Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2018, 53638Overig

Wijziging begrenzing Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op grond van artikel 2.1, zevende lid van de Wet natuurbescherming naar aanleiding van een verzoek de begrenzing van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen aangepast. Tevens is de vigerende kaart bij het wijzigingsbesluit PDN/2015-095 tot wijziging van de aanwijzing van Oostelijke Vechtplassen als Natura 2000-gebied (Stcrt. 2015, nr. 11211, datum kaartproductie 13-04-2015) dienovereenkomstig gewijzigd.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook de begrenzing van belendende percelen waar nodig te verbeteren. Het gaat om wijzigingen van ondergeschikte aard en betreft een nauwkeuriger exclavering van een tuin, enkele erven en een verharde weg op de kaart binnen de locatie ‘De Pleitenburgh’. Op verzoek is de begrenzing op een perceel recht getrokken waardoor een strook met grasland en loofbos binnen de begrenzing is gebracht.

De beschermde natuurmonumenten “Moerasterreinen Loosdrecht” en “Terra Nova e.o.” zijn begin 2017 van rechtswege vervallen op grond van artikel 9.1 van de Wet natuurbescherming (Stcrt. 2017, nr. 20514). Daarom is van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze beschermde natuurmonumenten te verwijderen van de kaart, en uit de nota van toelichting van het besluit PDN/2013-095 (Stcrt. 2013, nr. 14643).

Het beleid biedt de mogelijkheid om technische aanpassingen van de begrenzing van Natura 2000-gebieden op perceelniveau te doen. Dit beleid is vastgelegd het Natura 2000-doelendocument: Duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte laten, bijlage 9.1.2.: hoofdlijnen aanpassing begrenzing Natura 2000 gebieden, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag, 2006. Technische aanpassingen van Natura 2000-grenzen op perceelniveau zijn onder andere grenscorrecties op perceelniveau. Of ter verduidelijking waar de begrenzing onnauwkeurig, willekeurig of onlogisch is. Dit kan alleen als ter zake nieuwe feiten en veranderde omstandigheden naar voren worden gebracht, die bij de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied respectievelijk Natura 2000-gebied nog niet bekend waren. Ook kunnen kennelijke fouten op de kaart worden hersteld.

Besluiten inzien

Op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000 kan het besluit van 20 september 2018, met kenmerk DGAN-NB/18222597, de daarbij horende detailkaart, en de gewijzigde kaart van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (datum kaartproductie 27-08-2018) digitaal worden ingezien van 21 september tot en met 1 november 2018. Gedurende de terinzagelegging zijn de fysieke documenten tijdens reguliere openingstijden ook in te zien op:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle, onder vermelding van “bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  • a) de naam en het adres van de indiener;

  • b) de dagtekening;

  • c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  • d) de gronden van bezwaar

Omdat het vervallen van de beschermde natuurmonumenten rechtstreeks uit de wet volgt bestaat er geen mogelijkheid voor bezwaar en beroep tegen het verwijdering hiervan.