Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 augustus 2018, nr. minbuza 2018.1527-16 tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza-2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging Orange Knowledge Programme 2018–2022)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

ARTIKEL I

Het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza-2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Orange Knowledge Programme 2018–2022)1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 53.750.000’ vervangen door ‘€ 55.570.000’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 3.900.000’ vervangen door ‘€ 5.720.000, waarvan € 1.820.000 beschikbaar is voor activiteiten gericht op het geven van Short Courses aan kandidaten wonend en werkzaam in Jordanië, Libanon, Egypte, Palestijnse Gebieden, Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Nigeria of Niger voor zover er voldoende hierop gerichte aanvragen zijn die voldoen aan de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd’.

B

De bijlage bij het besluit wordt als volgt gewijzigd:

1. In paragraaf 1.3 Beschikbare middelen wordt ‘€ 185.381.751’ vervangen door ‘€ 194.661.751’.

2. In hoofdstuk 2 Individuele Beurzen wordt aan het slot van de paragraaf Toetsing en beoordeling beursaanvraag (selectie) een zin toegevoegd luidende ‘Om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie voor een beursverstrekking moet de kandidaat waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft in voldoende mate voldoen aan bovengenoemde beoordelingscriteria. Voor beursverstrekking aan een kandidaat die niet voldoet aan de minimum beoordelingsscore wordt geen subsidie verstrekt.’

3. In hoofdstuk 5 Alumniactiviteiten vervalt de zin ‘De betrokken ambassade zal indien nodig om advies worden gevraagd over de ontvangen aanvragen.’.

C

De landenlijst in de Annex bij de bijlage wordt vervangen door de volgende landenlijst:

Landenlijst Orange Knowledge Programme (OKP)

#

Categorie A

Categorie B

Categorie C

 

Bangladesh

Afghanistan

Albanië

 

Benin

Burkina Faso

Armenië

 

Burundi

DR Congo

Bhutan

 

Colombia

Guinea

Bolivia

 

Egypte

Guatemala

Cambodja

 

Ethiopië

Jemen

Cuba

 

Ghana

Jordanië

Filipijnen

 

Indonesië

Libanon

Georgië

 

Kenia

Liberia

India

 

Mali

Nigeria

Macedonië

 

Mozambique

Senegal

Nepal

 

Myanmar

Sierra Leone

Niger

 

Oeganda

Soedan

Nicaragua

 

Palestijnse Gebieden

Somalië

Pakistan

 

Rwanda

Zuid Soedan

Peru

 

Tanzania

Zambia

Sri Lanka

 

Vietnam

Suriname

 

Zuid-Afrika

Thailand

     

Zimbabwe

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, R.M. Buijs

TOELICHTING

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is opgenomen dat er extra beurzen beschikbaar komen voor de nieuwe focuslanden uit de ODA-middelen van de begroting van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De extra beurzen worden verstrekt via twee bestaande subsidie-instrumenten van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking waarin reeds subsidie wordt verleend voor het verstrekken van beurzen, namelijk het MENA Scholarship Programme 2017–2019 (MSP 2017–2019) en het Orange Knowledge Programme 2018–2022 (OKP 2018–2022).2

Voor subsidies voor het verstrekken van beurzen in het kader van OKP 2018–2022 komt in de periode 2018-2022 in totaal € 9.280.000 extra ter beschikking, te verdelen over verschillende openstellingen gedurende de looptijd van het subsidie-instrument. Voor 2018 komt voor de derde openstelling van het onderdeel Short Courses van het beurzenprogramma € 1.820.000 extra ter beschikking. Dit besluit strekt er dan ook toe het subsidieplafond van het OKP 2018–2022 voor 2018 en het deel-subsidieplafond voor de derde openstelling voor subsidieverstrekking voor beursverstrekking, onderdeel Short Courses, met dit bedrag te verhogen.3 De overige extra middelen worden meegenomen in de nog vast te stellen en bekend te maken subsidieplafonds voor subsidies voor activiteiten gericht op beursverstrekking voor de jaren 2019–2022.

De nu beschikbaar komende extra middelen zijn bedoeld voor subsidies voor beursverstrekking voor Short Courses aan kandidaten wonend en werkzaam in de focuslanden Jordanië, Libanon, Egypte, Palestijnse Gebieden, Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Nigeria of Niger uiteraard indien en voor zover er voldoende aanvragen worden ingediend die voldoen aan de maatstaven van de voor OKP 2018–2022 vastgestelde beleidsregels. Niger stond niet op de landenlijst behorende bij OKP 2018-2022 en wordt daarom toegevoegd aan categorie C van de landenlijst.4

Indien de extra middelen niet worden uitgeput, omdat er te weinig voor een subsidie kwalificerende aanvragen worden ingediend, worden de overblijvende middelen toegevoegd aan de nog vast te stellen en bekend te maken subsidieplafonds voor subsidies voor activiteiten gericht op beursverstrekking voor de jaren 2019–2022.

De reeds eerder door het besluit OKP 2018–2022 beschikbaar gestelde middelen blijven overigens ook beschikbaar voor aanvragen voor beursverstrekking aan kandidaten in de genoemde focuslanden.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, R.M. Buijs


X Noot
2

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 25 oktober 2017, nr. MINBUZA-2017.1155632/DAM/17, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MENA Scholarship programme 2017–2019), Stcrt. 2017, nr. 62114 en Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza-2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Orange Knowledge Programme 2018–2022), Stcrt. 2018, nr. 14630.

X Noot
3

Voor de via het MSP 2017–2019 beschikbaar komende middelen wordt separaat een daartoe strekkend besluit vastgesteld en bekend gemaakt in de Staatscourant.

X Noot
4

Dit betekent dat aanvragen voor subsidie voor groepstrainingen en alumniactiviteiten gericht op Niger voortaan ook in aanmerking kunnen komen voor een subsidie in het kader van OKP 2018–2022.

Naar boven