Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2019, 4163Besluiten van algemene strekking

Beleidsregel van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake de verdeling van de beschikbare CEMT-vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer over de weg naar het Verenigd Koninkrijk na de uittreding van dit land uit de Europese Unie op 29 maart 2019 (Beleidsregel NIWO inzake verdeling van CEMT-vergunning in 2019 naar het Verenigd Koninkrijk)

De NIWO;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.3 van de Wet wegvervoer goederen;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de uitvoering van de aanvragen voor een CEMT-vergunning nader te duiden in verband met een (mogelijke) no-deal-Brexit per 29 maart 2019;

stelt de volgende beleidsregel vast:

Artikel 1 Definitiebepaling

CEMT:

Conférence Européene des Ministres des Transports;

CEMT-vergunning:

de vergunning die door het Secretariaat van de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer (CEMT) wordt uitgegeven voor het verrichten van grensoverschrijdend goederenvervoer;

communautaire vergunning:

communautaire vergunning als bedoeld in de marktverordening voor het wegvervoer; afgegeven aan alle vervoerders die goederenvervoer over de weg voor rekening van derden verrichten;

vervoerder:

de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer wordt verricht als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet wegvervoer goederen;

voertuig:

motorvoertuig of een samenstel van voertuigen, dat uitsluitend wordt gebruikt voor het vervoer van goederen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet wegvervoer goederen waarvan de trekkende eenheid in ieder geval Nederlands gekentekend is.

wet:

Wet wegvervoer goederen.

Artikel 2

 • 1. De NIWO neemt voorts alleen aanvragen in behandeling die zijn ingediend tussen 28 januari 2019 en 16 februari 2019 via het daartoe ingerichte ondernemersloket waarbij gebruik gemaakt wordt van het daartoe bestemde aanvraagformulier.

 • 2. De NIWO beslist uiterlijk 1 maart 2019 op de aanvraag.

 • 3. De NIWO gaat over tot verstrekking van de CEMT-vergunning(en) nadat zij de daarvoor krachtens artikel 4.6, eerste lid onderdeel a van de wet, verschuldigde vergoeding heeft ontvangen.

 • 4. Het aantal aan de onderneming te verstrekken CEMT-vergunningen kan niet hoger kan zijn dan het aantal onder dekking van de communautaire vergunning aan de onderneming verstrekte gewaarmerkte afschriften.

Artikel 3 Ontvankelijkheid van de aanvraag

 • 1. De NIWO weigert de verlening van een CEMT-vergunning indien daarvan vermoedelijk geen of onvoldoende gebruik zal worden gemaakt.

 • 2. De onderneming moet derhalve de nut en noodzaak van de CEMT-vergunning verklaren aan de hand van overlegging van de volgende informatie:

  • a. per de in artikel 4 genoemde deelsector(en) het aantal in 2018 gerealiseerde transporten op het Verenigd Koninkrijk met Nederlands gekentekende trekkende eenheden;

  • b. het soort transport, onderverdeeld naar de in artikel 4 onderscheiden deelsectoren;

  • c. of er sprake is van transport van seizoensgebonden producten of een piekmaand, en zo ja voor welke maand(en);

  • d. het aantal voertuigen waarmee de ritten in 2018 doorgaans gelijktijdig werden uitgevoerd op het Verenigd Koninkrijk, en

  • e. het type EURO-klasse van de voertuigen waarmee het transport wordt verricht en het kenteken van de desbetreffende voertuigen.

 • 3. Uitsluitend transporten verricht met voertuigen met EURO-klassen V en VI komen in aanmerking voor een CEMT-vergunning.

 • 4. Indien een onderneming nut en noodzaak aannemelijk heeft gemaakt en zich ook kwalificeert voor een CEMT-vergunning, zal de aanvraag in behandeling worden genomen mits ook wordt voldaan aan de formaliteiten gesteld in artikel 2.

