Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer OrganisatieStaatscourant 2019, 15194Besluiten van algemene strekking

Besluit van de directie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) houdende vaststelling van de tarieven van de vergoedingen inzake CEMT-vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer over de weg naar het Verenigd Koninkrijk na de uittreding van dit land uit de Europese Unie op 29 maart 2019 (Besluit vergoedingen CEMT-vergunningen voor het Verenigd Koninkrijk NIWO)

De NIWO;

Gelet op artikel 4:6 van de Wet wegvervoer goederen;

Besluit:

Artikel 1 Vergoedingen aanvraagproces

  • 1. Ter dekking van de kosten van uitvoering van de bij of krachtens artikel 4.1 aan de NIWO opgedragen werkzaamheden, is de aanvrager aan de NIWO een vergoeding verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een CEMT-vergunning.

  • 2. De aanvrager voldoet de factuur na verzending van het betalingsverzoek uiterlijk 16 februari 2019.

  • 3. De aanvraag wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat de daarvoor verschuldigde vergoeding is ontvangen.

  • 4. Mocht tijdens de aanvraagprocedure voor een CEMT-vergunning blijken dat er geen verstrekking van CEMT-vergunningen nodig is voor het vervoer op het verenigd Koninkrijk, verzorgt de NIWO een (gedeeltelijke) restitutie van de aanvraagkosten.

Artikel 2 Vergoedingen CEMT-vergunning(en)

  • 1. Ter dekking van de kosten van uitvoering van de bij of krachtens artikel 4.1 aan de NIWO opgedragen werkzaamheden, is de aanvrager aan de NIWO een vergoeding verschuldigd voor de CEMT-vergunning(en).

  • 2. De aanvrager ontvangt de beslissing van de NIWO na 1 maart 2019 waarin wordt aangegeven hoeveel CEMT-vergunning(en) worden verstrekt, onder gelijktijdige toezending van een factuur.

  • 3. De aanvrager voldoet de factuur terstond na ontvangst doch uiterlijk één week na ontvangst van de factuur.

  • 4. Na ontvangst van de vergoeding zal de CEMT-vergunning(en) worden gedrukt op naam van de onderneming en worden toegezonden.

Artikel 3 Tarieven vergoedingen

De tarieven zijn als volgt vastgesteld:

Soort product of document

Tarieven

Behandeling aanvraag CEMT-vergunning

Eventueel terug te ontvangen bedrag

€ 350,00

€ 275,00

Afgifte CEMT-vergunning (jaarvergunning)

€ 140,00

Afgifte CEMT-maandvergunning

€ 15,00

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit vergoedingen CEMT-vergunningen voor het Verenigd Koninkrijk NIWO’.

NIWO, De directeur, G.J. Olthoff

TOELICHTING

I. Algemeen

Gelet op de bijzondere situatie door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie per 29 maart 2019, stelt de NIWO – in aanvulling op haar reeds gepubliceerde Besluit vergoedingen NIWO (Stcrt. 14 december 2018, nr. 70775) – de in dit besluit opgenomen tarieven vast voor de aanvraag en afgifte van de CEMT-vergunningen op het Verenigd Koninkrijk.

De NIWO heeft haar beleidsregel en handelwijze met betrekking tot de verdeling van de CEMT-vergunning(en) reeds gepubliceerd in de Beleidsregel NIWO inzake CEMT-vergunning in 2019 naar het Verenigd Koninkrijk (Stcrt. 25 januari 2019, nr. 4163)

Mocht er tijdens de aanvraagperiode voor een CEMT-vergunningen blijken dat geen verstrekking van CEMT-vergunningen nodig is, bijvoorbeeld in geval van een uittredingsakkoord of een EU-noodverordening, dan volgt restitutie van de aanvraagkosten van € 275,00. Hiervoor is gekozen uit coulance vanwege de zeer bijzondere omstandigheden van de Brexit en meer in het bijzonder de in dat verband bestaande langdurige onzekerheden. Tegelijkertijd wordt een gedeelte van het bedrag ingehouden met het oog op de (gedeeltelijke) vergoeding van de door de NIWO gemaakte kosten.

De vergoeding van de CEMT-vergunning (geldig voor een kalenderjaar) bedraagt € 140,00. Het tarief voor een maandvergunning is daarvan afgeleid (deling door 12) en naar boven afgerond vanwege de(zelfde) aanmaakkosten van het document.