Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Defensie van 29 juni 2018, kenmerk 1362511-177820, houdende wijziging van diverse regelingen op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op de artikelen 9.2 en 9.4 van de Jeugdwet, artikel 4.3.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 25 van de Warenwet, artikel 3.1.4 van het Besluit Jeugdwet, artikelen 4:81, 9:14, 10:12 en 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 58 van de Kernenergiewet, artikel 18.4 van de Wet milieubeheer, artikel 27 van de Metrologiewet, artikel 8:1 van de Wet dieren, artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, artikelen 5, 6, 31 en 46 van de Noodwet Geneeskundigen, artikel 7 van de Wet publieke gezondheid, artikel 3 van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011, artikelen 5 en 6 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen, artikel 65 van de Wet marktordening gezondheidszorg, artikel 3 van de Wet immunisatie militairen, artikel 7 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, artikelen 38b, 40, 46, 69 en 100 van de Geneesmiddelenwet, artikel 82 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 3 van het Besluit uitoefenen medisch beroep BES, artikel 28 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, artikel 5 van de Penitentiaire beginselenwet, artikel 86 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 10 van de Wet donorgegevens en kunstmatige bevruchting, artikel 35 van de Wet toelating zorginstellingen, artikel 42a van de Wet op het Centraal Bureau voor de statistiek, artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en artikel 18, tweede lid, Wet politiegegevens,

Besluiten:

ARTIKEL I

Het Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

B

In artikel 2 wordt ‘de Inspectie Jeugdzorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

C

In artikel 3 wordt ‘de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL II

In artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders cosmetische producten wordt ‘de hoofdinspecteurs, de inspecteurs en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL III

In artikel 3, derde lid, van de Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt ‘de Inspectie Jeugdzorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL IV

De Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS wordt als volgt gewijzigd:

A

In de Bijlage Geneesmiddelenwet en de bijlage Wet op de bijzondere medische verrichtingen wordt ‘het Staatstoezicht op de volksgezondheid’ telkens vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’ en wordt ‘het Staatstoezicht’ telkens vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

B

In de Bijlage Wet op de medische hulpmiddelen wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ telkens vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL V

In artikel 5 van het Besluit aanwijzing en taakvervulling toezichthouders Kernenergiewet 2013 wordt ‘het Staatstoezicht op de volksgezondheid’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL VI

In artikel 18 van het Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL VII

In artikel 2 van het Besluit aanwijzing toezichthouders Metrologiewet en Waarborgwet 1986 vervalt ‘in oprichting’.

ARTIKEL VIII

In artikel 2, onderdeel d, van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL IX

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt ‘de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

B

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘De Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd’ vervangen door ‘De inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

C

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL X

Het Besluit taakuitoefening IGJ i.o. wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel c, vervalt ‘in oprichting’.

B

In artikel 10 wordt ‘Besluit taakuitoefening IGJ i.o.’ vervangen door ‘Besluit taakuitoefening IGJ’.

ARTIKEL XI

Het Besluit taakuitoefening IGZ wordt ingetrokken.

ARTIKEL XII

Het Besluit taakuitoefening IJZ wordt ingetrokken.

ARTIKEL XIII

Het besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 29 november 1978 tot uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Noodwet Geneeskundigen (Stcrt. 1978, 253) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

Als autoriteit die in de plaats van de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid optreedt als bevoegd gezag in de zin van de Noodwet Geneeskundigen, wordt aangewezen de inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

De artikelen 2 tot en met 6 vervallen.

C

In artikel 6a wordt ‘regionale inspecteurs oefenen’ vervangen door ‘autoriteit oefent’ en wordt ‘hen’ vervangen door ‘hem’.

ARTIKEL XIV

Artikel 1 van het besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 26 september 1980 tot aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Noodwet Geneeskundigen (Stcrt. 1980, 214) komt te luiden:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met het inwinnen van gegevens in het belang van de uitvoering van de Noodwet Geneeskundigen en met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens die wet bepaalde, worden aangewezen de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XV

Artikel 1 van het besluit van de Minister van Justitie van 30 september 1981 tot aanwijzing opsporingsambtenaren volgens Noodwet Geneeskundigen (Stcrt. 1981, 196) komt te luiden:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld bij de Noodwet Geneeskundigen, worden aangewezen de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XVI

Artikel 3, onderdeel c, van het besluit van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 1 februari 1982 houdende regelen voor het bevoegd gezag ex artikel 6 Noodwet Geneeskundigen (Stcrt. 1982, 33) komt te luiden:

  • c. de behoefte aan artsen voor het formeren van de nodige mobiele chirurgische teams, vastgesteld door de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid.

ARTIKEL XVII

In artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van het Instellingsbesluit Bestuurlijk afstemmingsoverleg infectieziektebestrijding wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XVIII

In artikel 3, eerste lid, onderdeel g, van het Instellingsbesluit bestuurlijk afstemmingsoverleg zoönosen wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XIX

Het Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGZ en IJZ wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Er is een commissie die de inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd desgevraagd adviseert over de afhandeling van klachten over een gedraging van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘de Inspecteur-Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg’ vervangen door ‘de inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

2. In het vierde lid wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Inspectie Jeugdzorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

C

In artikel 4 wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

D

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGJ.

ARTIKEL XX

De Mandaatregeling VWS wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 10, onderdeel c, en 15a, eerste en tweede lid, vervalt ‘in oprichting’.

B

In artikel 11, derde lid, onderdeel f, wordt ‘Besluit taakuitoefening IGJ i.o.’ vervangen door ‘Besluit taakuitoefening IGJ’ en vervalt ‘in oprichting’.

ARTIKEL XXI

In de artikelen 3, tweede lid, onderdeel a, sub 1, en 33, aanhef, van het Organisatiebesluit VWS 2018 vervallen ‘in oprichting’ en ‘i.o.’.

ARTIKEL XXII

In bijlage 1 bij het Planningsbesluit bijzondere interventies aan het hart 2008 wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ telkens vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XXIII

In de bijlage bij het Planningsbesluit bijzondere perinatologische zorg wordt ‘Het Staatstoezicht (de Inspectie voor de Gezondheidszorg)’ vervangen door ‘De Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XXIV

In bijlage 2 bij het Planningsbesluit in-vitrofertilisatie 2016 wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XXV

In de bijlage bij artikel 3 van het Planningsbesluit klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XXVI

In de bijlage bij het Planningsbesluit neurochirurgie 2001 wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ telkens vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’ en wordt ‘IGZ’ telkens vervangen door ‘IGJ’.

ARTIKEL XXVII

In de bijlage bij het Planningsbesluit PCI’s en ICD’s wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’ en wordt ‘IGZ’ telkens vervangen door ‘IGJ’.

ARTIKEL XXVIII

Artikel 1, onderdeel g, van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen komt te luiden:

g. inspectie:

Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXIX

In artikel 1, eerste lid, van de Regeling categorieën persoonsgegevens WMG komt de begripsomschrijving van ‘Inspectie gezondheidszorg’ te luiden:

Inspectie gezondheidszorg:

Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXX

In artikel 3, tweede lid, onderdeel c, van de Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006 wordt ‘de Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid’ vervangen door ‘de inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XXXI

In artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van de Regeling gegevensverstrekking ACM wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XXXII

De Regeling Geneesmiddelenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.16d, eerste lid, wordt ‘het Staatstoezicht voor de volksgezondheid’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

B

In de artikelen 3.16d, tweede lid, 3.17, eerste lid, onderdelen c, d en e, 3.18, vijfde lid, en 4a.3, derde lid, wordt ‘het Staatstoezicht op de volksgezondheid’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

C

In artikel 3.17a, eerste lid, wordt ‘Het Staatstoezicht op de volksgezondheid’ vervangen door ‘De Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

D

In artikel 6.2, derde lid, wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

E

Artikel 10.1 vervalt.

ARTIKEL XXXIII

Artikel 9.1, onderdeel d, van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden komt te luiden:

  • d. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXXIV

In bijlage 2 bij de Regeling hematopoietische stamceltransplantatie 2012 wordt in onderdeel e ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XXXV

In artikel 1 van de Regeling medisch beroep BES komt de begripsomschrijving van ‘inspectie’ te luiden:

inspectie:

Inspectie gezondheidzorg en jeugd;.

ARTIKEL XXXVI

Artikel 11 van de Regeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen vervalt.

ARTIKEL XXXVII

In de bijlage bij de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen wordt ‘de bevoegde inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid’ telkens vervangen door ‘de bevoegde inspecteur van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XXXVIII

De Regeling toezicht BIG wordt ingetrokken.

ARTIKEL XXXIX

De Regeling toezicht Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt ingetrokken.

ARTIKEL XL

In artikel 1, aanhef, van de Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen wordt ‘het Staatstoezicht op de volksgezondheid’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XLI

In artikel 3, vijfde lid, van de Regeling verstrekking gegevens doodsoorzaken CBS wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XLII

In artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling Wkkgz wordt ‘het Staatstoezicht op de volksgezondheid’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XLIII

In artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Volmachtregeling VWS vervalt ‘in oprichting’.

ARTIKEL XLIV

In artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van het Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘de Inspectie gezondheidszorg en jeugd’.

ARTIKEL XLV

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (Stb. 2018, 94) in werking treedt.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ) zullen samen de nieuwe Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) vormen. Alle taken en bevoegdheden van de twee inspectiediensten gaan over naar de nieuwe inspectiedienst. Dit vereist aanpassing van de wet- en regelgeving. De onderhavige regeling voorziet daarin voor diverse ministeriële regelingen en besluiten, waaronder ook die van de BES omdat de IGJ ook daar bevoegd is. De wijzigingen zijn louter technisch van aard.

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (Stb. 2018, 94; kamerstukken 34 797) in werking treedt.

Deze toelichting is mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister voor Rechtsbescherming, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Defensie.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven