Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2018, nr. 2018-0000963331, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het aanwijzen van een nieuwe versie van een aantal normen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 1.5, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. De verwijzing naar NEN 1006:2015 komt te luiden:

NEN 1006 + A1:2018 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties.

2. De verwijzing naar NEN 1010:2015 + C2:2016 komt te luiden:

NEN 1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning. Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks, inclusief correctieblad C2:2016.

3. De verwijzing naar NEN 1078 2004 komt te luiden:

NEN 1078:2018 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw.

4. De verwijzing naar NEN 2535 2009+C1 2010 komt te luiden:

NEN 2535:2017 Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.

5. De verwijzing naar NEN 2559 2001+A4 2017 komt te luiden:

NEN 2559:2001 Onderhoud van draagbare blustoestellen, inclusief wijzigingsblad A4:2017.

6. De verwijzing naar NEN 2575-2:2012 komt te luiden:

NEN 2575-2:2012 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 2: Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A, inclusief wijzigingsblad A1:2018.

7. De verwijzing naar NEN 2575-3:2012 komt te luiden:

NEN 2575-3:2012 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3: Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van type B inclusief wijzigingsblad A2:2018.

8. De verwijzing naar NEN 2654-1:2015 komt te luiden:

NEN 2654-1:2018 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, Deel 1: Brandmeldinstallaties.

9. De verwijzing naar NEN 2654-2 2004 komt te luiden:

NEN 2654-2:2018 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties.

10. De verwijzing naar NEN 2991:2015 komt te luiden:

NEN 2991:2015 Lucht - Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

11. De verwijzing naar NEN 5087 2013 + wijzigingsblad A1:2016 komt te luiden:

NEN 5087:2013 Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen, inclusief wijzigingsblad A1:2016.

12. De verwijzing naar NEN 6062 2011 komt te luiden:

NEN 6062:2017 Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen.

13. De verwijzing naar NEN 7120+C2 2012 komt te luiden:

NEN 7120+C2 2012 Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode, inclusief de wijzigingen van bijlage E die zijn opgenomen in de correctiebladen C3 2013, C4 2014, C5:2014, in het wijzigingsblad A1:2017 en in het correctieblad A1:2017/C1:2017 (bij toepassing van artikel 3.6 geldt het volledige wijzigingsblad A1:2017 en correctieblad A1:2017/C1:2017).

14. De verwijzing naar NEN 8078 2004 komt te luiden:

NEN 8078+A1:2018 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw (bestaande bouw).

15. De verwijzing naar NEN-EN 15001-1 2009 komt te luiden:

NEN-EN 15001-1 2009 Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving.

16. De verwijzing naar NEN-EN-ISO 16000-2 2006 komt te luiden:

NEN-EN-ISO 16000-2 2006 Binnenlucht - Deel 2: Monsternemingsstrategie voor formaldehyde.

B

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1. De verwijzing naar NEN-EN 1991-1-2+C1:2011 komt te luiden:

NEN-EN 1991-1-2+C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand, inclusief correctieblad C3:2013 en nationale bijlage NB:2011.

2. De verwijzing naar NEN-EN 1991-1-3+C1:2011 komt te luiden:

NEN-EN 1991-1-3+C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting, inclusief wijzigingsblad A1:2015 en nationale bijlage NB:2011.

3. De verwijzing naar NEN-EN 1991-1-7+C1:2011 komt te luiden:

NEN-EN 1991-1-7+C1+A1:2015 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen, inclusief nationale bijlage NB:2011.

4. De verwijzing naar NEN-EN 1991-2+C1:2011 komt te luiden:

NEN-EN 1991-2+C1:2015 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen, inclusief nationale bijlage NB:2011.

5. De verwijzing naar NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 komt te luiden:

NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen, inclusief wijzigingsblad A1:2015 en nationale bijlage NB:2016.

6. De verwijzing naar NEN-EN 1992-1-2+C1:2011 komt te luiden:

NEN-EN 1992-1-2+C1:2011 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand, inclusief correctieblad C11:2017 en nationale bijlage NB:2011.