Artikel 4 Deelsectoren

 • 1. De NIWO verdeelt het beschikbare basiscontingent CEMT-vergunningen op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2017 over de volgende deelsectoren:

  Deelsector1

  Percentage export VK

  Aantal CEMT-vergunningen

  Landbouwproducten en levende dieren

  24,1%

  360

  Andere voedingsproducten en veevoeder

  11,5%

  173

  Vaste minerale brandstoffen, Aardoliën en aardolieproducten, Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies, IJzer, staal en non-ferrometalen (incl. halffabrikaten)

  0,5%

  8

  Ruwe mineralen en -fabrikaten; bouwmaterialen

  1,6%

  24

  Meststoffen

  0,4%

  6

  Chemische producten

  4,3%

  65

  Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen)

  57,6%

  864

  Totaal:

  100%

  1.500

  X Noot
  1

  Onderscheiden naar goederenclassificatie NST-R 2017, gebaseerd op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2017 (aandeel beladen ritten per goederenclassificatie gedeeld op het beschikbare aantal CEMT-vergunningen (1.500)).

Artikel 5 Verdeling

 • 1. Het totale aantal opgegeven ritten van alle aanvragers binnen een deelsector wordt opgeteld en aan de hand daarvan wordt het percentage per onderneming vastgesteld.

 • 2. Het per deelsector beschikbare aantal CEMT-vergunningen als weergegeven in de in het vorige artikel weergegeven tabel wordt verdeeld naar rato van het percentage zoals bedoeld in het voorgaande lid, waarbij uitsluitend rekening wordt gehouden met het aantal ritten dat door Nederlands gekentekende trekkers wordt gereden.

 • 3. Het aldus vastgestelde aantal CEMT-vergunningen kan niet hoger zijn dan het opgegeven aantal in 2018 gelijktijdig op het Verenigd Koninkrijk gereden ritten en niet hoger dan het aantal onder dekking van de communautaire vergunning verstrekte gewaarmerkte afschriften.

 • 4. Indien het beschikbare aantal CEMT-vergunningen binnen een deelsector niet volledig wordt verdeeld, wordt het resterende aantal verhoudingsgewijs toegekend aan die deelsectoren waarbinnen het aantal aangevraagde CEMT-vergunningen het beschikbare aantal CEMT-vergunningen overschrijdt.

Artikel 6 Onderzoek

 • 1. Voorafgaand aan de verlening van een CEMT-vergunning kan onderzoek worden ingesteld, waarbij verzocht wordt om overlegging van informatie ter onderbouwing van het aantal ritten.

 • 2. Gedurende de looptijd van de CEMT-vergunning kan te allen tijde onderzoek worden ingesteld bij de onderneming of het bij de aanvraag geschetste beeld in overeenstemming is met de werkelijkheid.

 • 3. Indien wordt vastgesteld dat er bij de aanvraag onjuiste informatie is verschaft of niet of niet meer wordt voldaan aan de eisen, kan de CEMT-vergunning worden ingetrokken.

Artikel 7 Bezwaar

Ingevolge hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend tegen een beslissing van de NIWO.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel NIWO inzake verdeling van CEMT-vergunning in 2019 naar het Verenigd Koninkrijk’.

NIWO, De directeur, G.J. Olthoff

TOELICHTING

Algemeen

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie, waardoor er vanaf dat moment sprake is van een niet-EU-land en er dus niet meer onder dekking van de communautaire vergunning vervoer kan worden verricht. Voor het vervoer op het Verenigd Koninkrijk zijn dan andere transportdocumenten nodig, zoals een ritmachtiging of de CEMT-vergunning. Onduidelijk is of kan worden teruggevallen op het bilaterale verdrag uit 1969 tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waarin wederzijdse erkenning van documenten is afgesproken. Een verdrag op grond waarvan over en weer ritmachtigingen kunnen worden verstrekt ontbreekt. In geval van een no-deal-Brexit resteert daardoor vooralsnog gebruikmaking van de CEMT-vergunning. De NIWO verleent slechts een CEMT-vergunning voor het verrichten van grensoverschrijdend beroepsvervoer naar het Verenigd Koninkrijk aan de in Nederland gevestigde vervoerders die houder zijn van een communautaire vergunning.

Uitgesloten van CEMT-vergunning

Het is met een CEMT-vergunning niet mogelijk om cabotagevervoer en eigen vervoer te verrichten.

Geen CEMT-vergunning nodig

Vervoer met voertuigen met een totaalgewicht van onder de 3.500 kg is uitgezonderd van de CEMT-vergunningsplicht. Dit betekent dat het vervoer met bestelwagens onder de 3.500 kg op het Verenigd Koninkrijk ook in het geval van een Brexit zonder deal – evenals de huidige situatie – geen vergunningplicht kent voor deze categorie voertuigen. Voor onbegeleide trailers is er eveneens geen CEMT-vergunning nodig. Verhuisondernemingen kennen een aparte CEMT-verhuisvergunning. Deze verstrekt de NIWO ook (op aanvraag).

De CEMT-vergunning en de verdeling daarvan voor transport op het Verenigd Koninkrijk

In de CEMT is een basiscontingent afgesproken van maximaal 6.090 basisvergunningen, verdeeld over alle aangesloten landen (44). Nederland beschikt over 150 basisvergunningen. Door het gebruik van schone voertuigen (klassen IV, V en VI) te stimuleren mogen de basisvergunningen worden vermenigvuldigd met een factor 4 voor EURO IV, factor 10 voor EURO V en factor 12 voor EURO VI. Hierdoor beschikt Nederland voor 2019 over 1.730 CEMT-vergunningen. Een klein deel (ca. 50) daarvan is inmiddels beschikbaar gesteld aan ondernemingen die vervoeren naar niet-EU-landen, zoals Rusland.

De NIWO kan een relatief klein deel van de toegekende basisvergunningen omzetten in maandvergunningen. Dit zijn vergunningen die in plaats van een heel jaar slechts een geldigheid kennen van één maand, bijvoorbeeld om de inzet van seizoensgebonden transport te accommoderen. Voor deze categorie geldt een extra vermenigvuldigingsfactor (10 of 12). De NIWO reserveert 10% van het totaal aantal CEMT-vergunningen voor omzetting naar deze maandvergunningen. In totaal gaat het hier om 2.160 maandvergunningen (nl. 10% van het basiscontingent van 150 is 15 x 12 x 12 (bij inzet EURO VI) of 10 (bij inzet EURO V)). Mochten de omgezette maandvergunningen niet worden aangevraagd, dan kunnen de desbetreffende vergunningen weer beschikbaar worden gesteld voor jaarvergunningen.

Vooralsnog resteren er daardoor 1.500 jaarvergunningen voor de verdeling zoals is weergegeven in artikel 4 van deze beleidsregel.

De NIWO heeft in november 2018 een vragenlijst gestuurd naar circa 250 ondernemingen die zich op dat moment al hadden aangemeld bij het ‘Brexit-loket van de NIWO’. Dit is naar schatting de helft van het totaal aantal Nederlandse ondernemingen dat van/naar het Verenigd Koninkrijk transporteert. Op basis van de reactie van 197 respondenten heeft de NIWO een analyse gemaakt, die vervolgens is gespiegeld aan de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek teneinde de toekenning van het aantal CEMT-vergunningen binnen een deelsector van het transport te bepalen. Uit deze vragenlijst is gebleken dat de meeste ondernemingen gebruik maken van voertuigen met EURO-klasse VI (gemiddeld aantal transporten per onderneming 102) en V (gemiddeld aantal transporten per onderneming 49). Gelet op de beperkte beschikbaarheid van CEMT-vergunningen wordt voor de verdeling voor het vervoer op het Verenigd Koninkrijk gebruikmaking van voertuigen met EURO-klasse IV uitgesloten. Nog afgezien van de milieudoelstelling van het CEMT-verdrag wil de NIWO dus zoveel mogelijk basisvergunningen uitgeven en de klassen V en VI kennen een veel hogere vermenigvuldigingsfactor.

Denkbaar is dat elke CEMT-vergunning 3 x per week (dus voor 3 ritten), 50 weken lang wordt gebruikt. Theoretisch zouden dan op jaarbasis ongeveer 250.000 ritten kunnen worden geaccommodeerd (3 x 50 x 1.730 = 259.500). In de praktijk zal elke vergunning voor veel minder ritten kunnen worden ingezet. Natuurlijk zijn er na de Brexit-datum tot eind 2019 geen 50 maar nog maar 38 weken. Verder moet bijvoorbeeld bedacht worden dat, omdat een CEMT-vergunning in de vrachtauto aanwezig moet zijn, zolang die auto in het Verenigd Koninkrijk is er op diezelfde vergunning niet met een andere auto op het Verenigd Koninkrijk kan worden gereden. Er zal om dat soort redenen vermoedelijk een tekort aan CEMT-vergunningen zijn en de essentie van deze beleidsregel is het geven van transparantie in de wijze waarop deze verwachte schaarste wordt verdeeld.

Gelet op het aantal beschikbare CEMT-vergunningen wil de NIWO met dit aantal zoveel mogelijk ritten accommoderen. Indien een onderneming de nut en noodzaak van de aanvraag voor een CEMT-vergunning aannemelijk heeft gemaakt en zich dus kwalificeert voor een CEMT-vergunning, zal de NIWO vervolgens aan de hand van een verdelingsmethodiek per deelsector beslissen óf en hoeveel CEMT-vergunningen er kunnen worden verstrekt.

In artikel 4 van deze beleidsregel is het resultaat aangegeven van de verdeling van de CEMT-vergunningen naar de deelsectoren, gebaseerd op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Aan de deelsectoren worden bepaalde hoeveelheden CEMT-vergunningen beschikbaar gesteld (het basiscontingent gedeeld door het percentage van de deelsector), zodat alle deelsectoren verhoudingsgewijs worden bediend. Binnen de deelsector zal de NIWO een verdeling maken aan de hand van het totaal aantal opgegeven ritten van alle aanvragen, gedeeld door het totaal beschikbaar gestelde CEMT-vergunningen binnen de deelsector. Indien sprake van een tekort zal het wél beschikbare aantal CEMT-vergunningen aan de hand van dit percentage evenredig worden ingewilligd.

Uitgifteproces

Gelet op de korte termijn die de NIWO gegeven is om de aanvragen van de CEMT-vergunningen te behandelen en de verdeling mogelijk te maken, hanteert de NIWO een strak uitgifteproces. Dit is onderverdeeld in de volgende momenten:

28 januari 2019 tot en met 15 februari 2019: mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag

De ondernemingen kunnen vanaf 28 januari 2019 tot en met 15 februari 2019 digitaal via het daartoe ingerichte ondernemersloket van de NIWO, met gebruikmaking van het daartoe bestemde aanvraagformulier, een aanvraag indienen. Er zal een factuur worden verzonden voor de behandelkosten van de aanvraag. Deze factuur betreft alleen de kosten voor de behandeling van de aanvraag. De kosten van de documenten worden apart gefactureerd (zie hierna).

Alleen volledige (en betaalde) aanvragen worden in behandeling genomen door de NIWO. Het aanvraagformulier moet naar waarheid worden ingevuld. Om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden zal de NIWO in beginsel uitgaan van de juistheid van de opgegeven data. Derhalve wordt bij het indienen van de aanvraag geen ondersteunend bewijsmateriaal gevraagd, zoals bijvoorbeeld gegevens van de ferry-maatschappijen. Dit uitgangspunt laat natuurlijk onverlet dat de NIWO te allen tijde kan verzoeken om onderbouwende stukken om de gegevens te staven of anderszins onderzoek te doen. Het onvolledig indienen van een aanvraag en of het niet tijdig leveren van de gevraagde documenten komt voor rekening van de onderneming.

1 maart 2019: beslistermijn NIWO op de aanvragen

Indien de NIWO een beslissing heeft genomen op de aanvraag zal dit zo spoedig mogelijk aan de onderneming bekend worden gemaakt. In die beslissing wordt aangegeven hoeveel CEMT-vergunningen zullen (kunnen) worden verstrekt. Tegen een beschikking staat bezwaar conform hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht open, waarbij de reguliere termijnen (6 weken voor het indienen van bezwaar, 6 weken beslistermijn na het verstrijken van de bezwaartermijn + eventuele verdere verdaging van 6 weken, en verder) worden gehanteerd.

2 maart 2019 tot en met 6 maart 2019: uiterlijke betaaltermijn

Na beslissing op de aanvraag en de toekenning van CEMT-vergunningen zal de NIWO een (tweede) factuur toesturen aan de onderneming; deze factuur heeft uitsluitend betrekking op de afgifte van het vastgestelde aantal CEMT-vergunningen. Gelet op de bijzonder snelle doorlooptijd van het proces, dient de betaling direct te worden verricht, bij voorkeur met behulp van iDEAL. Daarna zal de CEMT-vergunning worden gedrukt (op naam van de onderneming).

Ontvankelijkheid van de aanvraag

Een onderneming moet de nut en noodzaak van de CEMT-vergunning aannemelijk maken. Hiertoe moet zij de informatie verzocht in artikel 3 aanleveren. Dit betreft informatie over de volgende elementen:

 • a. Het aantal in 2018 gerealiseerde transporten per deelsector(en) op het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd met Nederlands gekentekende trekkende eenheden

  De NIWO heeft een overzicht nodig van het aantal in 2018 verrichte transporten dat is uitgevoerd op het Verenigd Koninkrijk. Met deze informatie wordt een overzicht verkregen van de omvang van het transport door de onderneming en van het deel dat die onderneming van het totaal voor haar rekening neemt. Omdat de NIWO niet met prognoses wil werken omdat die per definitie onzekerheden kennen en niet kunnen worden geverifieerd, wordt gevraagd naar in 2018 gerealiseerde cijfers.

  In het theoretische geval dat vervoerders zich melden bij de NIWO met een aanvraag voor een CEMT-vergunning die nog nooit hebben gereden op het Verenigd Koninkrijk, zal de NIWO gedetailleerde informatie opvragen teneinde te bepalen wat het aantal geprognosticeerde ritten en het aantal in te zetten voertuigen zal zijn.

 • b. Het soort transport, onderverdeeld naar de onderscheiden deelsectoren

  Om niet alleen een sector als bijvoorbeeld bederfelijke waar te bedienen maar de gehele markt, heeft de NIWO in artikel 4 een overzicht opgenomen van de deelsectoren binnen het transport. Deze sectoren zijn op basis van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek onderverdeeld in percentages. Aan een bepaalde deelsector wordt een hoeveelheid CEMT-vergunningen beschikbaar gesteld. Een aanvraag wordt gedaan voor een bepaalde deelsector. Een onderneming kan natuurlijk opteren voor verschillende deelsectoren.

 • c. Is er sprake van transport van seizoensgebonden producten of piekmaanden

  Transport van seizoensgebonden producten of transport in een bepaalde piekmaand kan ook onder dekking van het aantal gereserveerde maandvergunningen worden verricht. Bijkomend voordeel van een maandvergunning is het gereduceerde tarief. De aanvrager geeft aan welke maand(en) de vergunning benodigd is.

 • d. Het aantal voertuigen waarmee de ritten doorgaans gelijktijdig worden uitgevoerd op het Verenigd Koninkrijk (berekend aan de hand van de gerealiseerde transporten in 2018)

  Het benodigd aantal CEMT-vergunningen is afhankelijk van het aantal voertuigen dat gelijktijdig wordt ingezet door een vervoerder op het Verenigd Koninkrijk. De CEMT-vergunning is niet-kenteken gebonden en kan dus op elk voertuig worden gelegd. Een toelichtend rekenvoorbeeld: indien er vijf transporten worden verricht met één voertuig is er maar één vergunning nodig. Indien er sprake is van vijf transporten waarvan er twee gelijktijdig naar het Verenigd Koninkrijk vervoeren zijn er twee vergunningen nodig. De NIWO vraagt daarom specifieke informatie op om inzicht te hebben en krijgen in het aantal gelijktijdig uit te voeren ritten door een bepaald aantal voertuigen.

