Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 april 2019, 2019-0000047436, tot bijstelling van het quotum voor de Aziatische horeca, genoemd in artikel 3a van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5a van de Wet arbeid vreemdelingen, en artikel 3a, tweede lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen;

Besluit:

Artikel 1

Het aantal, genoemd in artikel 3a, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen wordt vervangen door ‘2.300’.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 april 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Met deze regeling wordt het aantal van het quotum uit artikel 3a van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) voor koks in de Aziatische horeca verhoogd.

In artikel 3a van het BuWav is vastgelegd dat er voor een periode van drie jaar, per jaar een maximum aantal tewerkstellingsvergunningen (TWV’s) of gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA’s) voor werkzaamheden als kok in de Aziatische horeca, voor functieniveau 4 tot en met 6 zoals dit door de sector is vastgesteld, wordt verleend. Het maximum aantal vergunningen dat verleend wordt van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 is 1.800; van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018 1.550; en van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 1.500 (per 2 februari 2019 verruimd van 1.000 naar 1.5001).

Op basis van de motie van de leden Ziengs en Van Weyenberg2 werkt het kabinet, binnen bovengenoemde uitgangspunten, met een flexibel quotum. Dit houdt in dat de aantallen in het quotum bij ministeriële regeling kunnen worden bijgesteld, zowel naar boven als naar beneden, als de situatie op de arbeidsmarkt of binnen de sector daartoe aanleiding geeft. In samenwerking met de IND en het UWV volgt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ontwikkeling van het aantal aanvragen nauwkeurig.

De huidige quotumregeling loopt af op 1 oktober 2019. Het aantal in te willigen aanvragen in het derde jaar van de quotumregeling zal op basis van de huidige trend het quotum overstijgen. Na het aflopen van de huidige quotumregeling zal een nieuwe structurele regeling voor de Aziatische horeca inwerking treden. Ter overbrugging naar deze nieuwe regeling, in combinatie met de huidige situatie op de arbeidsmarkt als geheel en in de horecasector, zal het quotum verruimd worden met 800 GVVA’s/TWV’s. Met deze verruiming zal het quotum voor het derde jaar verhoogd worden van 1.500 naar 2.300 GVVA’s.

De voorwaarden zoals omschreven in de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 september 2016, nr. 2016-0000200231, tot wijziging van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 in verband met de tewerkstelling van koks ten behoeve van de Aziatische horeca, blijven onverkort van toepassing.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
2

Kamerstukken II 2015–2016, 29 544, nr. 734

Naar boven