Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2018, 70775Besluiten van algemene strekking

Besluit van de directie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) houdende vaststelling van de tarieven van de vergoedingen aan de NIWO (Besluit vergoedingen NIWO)

De NIWO,

Gelet op artikel 4.6, tweede en zesde lid, van de Wet wegvervoer goederen;

Besluit:

Artikel 1 Vergoedingen aan de NIWO

 • 1. Ter dekking van de kosten van uitvoering van de bij of krachtens artikel 4.1, eerste lid, van de Wet wegvervoer goederen aan de NIWO opgedragen werkzaamheden, is de aanvrager aan de NIWO een vergoeding verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

  • a. verlening of verlenging van een communautaire vergunning;

  • b. verlening of verlenging van een bestuurdersattest; en

  • c. verlening van een CEMT-vergunning of van een ritmachtiging.

 • 2. De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

 • 3. Aanvragen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de daarvoor verschuldigde vergoeding is ontvangen.

Artikel 2 Jaarlijkse heffing

 • 1. De houder van een communautaire vergunning of een binnenlandse vergunning is jaarlijks een vergoeding aan de NIWO verschuldigd.

 • 2. Voor de betaling van de jaarlijkse heffing, bedoeld in het voorgaande lid, wordt elke zes maanden een betalingsverzoek aan de vergunninghouder gedaan ter voldoening van de helft van het tarief van voornoemde heffing.

Artikel 3 Ministeriële goedkeuring tarieven vergoedingen

 • 1. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij besluit van 13 november 2018 goedkeuring verleend aan het tariefvoorstel voor de vergoedingen aan de NIWO.

 • 2. De bij dit besluit vastgestelde tarieven van de vergoedingen aan de NIWO gelden met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 4 Tarieven vergoedingen

De tarieven zijn als volgt vastgesteld:

Soort product of document

Tarieven per 1 januari 2019

Behandeling aanvraag Eurovergunning

€ 235,00

Behandeling verlenging Eurovergunning

€ 120,00

   

Afgifte Eurovergunningbewijs

€ 25,00

Afgifte binnenlands vergunningbewijs

€ 25,00

Afgifte overbruggingsbewijs

€ 25,00

Jaarlijkse heffing per vergunningbewijs

€ 23,70

Administratiekosten naam- of adreswijziging

€ 24,50

   

Behandeling aanvraag CEMT-vergunning

€ 350,00

Afgifte CEMT-vergunning

€ 140,00

Behandeling aanvraag CEMT-verhuisvergunning

€ 70,00

   

Afgifte ritmachtiging

€ 5,00

Afgifte termijnmachtiging

€ 50,00

   

Verklaring Visum Rusland

€ 50,00

   

Behandeling aanvraag bestuurdersattest goederenvervoer

€ 135,00

Behandeling aanvraag nationaal certificaat personenvervoer

€ 100,00

Behandeling verlenging nationaal certificaat personenvervoer

€ 50,00

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 6 Intrekking

Het Besluit vergoedingen NIWO van 1 januari 2018 (Stcrt. 12 december 2017, nr. 71207) wordt ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit vergoedingen NIWO’.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, G.J. Olthoff, directeur

TOELICHTING

I. Algemeen

Ingevolge artikel 4.6 van de Wwg publiceert de NIWO de door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde tarieven.

Een communautaire vergunning wordt in het maatschappelijk verkeer Eurovergunning genoemd. Een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning wordt Eurovergunningbewijs genoemd.

Per 1 januari 2019 is het tarief voor de afgifte van Eurovergunningbewijzen of binnenlands bewijzen verlaagd voor het geval de aanleiding voor die afgifte UITSLUITEND GELEGEN IS in een naam- en/of adreswijziging van de betreffende onderneming. In een dergelijk geval worden alleen administratiekosten van € 24,50 in rekening gebracht. Voor dit bedrag wordt de naam- en/of adreswijziging doorgevoerd en ontvangt de onderneming een nieuw origineel van de Eurovergunning en nieuwe (Euro)vergunningbewijzen. De onderneming ontvangt hetzelfde aantal (Euro)vergunningbewijzen als waarover de onderneming voor de naam- en/of adreswijziging beschikte.

Met ingang van 1 januari 2017 brengt de NIWO geen btw meer in rekening, omdat de NIWO van een privaatrechtelijk naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan is omgevormd.

Voor de TIR-activiteiten van de NWO wordt wel btw in rekening gebracht. Omdat voor het vaststellen van de tarieven de TIR-activiteiten geen goedkeuring van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat respectievelijk een besluit van de NIWO tot vaststelling van de tarieven benodigd is, zijn deze tarieven buiten de toepassing van het Besluit vergoedingen NIWO gelaten.