Wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is dat de Wet basisregistraties adressen en gebouwen wordt gemoderniseerd en vereenvoudigd teneinde de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren en de uitvoeringslasten te beperken;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet basisregistraties adressen en gebouwen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen b en c vervallen onder verlettering van de onderdelen d tot en met g tot b tot en met e.

2. Onderdeel c (nieuw) komt te luiden:

e. basisregistratie:

basisregistratie adressen en gebouwen als bedoeld in artikel 2;.

3. In onderdeel d (nieuw) wordt na «document» ingevoegd: in welke vorm dan ook.

4. De onderdelen h en i vervallen onder verlettering van de onderdelen j tot en met r tot f tot en met n.

5. In onderdeel g (nieuw) wordt «vaartuig» vervangen door: drijvend object.

6. Onderdeel i (nieuw) komt te luiden:

i. Onze Minister:

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

 • 1. Burgemeester en wethouders houden een geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen.

 • 2. De basisregistratie adressen en gebouwen is een registratie van gegevens over de in de gemeente bestaande:

  • a. panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen, woonplaatsen, openbare ruimten en nummeraanduidingen, en

  • b. situaties van feitelijk gebruik van:

   • 1°. een terrein of gedeelte daarvan voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte, niet zijnde een standplaats;

   • 2°. een plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of gedeelte daarvan, voor het permanent afmeren van een drijvend object, niet zijnde een ligplaats;

   • 3°. een benaming van een gedeelte van het grondgebied van de gemeente, niet zijnde een woonplaats;

   • 4°. een benaming van een buitenruimte die binnen één woonplaats of situatie als bedoeld in de aanhef en onder 3° is gelegen, niet zijnde een openbare ruimte;

   • 5°. een aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats, een ligplaats of een situatie als bedoeld in de aanhef en onder 1° of 2°, niet zijnde een nummeraanduiding.

C

In artikel 3 wordt «De basisregistraties, bedoeld in artikel 2, worden gehouden» vervangen door «De basisregistratie wordt gehouden», wordt «die basisregistraties» vervangen door «de basisregistratie» en vervalt: over adressen en gebouwen.

D

In artikel 4, derde lid, wordt «de basisregistraties, bedoeld in artikel 2,» vervangen door: de basisregistratie.

E

De artikelen 6a en 7 vervallen.

F

In artikel 8, eerste lid, wordt «de geometrie, bedoeld in artikel 7,» vervangen door: geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten.

G

De titel van hoofdstuk 2 komt te luiden:

HOOFDSTUK 2. BRONDOCUMENTEN.

H

Artikel 9 vervalt.

I

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

Het bijhouden van de basisregistratie vindt plaats op basis van brondocumenten. Als brondocumenten worden gebruikt:

 • a. bij algemene maatregel van bestuur aangewezen documenten, of

 • b. door een daartoe aangewezen ambtenaar opgemaakte documenten, in welke vorm dan ook, waarin de constatering is vastgelegd van:

  • 1°. een pand of verblijfsobject, ten aanzien waarvan een krachtens onderdeel a aangewezen brondocument ontbreekt,

  • 2°. een situatie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b.

J

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid alsmede de aanduiding «2.» voor het tweede lid vervallen.

2. De woorden «de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie» worden vervangen door «de basisregistratie» en de woorden «krachtens artikel 10 aangewezen brondocumenten» worden vervangen door: brondocumenten als bedoeld in artikel 10.

K

Artikel 12 vervalt.

L

Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

Een brondocument waaraan een in de basisregistratie opgenomen gegeven is ontleend, wordt door burgemeester en wethouders blijvend bewaard.

M

De titel van hoofdstuk 3 komt te luiden:

HOOFDSTUK 3. DE BASISREGISTRATIE

N

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie» vervangen door: de basisregistratie.

2. In het tweede lid wordt «de adressenregistratie en de gebouwenregistratie» vervangen door: de basisregistratie.

O

De artikelen 14a tot en met 16 vervallen.

P

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven met betrekking tot het bijhouden van de basisregistratie.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in de aanhef wordt «de adressenregistratie en de gebouwenregistratie» vervangen door: de basisregistratie.

b. in onderdeel a vervalt «en 3» en wordt «genoemde gegevens» vervangen door: bedoelde gegevens en de voor die gegevens geldende kwaliteitseisen.

Q

Paragraaf 2 van hoofdstuk 3 komt te luiden:

§ 2. De inhoud van de basisregistratie

Artikel 19
 • 1. In de basisregistratie worden een identificerend objectnummer, beschrijvende gegevens, temporele gegevens en meta-gegevens opgenomen over de in de gemeente bestaande:

  • a. panden;

  • b. verblijfsobjecten;

  • c. standplaatsen, alsmede situaties als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, aanhef en onder 1°;

  • d. ligplaatsen, alsmede situaties als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, aanhef en onder 2°;

  • e. woonplaatsen, alsmede situaties als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, aanhef en onder 3°;

  • f. openbare ruimten, alsmede situaties als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, aanhef en onder 4°, en

  • g. nummeraanduidingen, alsmede situaties als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, aanhef en onder 5°.

 • 2. Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde gegevens en de bepaling daarvan worden bij algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld.

 • 3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, als authentieke gegevens worden aangemerkt.

 • 4. Tot de in de aanhef van het eerste lid bedoelde meta-gegevens behoren in ieder geval:

  • a. de aanduiding dat opneming in de basisregistratie uitsluitend is gebaseerd op een brondocument als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, indien dat het geval is;

  • b. de aantekening «in onderzoek», indien toepassing is gegeven aan artikel 39, tweede lid, of artikel 41, tweede lid.

R

Paragraaf 3 van hoofdstuk 3 vervalt.

S

In artikel 26 wordt «adressenregistraties en de gebouwenregistraties» vervangen door: basisregistratie.

T

In artikel 29, tweede lid, wordt «basisregistraties adressen en gebouwen» vervangen door: basisregistratie.

U

In artikel 30, eerste lid, wordt «de adressenregistratie en de gebouwenregistratie» vervangen door: de basisregistratie.

V

Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «verstrekken» ingevoegd «de» en wordt «adressenregistratie en gebouwenregistratie» vervangen door: basisregistratie.

2. In het tweede lid vervalt «in acht» en wordt voor de punt ingevoegd: , in acht.

W

Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, worden «het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie» en «de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie» vervangen door: de basisregistratie.

2. In het tweede lid, onderdelen a en b, wordt «de adressenregistratie of de gebouwenregistratie» vervangen door: de basisregistratie.

3. In het derde lid wordt «de basisregistraties, bedoeld in artikel 2,» vervangen door: de basisregistratie.

X

Artikel 33 vervalt.

Y

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie» vervangen door: de basisregistratie.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt na «de aanduiding» ingevoegd «als bedoeld in artikel 19, vierde lid, onderdeel a» en vervalt: dat de opneming is gebaseerd op een proces-verbaal als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b.

Z

Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie» vervangen door: de basisregistratie.

2. In onderdeel a wordt na «de aanduiding» ingevoegd «als bedoeld in artikel 19, vierde lid, onderdeel a» en vervalt: dat de opneming is gebaseerd op een proces-verbaal als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b.

AA

Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Een bestuursorgaan dat gegevens uit de basisregistratie van burgemeester en wethouders of uit de landelijke voorziening heeft verkregen en gerede twijfel heeft over de juistheid of volledigheid van een in de basisregistratie opgenomen authentiek gegeven, doet van de onjuistheid of het ontbreken van een authentiek gegeven onder opgaaf van redenen melding aan de Dienst of aan burgemeester en wethouders die de betrokken basisregistratie houden. De Dienst stuurt een ontvangen melding binnen één werkdag door aan burgemeester en wethouders die de betrokken basisregistratie houden.

2. Het tweede lid vervalt onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

3. In het tweede lid (nieuw) vervalt «of tweede».

BB

In artikel 38 wordt «een adressenregistratie respectievelijk een gebouwenregistratie» en «de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie» vervangen door: de basisregistratie.

CC

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «twee werkdagen» vervangen door «een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen termijn» en wordt «de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie» vervangen door: de basisregistratie.

2. Het derde lid komt te luiden:

Burgemeester en wethouders beslissen zo spoedig mogelijk doch niet later dan een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen termijn na ontvangst van de melding, bedoeld in artikel 37, respectievelijk het verzoek, bedoeld in artikel 38, omtrent wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven.

DD

In artikel 40, eerste lid, en 41, tweede lid, wordt «de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie» vervangen door: de basisregistratie.

EE

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Burgemeester en wethouders controleren één maal per jaar de inrichting en de werking van de basisregistratie, alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie.

2. In het tweede lid wordt «Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer» vervangen door: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

3. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

4. Het derde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt na «omtrent» ingevoegd: de elementen en.

b. De onderdelen b en c vervallen onder verlettering van onderdeel d tot b.

c. In onderdeel b (nieuw) wordt «eisen worden gesteld» vervangen door: nadere regels worden gegeven.

FF

De artikelen 43 tot en met 45b vervallen.

GG

In artikel 46 wordt «steeds na vier jaar» vervangen door: vier jaar na inwerkingtreding van de Wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (Stb. 2017, 60).

HH

In artikel 48 wordt «Wet basisregistraties adressen en gebouwen» vervangen door: Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

ARTIKEL II

Onderdeel C, onder 3, van de Bijlage, bedoeld in artikel 124b, eerste lid, van de Gemeentewet, komt te luiden:

 • 3. Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

ARTIKEL III

In artikel 3, eerste lid, onderdeel n, en artikel 117, achtste lid, van de Kadasterwet wordt «Wet basisregistraties adressen en gebouwen» vervangen door: Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 10 februari 2017

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de vierentwintigste februari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 507

Naar boven