Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2015, 11211Overig

Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebieden Haringvliet (109) en wijzigingsbesluiten Oostelijke Vechtplassen (095) en Oudeland van Strijen (110), Ministerie van Economische Zaken

De Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) maakt, ter vol­doening aan de artikelen 3:42 en 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij ter uitvoering van richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en ter uitvoering van richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) het volgende Natura 2000-gebied heeft aangewezen: Haringvliet (109). De aanwijzing van het Haringvliet, dat al op 4 september 2013 was aangewezen als Natura 2000-gebied, betreft een hernieuwd aanwijzingsbesluit dat noodzakelijk is geworden door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: ‘de Afdeling’).

Tevens maakt de Staatssecretaris hierbij bekend dat zij wijzigingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen (095) en Oudeland van Strijen (110) heeft genomen.

De aanwijzingen in het kader van de Habitatrichtlijn geschieden op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 en zijn het gevolg van de vaststelling door de Europese Commissie van de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (beschikking van december 2004, laatstelijk gewijzigd op 3 december 2014).

Aan deze aanwijzingsbesluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorafgegaan. Tijdens deze procedure hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen en is de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. De twee wijzigingsbesluiten die nu zijn vastgesteld, zijn gebaseerd op de ontwerpbesluiten (er zijn geen zienswijzen ingediend). Het hernieuwde besluit Haringvliet is inhoudelijk (begrenzing, doelen) gelijk aan het vernietigde besluit. Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken worden deze besluiten, wat betreft de kadastrale percelen die geheel of gedeeltelijk binnen de aangewezen gebieden liggen, in de kadastrale registratie als beperking ingeschreven.

Het besluit

Haringvliet (109)

Het besluit van 2013 is door de Afdeling vernietigd in de uitspraak van 1 oktober 2014 (zaaknummer 201309087/1/R2). De Afdeling heeft geoordeeld dat niet was voldaan aan de wettelijke verplichting om de Leenheerenpolder (Spuimond) aan te wijzen als deel van het Habitatrichtlijngebied Haringvliet. Met dit besluit wordt het gebied opnieuw aangewezen als Natura 2000-gebied, waarbij in vergelijking met het op 4 september 2013 genomen besluit (Stcrt. 2013, 24454) de motivering van de begrenzing rond de Spuimond is aangevuld. In het nieuwe besluit is de begrenzing onveranderd gebleven ten opzichte van het vernietigde besluit. Van belang hierbij is dat de begrenzing nu in overeenstemming is met de gewijzigde aanmelding van het Haringvliet zoals opgenomen in de achtste bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEU 2015, L 18/385).

Wijzigingsbesluiten

Oostelijke Vechtplassen (095)

De aanwijzing van de Oostelijke Vechtplassen als Natura 2000-gebied dateert van mei 2013. Hierbij is het gebied aangewezen als Habitatrichtlijngebied en is de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied gewijzigd. Het wijzigingsbesluit betreft een gebiedsverkleining van 0,29 ha ter hoogte van het adres Nieuw-Loosdrechtsedijk 217A te Loosdrecht. Het betreft een onderdeel van een recreatieterrein. Deze wijziging is wenselijk geworden door nieuwe feiten en omstandigheden die zijn opgetreden na de vaststelling van het besluit in mei 2013.

Oudeland van Strijen (110)

De aanwijzing van het Oudeland van Strijen als Natura 2000-gebied dateert van december 2009. Hierbij is de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied (2000) gewijzigd. Het wijzigingsbesluit betreft een grenswijziging. In de eerste plaats gaat het om een verkleining van 0,34 ha op het adres Ritselaarsdijk 12 te Strijen. Het betreft de vergunde uitbreiding van bebouwing. Ten tweede wordt op hetzelfde kadastrale perceel het gebied met 0,65 ha uitgebreid, waardoor een logischer begrenzing wordt bereikt. Deze wijziging is wenselijk geworden door nieuwe feiten en omstandigheden die zijn opgetreden na de vaststelling van het besluit in december 2009.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen gedurende zes weken beroep instellen. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd en loopt van 29 april 2015 tot en met 9 juni 2015. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift naar:

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met dat besluit. De behandeling van het beroep verloopt verder via de Raad van State. De meest recente informatie over de beroepsprocedure is te vinden op de website van de Raad van State op www.raadvanstate.nl > Onze werkwijze > Werkwijze bestuursrechtspraak > Algemene kamer (beroep). Op deze plek vindt u ook de informatie over de hoogte van het griffierecht. Dit is de financiële bijdrage die de Raad van State vraagt voor de behandeling van een beroepschrift.

Waar en hoe kunt u de besluiten inzien?

Tijdens de terinzagelegging van 28 april 2015 tot en met 9 juni 2015 kunt u de besluiten digitaal raadplegen via de website:www.rijksoverheid.nl/natura2000 onder ‘Stand van zaken Aanwijzingsbesluiten’. Daarnaast kunt u de papieren versie inzien op de vestiging van het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Houd daarbij rekening met de reguliere openingstijden.

Nadere informatie

Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Via deze website kunt u ook de documenten die ter inzage liggen downloaden. Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 – 042 42 42 (lokaal tarief).