Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 juni 2019, nr. MINBUZA-2019.3985-27, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2019, nr. MINBUZA-2019.2897.17, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza-2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging subsidieplafonds tweede kwartaal OKP en wijziging beleidsregels OKP)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 v an de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

ARTIKEL I

Het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2019, nr. MINBUZA-2019.2897.17, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds OKP tweede kwartaal 2019)1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘€ 17.896.00’ vervangen door ‘€ 21.996.000’.

2. Onderdeel d. wordt vervangen door:

 • d. subsidies voor activiteiten gericht op het verstrekken van institutionele samenwerkingsprojecten: € 15.050.000,-, welk bedrag als volgt is verdeeld over 14 openstellingen:

  • 1) één openstelling van € 600.000,–;

  • 2) één openstelling van € 700.000,–;

  • 3) twee openstellingen van € 750.000,–;

  • 4) twee openstellingen van € 800.000,–;

  • 5) twee openstellingen van € 1.000.000,–;

  • 6) één openstelling van € 1.050.000,–;

  • 7) twee openstellingen van € 1.100.000,–;

  • 8) één openstelling van € 1.400.000,–;

  • 9) één openstelling van € 1.800.000,–;

  • 10) één openstelling van € 2.200.000,–

  Hierbij geldt dat indien middelen resteren van de middelen die beschikbaar zijn voor één van deze openstellingen, deze beschikbaar komen voor aanvragen die worden ingediend in de eerste daaropvolgende openstelling binnen de periode vanaf 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019.

B

De bijlage bij het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Orange Knowledge Programme 2018-2022)2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3 Beschikbare middelen wordt ‘€ 194.661.751’ vervangen door ‘€ 215.131.751’.

2. In Hoofdstuk 3. Maatwerk groepstrainingen wordt in de Paragraaf Doelgroep groepstrainingen onder Aanvullende criteria voor RC-kandidaten de tweede bullet vervangen door:

 • De kandidaat voor een RC heeft een OKP-, NFP-, NICHE- of NPT-gefinancierde training of cursus gevolgd.

C

De landenlijst in de Annex bij de bijlage wordt vervangen door de volgende landenlijst:

Annex Landenlijst Orange Knowledge Programme (OKP)

#

Categorie A

Categorie B

Categorie C

 

Bangladesh

Afghanistan

Albanië

 

Benin

Burkina Faso

Armenië

 

Burundi

DR Congo

Bhutan

 

Colombia

Guinea

Bolivia

 

Egypte

Guatemala

Cambodja

 

Ethiopië

Jemen

Cuba

 

Ghana

Libanon

Filipijnen

 

Indonesië

Liberia

Georgië

 

Irak1

Nigeria

Macedonië

 

Jordanië

Senegal

Nepal

 

Kenia

Sierra Leone

Niger

 

Mali

Soedan

Nicaragua

 

Mozambique

Somalië

Pakistan

 

Myanmar

Zuid Soedan

Peru

 

Oeganda

Zambia

Sri Lanka

 

Palestijnse Gebieden

 

Suriname

 

Rwanda

 

Thailand

 

Tanzania

 

Zimbabwe

 

Tunesië

   
 

Vietnam

   
 

Zuid-Afrika

   
X Noot
1

Met uitzondering van activiteiten gericht op verstrekking van individuele beurzen en Tailor-made Trainingen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, R.M. Buijs


X Noot
2

Stcrt. 2018, nr. 14630; gewijzigd bij besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 augustus 2018, nr. minbuza 2018.1527-16 tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza-2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging Orange Knowledge Programme 2018–2022), Stcrt. 2018, nr. 47084.

Naar boven