Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2017, 20514Overig

Bekendmaking over de vervallen doelstellingen van beschermde natuurmonumenten in Natura 2000-gebieden, Ministerie van Economische Zaken

De Staatssecretaris van Economische Zaken maakt bekend dat de doelstellingen van beschermde natuurmonumenten zijn vervallen uit de instandhoudingsdoelstellingen van de in de tabel genoemde Natura 2000-besluiten.1 Dit is het gevolg van het feit dat op 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming in werking is getreden. In artikel 9.1, tweede lid, van deze wet staat dat in aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000-gebieden de instandhoudingsdoelstellingen die betrekking hebben op andere doelstellingen dan die ten aanzien van de leefgebieden voor vogelsoorten, nodig ter uitvoering van de Vogelrichtlijn, of dan die ten aanzien van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, nodig ter uitvoering van de Habitatrichtlijn, zijn vervallen. Omdat dit in de wet staat, zijn afzonderlijke wijzigingsbesluiten niet noodzakelijk.

Dit betekent dat in de bestaande nota’s van toelichting bij de Natura 2000-besluiten aan alle passages die betrekking hebben op doelstellingen voor beschermde natuurmonumenten voorbij moet worden gegaan. Het gaat in het bijzonder om:

  • paragraaf 2.x ‘Beschermde natuurmonumenten’; paragraaf 5.x ‘Beschermde natuurmonumenten’; Bijlage C, hoofdstuk 5 ‘Beschermde natuurmonumenten;

  • de appendix bij de nota’s van toelichting waarin de oorspronkelijke aanwijzingsbesluiten van beschermde natuurmonumenten zijn opgenomen;

  • de statussen VR+HR+BN, VR+BN, HR+BN in de legenda’s bij de kaartbladen voor zover van toepassing.

Omdat het vervallen van de doelstellingen rechstreeks uit de wet volgt bestaat er geen mogelijkheid voor bezwaar of beroep.

In onderstaande tabel zijn alle Natura 2000-gebieden vermeld waar deze bekendmaking op betrekking heeft. In de tabel zijn ter informatie de oppervlakten van de statussen VR, HR en VR+HR toegevoegd. Die zijn anders dan op de kaartbladen bij de betreffende besluiten want de statussen VR+HR+BN en VR+BN en HR+BN zijn vervallen.

1 Het aanwijzingsbesluit van een beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 10, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998, dat deel uitmaakt van een Natura 2000-gebied, is vervallen toen het betreffende Natura 2000-gebied werd aangewezen. Maar de doelstellingen van een beschermd natuurmonument werden bij de aanwijzing toegevoegd aan de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden.

Oppervlakte per status (ha)

Nr.

Natura 2000-gebied

VR

HR

VR+HR

1

Waddenzee

   

264.858

2

Duinen en Lage Land Texel

   

3.362

4

Duinen Terschelling

   

3.573

7

Noordzeekustzone

   

144.475

8

Lauwersmeer

5.755

   

13

Alde Feanen

   

2.124

24

Witterveld

 

481

 

33

Bargerveen

   

2.083

36

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

   

1.009

38-66-67-68

Rijntakken

14.692

 

8.356

39

Vecht- en Beneden-Reggegebied

 

4.105

 

40

Engbertsdijksvenen

   

931

49

Dinkelland

 

532

 

57

Veluwe

   

88.378

62

Willinks Weust

 

51

 

65

Binnenveld

 

111

 

70

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

 

751

 

72

IJsselmeer

110.900

 

2.441

73

Markermeer & IJmeer

   

1.109

74

Zwarte Meer

   

2.161

75

Ketelmeer & Vossemeer

3.844

   

76

Veluwerandmeren

   

6.166

77

Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

1.584

   

78

Oostvaardersplassen

5.477

   

79

Lepelaarplassen

356

   

82

Uiterwaarden Lek

 

148

 

84

Duinen Den Helder-Callantsoog

 

645

 

86

Schoorlse Duinen

 

1.737

 

87

Noordhollands Duinreservaat

 

5.242

 

88

Kennemerland-Zuid

 

8.172

 

92

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

   

1.589

95

Oostelijke Vechtplassen

2.073

 

4.401

96

Coepelduynen

 

188

 

97

Meijendel & Berkheide

 

2.878

 

98

Westduinpark & Wapenveld

 

247

 

99

Solleveld & Kapittelduinen

 

827

 

103

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

 

23

1.985

109

Haringvliet

   

10.988

111

Hollands Diep

 

85

505

116

Kop van Schouwen

 

2.241

 

117

Manteling van Walcheren

 

735

 

118

Oosterschelde

   

36.975

122

Westerschelde & Saeftinghe

   

43.682

123

Zwin & Kievittepolder

   

116

127

Markiezaat

1.832

   

128

Brabantse Wal

   

1.725

135

Kempenland-West

 

1.882

 

137

Strabrechtse Heide & Beuven

 

1.085

757

139

Deurnsche Peel & Mariapeel

   

2.736

140

Groote Peel

   

1.348

141

Oeffelter Meent

 

100

 

143

Zeldersche Driessen

 

82

 

145

Maasduinen

   

4.289

146

Sarsven en De Banen

 

153

 

155

Brunssumerheide

 

542

 

157

Geuldal

 

2.594

 

159

Sint Pietersberg & Jekerdal

 

256