Wijziging van het besluit van 30 juli 2014, nr. BLKB/2014/125M (Stcrt. 2014, 22389)

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Besluit van 14 december, nr. 2018-12850

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 30 juli 2014, nr. BLKB/2014/125M (Stcrt. 2014, 22389): Omzetbelasting. Vrijstellingen; Onderwijsvrijstelling. De wijziging betreft de intrekking van onderdeel 5.2 van het besluit dat gaat over de terbeschikkingstelling van personeel als nauw samenhangende prestatie bij het verzorgen van onderwijs. Dat onderwerp is nu opgenomen in het besluit Omzetbelasting. Ter beschikking stellen van personeel, nr. 2018-22809, 14 december 2018, Stcrt. 72594

ARTIKEL I

Het besluit van 30 juli 2014, nr. BLKB/2014/125M (Stcrt. 2014, 22389), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 oktober 2016 (Stcrt. 2016, 53929), wordt als volgt gewijzigd:

A

Vóór onderdeel 1 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 14 december, nr. 2018-12850, (Stcrt. 72594). De wijziging betrof de intrekking van onderdeel 5.2. In dat onderdeel ging het over het ter beschikking stellen van onderwijzend personeel als nauw samenhangende prestatie bij het verzorgen van onderwijs. Dat onderwerp is nu opgenomen in het beleidsbesluit Omzetbelasting. Ter beschikking stelling van personeel.

B

Het besluit wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel 5.2 vervalt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 14 december 2018

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Lid van het managementteam Belastingdienst

Naar boven