 • e. Het type EURO-klasse van het voertuig waarmee het transport wordt verricht en het kenteken

  De NIWO kent CEMT-vergunningen toe aan voertuigen met een EURO-klassen V en VI. De vermenigvuldigingsfactor bij omzetting van de basisvergunning in EURO V en EURO VI is hoger waardoor er gerekend vanuit het basiscontingent meer vergunningen beschikbaar kunnen worden gesteld dan het geval zou zijn bij een keuze voor EURO-klasse IV.

  Het kenteken wordt gevraagd ter verificatie van de EURO-klasse van het voertuig en of er sprake is van een Nederlands gekentekende trekkende eenheid, waarvoor een CEMT-vergunning kan worden afgegeven. Enkel Nederlands gekentekende trekkende eenheden kunnen namelijk onder dekking van de CEMT-vergunning transport verrichten.

  Indien de NIWO beschikt over al deze informatie kan een aanvraag ontvankelijk worden verklaard. Vervolgens zal de NIWO beoordelen of en hoeveel CEMT-vergunningen er kunnen worden uitgereikt. Hiertoe hanteert de NIWO een verdeling naar het aantal ritten verricht binnen een deelsector.

Deelsectoren

Op basis van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de NIWO een tabel gemaakt van de deelsectoren en hieraan een bepaald aantal CEMT-vergunningen toegekend. Dit is berekend aan de hand van het totaal aantal CEMT-vergunningen, afgezet tegen het percentage van de deelsector. Dit levert een x aantal CEMT-vergunningen per deelsector op. Een onderneming geeft in haar aanvraag aan voor welke deelsector zij een CEMT-vergunning wenst. Mocht er binnen een deelsector schaarste zijn, zal dit gelijkelijk worden verdeeld binnen die deelsector.

Indien het beschikbaar aantal CEMT-vergunningen binnen een bepaalde deelsector niet wordt verdeeld, kan het overtollige aantal – verhoudingsgewijs – worden toegekend aan die deelsectoren, waar het aantal aangevraagde CEMT-vergunningen het beschikbaar aantal CEMT-vergunningen overschrijdt.

Verdeling

Binnen de deelsector worden alle aanvragen verzameld, waarbij vervolgens het totaal aantal van de ritten (gelijktijdig gereden) worden opgeteld. Het totaal van het aantal ritten wordt vervolgens gedeeld op het totaal beschikbaar gestelde aantal CEMT-vergunningen. Naar rato van het aandeel van de aanvrager worden vervolgens de CEMT-vergunningen verdeeld. Hierbij volgt dat bij de beoordeling van een aanvraag het benodigd aantal CEMT-vergunningen niet hoger kan zijn dan het aantal gelijktijdig uit te voeren ritten op het Verenigd Koninkrijk en het aantal niet hoger kan zijn dan het aantal onder dekking van de communautaire vergunning verstrekte gewaarmerkte afschriften. Mochten er meer ritten worden opgegeven dan er gelijktijdig worden uitgevoerd, zal de NIWO contact opnemen met de aanvrager en het aantal bijstellen (naar rato). Indien het beschikbaar aantal CEMT-vergunningen binnen een bepaalde deelsector niet wordt verdeeld, kan het overtollige aantal – verhoudingsgewijs – worden toegekend aan de andere deelsectoren.

Intrekkingsgronden

De NIWO kan ook na vergunningverlening een onderzoek instellen naar de juistheid van de bij de aanvraag geschetste gegevens. Hiertoe kan zij documenten opvragen en nadere vragen stellen. Indien blijkt dat er sprake is van onjuist verstrekte gegevens, dan wel geen gebruik van de verstrekte vergunning, kan er een intrekking van de CEMT-vergunning volgen (vgl. artikel 3.5 WWG). De NIWO zal het aantal gereden ritten onder dekking van de CEMT-vergunning met behulp van het rittenverslag vaststellen. Indien de CEMT-vergunning niet wordt gebruikt, kan de CEMT-vergunning worden ingetrokken en aan een andere onderneming ter beschikking worden gesteld.