenbaar maken. Wanneer één of meer partijen gemotiveerd kenbaar en aannemelijk kunnen maken dat zij zelf het experiment willen en kunnen uitvoeren onder bovengenoemde voorwaarden, zal er een openbare uitvraag worden gepubliceerd voor de uitvoering van het experiment.

Wanneer niet binnen 21 dagen na de dag van publicatie van dit voornemen in de Staatscourant is gebleken dat ook andere partijen het experiment willen uitvoeren, wordt het consortium Win-Wind de mogelijkheid gegeven het experiment uit te voeren.

U kunt uw reactie indienen bij het Ministerie van LNV, t.a.v. team visserijbeleid, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Vervolg

Met de partij die de gelegenheid krijgt om het experiment uit te voeren worden in een overeenkomst nadere afspraken vastgelegd over de uitvoering van het experiment.


X Noot
1

Kamerstukken II 2015/16, 31 710, nr. 45.

Naar boven