Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 december 2018, houdende benoeming van leden van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Handelende in overeenstemming met de Ministers voor Rechtsbescherming en van Financiën,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Instellingsbesluit Monitoring Commissie Corporate Governance Code;

Besluit:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 1 januari 2019 worden voor een periode van vier jaar tot lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code benoemd:

  • a. mevrouw mr. P.F.M. van der Meer Mohr, te ’s-Gravenhage, tevens voorzitter;

  • b. mevrouw prof. dr. B.E. Baarsma, te Amsterdam;

  • c. de heer mr. P.J. Gortzak, te Zaandam;

  • d. de heer mr. S. Hepkema, te Wassenaar;

  • e. de heer jhr. mr. D.R. Hooft Graafland, te Bloemendaal;

  • f. mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel, te Amsterdam;

  • g. de heer drs. R.M.S.M. Munsters MiF, te Son en Breugel.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven