Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 25 juni 2018, nr. 2018-0000380848 tot wijziging van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen in verband met de modernisering van de basisregistratie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 14, tweede lid, en 17, tweede lid, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling basisregistraties adressen en gebouwen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Wet basisregistraties adressen en gebouwen’ vervangen door ‘Wet basisregistratie adressen en gebouwen’.

B

In het opschrift van hoofdstuk 2 wordt ‘registers en de registraties’ vervangen door ‘basisregistratie’.

C

In artikel 2 wordt ‘het adressenregister en het gebouwenregister respectievelijk de adressenregistratie en de gebouwenregistratie’ vervangen door ‘de basisregistratie’.

D

In artikel 3 wordt ‘de adressenregistratie en de gebouwenregistratie’ telkens vervangen door ‘de basisregistratie’.

E

In artikel 5 wordt ‘de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217)’ vervangen door ‘richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (Voor de EER relevante tekst) (PbEU 2015, L 241)’.

F

In artikel 7 wordt ‘basisregistraties adressen en gebouwen’ vervangen door ‘basisregistratie adressen en gebouwen’.

G

Bijlage I wordt vervangen door de bijlage opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

H

Bijlage II wordt vervangen door de bijlage opgenomen in bijlage B bij deze regeling.

ARTIKEL II

Bijlage II bij de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen zoals die luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling blijft tot 1 januari 2020 van toepassing.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 29 juni 2018, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag dan de datum van uitgifte van die Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

BIJLAGE A BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, VAN 25 JUNI 2018, NR. 2018-… TOT WIJZIGING VAN DE REGELING BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN IN VERBAND MET DE MODERNISERING VAN DE BASISREGISTRATIE

Bijlage I bij de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen

BIJLAGE B BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, VAN 25 JUNI 2018, NR. 2018-… TOT WIJZIGING VAN DE REGELING BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN IN VERBAND MET DE MODERNISERING VAN DE BASISREGISTRATIE

Bijlage II bij de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen

TOELICHTING

Algemeen

Op 1 juli 2018 is de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (Stb. 2017, 60) (hierna: moderniseringswet) in werking getreden.

De inwerkingtreding van de moderniseringswet noodzaakte tot enkele wijzigingen van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen (hierna: Regeling BAG). Deze regeling strekt daartoe.

Bijlage I bij de Regeling BAG omvat de zogeheten Catalogus BAG. De Catalogus BAG definieert per object dat in de basisregistratie adressen en gebouwen moet worden opgenomen de in het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen genoemde gegevens, alsmede de domeinen die van deze gegevens deel uitmaken. Meer dan voorheen bevat de Catalogus BAG tevens specifieke regels voor de boordeling of sprake is van een object dat volgens wettelijke definities in de basisregistratie adressen en gebouwen moet worden opgenomen. Met de specificaties en definities wordt een verdere eenduidigheid van de gemeentelijke registraties bewerkstelligd. De nieuwe Catalogus BAG geldt voor objecten die na 1 juli 2018 in de basisregistratie adressen en gebouwen worden opgenomen en in geval van wijziging van reeds in die basisregistratie opgenomen gegevens.

Bijlage II bij de Regeling BAG omvat de zogeheten Koppelvlakbeschrijving BAG. Deze beschrijft de koppeling tussen de gemeentelijke basisregistratie adressen en gebouwen en de door het Kadaster gehouden landelijke voorziening.

In de Koppelvlakbeschrijving BAG is beschreven hoe de geautomatiseerde communicatie tussen gemeenten en de landelijke voorziening plaatsvindt en hoe de aan de landelijke voorziening te zenden berichten zijn vormgegeven. Artikel 31, tweede lid, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen verplicht burgemeester en wethouders bij het verstrekken van gegevens aan de landelijke voorziening de Koppelvlakbeschrijving BAG in acht te nemen.

Het koppelvlak maakt gebruik van de bij gemeenten gebruikelijke standaard voor gegevensuitwisseling, het Standaard UitwisselingsFormaat (StUF), met modificatie om de gegevens die de landelijke voorziening BAG uit de gemeentelijke basisregistratie adressen en gebouwen ontvangt, onbewerkt aan afnemers te kunnen verstrekken.

De ontwerpregeling is op datum 21 maart 2018 gemeld aan de Europese Commissie (notificatienummer 2018/00725) ter voldoening aan artikel 5, eerste lid, van richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (Voor de EER relevante tekst) (PbEU 2015, L 241).

De bijlagen I en II bij de Regeling BAG, in samenhang met artikel 4 van die regeling, bevatten mogelijk technische voorschriften in de zin van de richtlijn. Met het oog hierop bevat artikel 5 van de Regeling BAG een bepaling van wederzijdse erkenning waarmee wordt voorkomen dat er een handelsbelemmering ontstaat.

Naar aanleiding van de melding aan de Europese Commissie zijn geen reacties ontvangen.

Artikelen

Artikel I

Onderdelen A, B, C en D

Deze wijzigingen zijn redactioneel van aard en vloeien voort uit de moderniseringswet.

Onderdeel E

Richtlijn 98/34/EG is inmiddels vervangen door richtlijn (EU) 2015/1535. De verwijzing in artikel 5 van de Regeling BAG is daaraan aangepast.

Onderdeel F

De citeertitel van de Regeling BAG is in lijn gebracht met de citeertitel van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen zoals gewijzigd door de moderniseringswet.

Onderdeel G

Bijlage I bij de Regeling BAG omvat de catalogus basisregistratie adressen en gebouwen, bedoeld in artikel 17 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

Onderdeel H

Bijlage II bij de Regeling BAG omvat de Koppelvlakbeschrijving.

Artikel II

Mede op basis van een door VNG uitgevoerde impactanalyse en gedaan verzoek, wordt voor de invoering van het koppelvlak een overgangstermijn tot 1 januari 2020 gehanteerd. Dit betekent dat het in 2009 vastgestelde koppelvlak tot die datum nog kan worden gebruikt.

Artikel III

De moderniseringswet leidt tot een vermindering van de lasten van de gemeenten. Omdat deze regeling tegelijk met de moderniseringswet in werking moet treden en de gemeenten nauw betrokken zijn bij de voorbereiding hiervan is met toepassing van de uitzonderingsgrond publieke lasten geen invoeringstermijn gehanteerd bij de vaststelling van de datum van inwerkingtreding.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven