Omzetbelasting. Vrijstellingen; Onderwijsvrijstelling. Wijziging van het besluit van 30 juli 2014, nr. BLKB/2014/125M (Stcrt. nr. 22389)

6 oktober 2016

nr. BLKB/2016/306

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Op grond van dit besluit wordt na onderdeel 3.2 in het besluit van 30 juli 2014, nr. BLKB/2014/125M (Stcrt. nr. 22389) een nieuw onderdeel 3.3 ingevoegd. In het nieuwe onderdeel is de toepassing aangegeven van de onderwijsvrijstelling als sprake is van samenwerking tussen onderwijsinstellingen bij het verzorgen van onderwijs.

ARTIKEL I

Het besluit van 30 juli 2014, nr. BLKB/2014/125M, Staatscourant nr. 22389, wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan onderdeel 1 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 6 oktober 2016, nr. BLKB/2016/306. De wijziging betreft het invoegen van een nieuw onderdeel 3.3 in het besluit. In het nieuwe onderdeel 3.3 is de toepassing aangegeven van de onderwijsvrijstelling als sprake is van samenwerking tussen onderwijsinstellingen bij het verzorgen van onderwijs.

B

Na onderdeel 3.2 wordt een nieuw onderdeel 3.3 opgenomen:

3.3 Reikwijdte van de onderwijsvrijstelling bij samenwerkende onderwijsinstellingen

Als onderwijsinstellingen in samenwerking onderwijs aanbieden en in dat kader iedere instelling onderwijs verzorgt en eventueel de voor dat onderwijs benodigde onderwijsondersteunende diensten verricht, is de onderwijsvrijstelling van toepassing op het geheel van de door de onderwijsinstelling verrichte werkzaamheden, mits deze werkzaamheden als geheel genomen kwalificeren als één ondeelbare vrijgestelde onderwijsprestatie1.

Dit geldt ook als de samenwerkende onderwijsinstellingen presteren aan een voor de btw als zelfstandig aan te merken samenwerkingsvorm. Ook dan geldt de voorwaarde dat de door ieder van de samenwerkende onderwijsinstellingen verrichte werkzaamheden als geheel genomen kwalificeren als één ondeelbare vrijgestelde onderwijsprestatie.

De eventuele onderwijsondersteunende diensten2 – voor zover die nodig en gebruikelijk zijn voor onderwijs dat in samenwerking wordt aangeboden – gaan in de hiervoor beschreven gevallen op in de van btw vrijgestelde onderwijsprestatie die de onderwijsinstelling in het kader van de samenwerking verricht. Het maakt hierbij niet uit dat de samenwerkende onderwijsinstellingen in voorkomende gevallen over en weer gebruik maken van elkaars onderwijsondersteunende diensten.

Bijvoorbeeld:

Twee onderwijsinstellingen bieden in samenwerking van btw vrijgesteld onderwijs aan waarbij beide onderwijsinstellingen dat onderwijs verzorgen met gebruikmaking van eigen docenten. De ene onderwijsinstelling (A) stelt huisvesting ter beschikking en de andere onderwijsinstelling (B) verzorgt de leerlingenadministratie en de ict-ondersteuning. In dit geval verrichten beide onderwijsinstellingen ieder één ondeelbare van btw vrijgestelde onderwijsprestatie. Het maakt daarbij niet uit dat de docenten van B lesgeven in de lokalen van A en/of dat docenten van A bij het lesgeven gebruik maken van de ict-ondersteuning die door B wordt verzorgd.

Voor het vorenstaande is niet van belang of sprake is van wettelijk geregeld onderwijs (onderdeel 3.1) of van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen onderwijs (onderdeel 3.2).

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 6 oktober 2016

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Lid van het managementteam Belastingdienst


X Noot
1

Hoge Raad 22 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:83

X Noot
2

Bij onderwijsondersteunende diensten kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de werkzaamheden van een roosteraar, facilitaire en huisvestingsdiensten, financiële administratie- en ict-diensten.

Naar boven