7. De verwijzing naar NEN-EN 1993-4-1:2007 komt te luiden:

NEN-EN 1993-4-1:2007 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's, inclusief C1:2009, wijzigingsblad A1:2017 en nationale bijlage NB:2012.

8. De verwijzing naar NEN-EN 1996-1-1+A1:2013 komt te luiden:

NEN-EN 1996-1-1+A1:2013 Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk, inclusief nationale bijlage NB:2011.

9. De verwijzing naar NEN-EN 1997-1 + C1 + A1:2016 komt te luiden:

NEN-EN 1997-1 + C1 + A1:2016 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels, inclusief nationale bijlage NB:2016.

10. De verwijzing naar NEN-EN 1999-1-4+C1+A1:2011 komt te luiden:

NEN-EN 1999-1-4+A1+C1:2011 Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde dunne platen, inclusief nationale bijlage NB:2011.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn van een aantal in het Bouwbesluit 2012 aangestuurde NEN-normen en NEN-EN-normen nieuwe uitgaves van toepassing verklaard. Hiermee is zeker gesteld dat bij de toepassing van die normen gebruik kan worden gemaakt van de laatste versie.

2. Procedure en inspraak

De ontwerpregeling is voorgelegd aan de Juridisch Technische Commissie (JTC) van het Overlegplatform bouwregelgeving (OPB). Het JTC stemt met deze regeling in.

3. Code interbestuurlijke verhoudingen

De ontwerpregeling is voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het kader van de formele adviesbevoegdheid als bedoeld in de Code interbestuurlijke verhoudingen. De VNG stemt met deze regeling in.

4. Notificatie

De ontwerpregeling is op 13 september 2018 ingevolge artikel 5, eerste lid, van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) (PbEU 2015, L241) voorgelegd aan de Europese Commissie (notificatienummer 2018/0456/NL). De bepalingen van deze regeling bevatten mogelijk technische voorschriften in de zin van deze richtlijn. Deze bepalingen zijn verenigbaar met het vrije verkeer van goederen; zij zijn evenredig en waar nodig voorzien van een gelijkwaardigheidsbepaling met het oog op de wederzijdse erkenning. Zie voor deze gelijkwaardigheidsbepaling artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012. Van de Commissie is geen reactie ontvangen.

Melding aan het Secretariaat van de Wereldhandelsorganisatie ingevolge artikel 2, negende lid, van de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235) heeft niet plaatsgevonden nu in casu geen sprake is van significante gevolgen voor de handel.

5. Lasten

De aanwijzing van de laatste versies van een aantal normen brengt in principe geen lastenverzwaring mee. Het gaat bij deze nieuwe versies vergeleken met de eerdere versies slechts om enkele verduidelijkingengevolgen, aanvullingen en relatief ondergeschikte wijzigingen.

Artikelsgewijs

Artikel I

Er wordt op gewezen dat met de wijziging inzake NEN 7120 wijzigingsblad A1:2017 en correctieblad A1:2017/C1:2017 alleen bijlage E van NEN 7120 is aangewezen. Dit onderdeel E heeft betrekking op de correcte waardering van de lucht-waterwarmtepompen voor het maken van een EPC-berekening. Echter bij de toepassing van artikel 3.6 inzake bijna energieneutrale overheidsgebouwen zoals dat artikel met ingang van 1 januari 2019 in werking treedt (Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2017, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde, bijna energieneutrale gebouwen en de aansturing van enkele normen (Stcrt. 2017, 73470)) geldt het volledige wijzigingsblad A1:2017 en het correctieblad A1:2017/C1:2017.

Artikel II

Deze regeling treedt op 1 januari 2019 in werking.

Gezien het grote belang dat gehecht wordt aan een zo spoedig mogelijk inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling is geen rekening gehouden met de formele voorbereidingstijd voor het bouwbedrijfsleven van tenminste twee maanden vanaf vaststelling van de regeling. Er wordt in dat verband op gewezen dat de notificatietermijn van drie maanden voorafgaande aan de vaststelling van deze regeling in zekere zin ook is te beschouwen als voorbereidingstijd, omdat deze regeling in het kader van de notificatie openbaar is gemaakt. Zie voor de notificatie ook onderdeel 4 van het algemeen deel van de toelichting.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollengren

Naar boven