Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2018, nr. MBO/1167727, houdende wijziging van de Regeling modeldiploma mbo in verband met de invoering van Engels op een hoger niveau

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 7.4.6, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING MODELDIPLOMA MBO

De Regeling modeldiploma mbo wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden als volgt: Bijlage 1, behorende bij ‘artikel 2, eerste lid’

2. Na het opschrift wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

Modeldiploma voor beroepsopleidingen waarvan het eerste studiejaar is gestart voor 1 augustus 2016

B

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden als volgt: Bijlage 2, behorende bij artikel 3, eerste lid

2. In de aanhef wordt ‘Resultatenlijst’ vervangen door ‘Modelresultatenlijst’ en wordt aan het slot een zinsnede toegevoegd, luidende: ‘, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart voor 1 augustus 2016’.

C

Bijlage 3 wordt vervangen door de bijlage die is opgenomen als bijlage A bij deze regeling.

D

Bijlage 1A wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Bijlage 1A. behorende bij artikel 2, tweede lid

2. Na het opschrift wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

Modeldiploma voor beroepsopleidingen waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2016

3. Aan het slot van de bijlage vervalt: ‘Model voor de diploma’s van beroepsopleidingen’.

E

Bijlage 2A wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Bijlage 2A. behorende bij artikel 3, tweede lid

2. Na het opschrift wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

Modelresultatenlijst voor mbo-niveaus 1 tot en met 3, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2016

3. Aan het slot van de bijlage vervalt: ‘Model resultatenlijst voor de mbo-niveaus 1 tot en met 3’.

F

Bijlage 3A wordt vervangen door de bijlage die is opgenomen als bijlage B bij deze regeling.

G

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na ‘behorende bij’ een zinsnede ingevoegd, luidende: ‘artikel 4’.

2. In de tweede alinea die is opgenomen onder het opschrift ‘Resultaten’ wordt ‘Nederlandse taal of rekenen’ vervangen door: ‘Nederlandse taal, rekenen of Engels’.

3. In de tweede alinea die is opgenomen onder het opschrift ‘Resultaten’ wordt na ‘geschreven’ toegevoegd: ‘en het woord ‘vrijstelling’ vermeld’.

4. Na de tweede alinea die is opgenomen onder het opschrift ‘Resultaten’ wordt de volgende alinea toegevoegd:

Voorbeeld in geval van vrijstelling voor het examenonderdeel Nederlandse taal, rekenen of Engels:

Een examenkandidaat volgt een opleiding op mbo-niveau 4, maar heeft op grond van het behalen van een havodiploma vrijstelling gekregen voor het examenonderdeel ‘Rekenen’. In dat geval wordt de rij bij het examenonderdeel ‘Rekenen’ in de tabel ‘Examenonderdelen behorend bij de kwalificatie’ op onderstaande wijze ingevuld. Achter het generieke examenonderdeel ‘Rekenen’ in de eerste kolom is ‘havo (vrijstelling)’ ingevuld. De tabel ziet er in dat geval als volgt uit:

Rekenen, havo (vrijstelling)

Referentieniveau: .....

Centraal examen

.......

5. In het opschrift ‘Resultatenlijst bij Nederlandse taal en rekenen bij hoger mbo-niveau en/of vrijstelling’ vervalt: en/of vrijstelling.

6. De alinea die is opgenomen onder het opschrift ‘Engels’ komt te luiden:

Op de resultatenlijst voor mbo-niveau 4 wordt onder generieke examenonderdelen ook het onderdeel Engels vermeld. Voor dit onderdeel dient behalve de eindwaardering ook het taalbeheersingsniveau volgens het Europees Referentiekader (ERK) te worden vermeld. Voorts dient ook het resultaat van het centraal examen en het instellingsexamen te worden vermeld. Het resultaat van het centraal examen en het instellingsexamen wordt uitgedrukt in een cijfer met één decimaal, conform artikel 14 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Deze cijfers hoeven niet in letters geschreven te worden.

H

Bijlage 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het opschrift wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

Modelcertificaat verbonden aan een onderdeel van een kwalificatie.

2. Aan het slot van de bijlage vervalt: ‘Model certificaat verbonden aan een onderdeel van een kwalificatie’.

I

Bijlage 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het opschrift wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

Modelcertificaat verbonden aan een keuzedeel.

2. Aan het slot van de bijlage vervalt: ‘-Model certificaat verbonden aan een keuzedeel’.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

BIJLAGE A

Bijlage 3. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling modeldiploma mbo

Modelresultatenlijst voor mbo-niveau 4, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart voor 1 augustus 2016

BIJLAGE B

Bijlage 3A. behorende bij artikel 3, tweede lid, van de Regeling modeldiploma mbo

Modelresultatenlijst voor mbo-niveau 4, behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt voor een beroepsopleiding waarvan het eerste studiejaar is gestart op of na 1 augustus 2016

TOELICHTING

1. Aanleiding en doel

Vanaf 1 augustus 2017 hebben mbo-instellingen door middel van het ‘Wijzigingsbesluit vanwege examinering van Engels in het mbo op een hoger niveau’1 de mogelijkheid om het generiek examenonderdeel Engels op een hoger niveau te examineren. In verband met deze verandering is de aanpassing van de regeling modeldiploma mbo nodig.

De Regeling modeldiploma mbo wordt gewijzigd zodat ook voor Engels – naast het eindresultaat – het resultaat voor het centraal examen en het instellingsexamen kan worden vermeld op de resultatenlijst, zoals dat ook mogelijk is voor het generieke examenonderdeel Nederlandse taal. Daarnaast wordt bijlage 5 gewijzigd omdat daarin werd verwezen naar een artikel uit het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB waarin specifiek wordt verwezen naar de Europees Referentiekader (ERK) niveaus B1 en A2. Door het wijzigingsbesluit zijn er meer niveaus van examinering mogelijk en is deze verwijzing niet meer juist. Verder vinden er een aantal technische aanpassingen plaats.

Daarnaast wordt aan de Regeling modeldiploma mbo de eis toegevoegd op het diploma aan te geven of vrijstelling is verleend voor het examenonderdeel Nederlandse taal, rekenen of Engels. Deze eis is abusievelijk vervallen; door toevoeging van het voorbeeld in geval van vrijstelling wordt dat hersteld.

2. Uitvoering en handhaafbaarheid

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft aangegeven dat de nieuwe regeling ten opzichte van de voorafgaande regeling geen gevolgen heeft voor de uitvoering door DUO. De nieuwe regeling is handhaafbaar voor de Inspectie.

3. Administratieve lasten

Administratieve lasten kunnen worden gedefinieerd als de kosten om te voldoen aan verplichtingen tot informatieverschaffing aan de overheid, welke verplichtingen voortvloeien uit wet- en regelgeving van de overheid. Bij de voorbereiding van deze regeling is nagegaan of er sprake is van administratieve lasten voor instellingen, bedrijfsleven of burgers. Daarbij is een concept intern ter beoordeling voorgelegd voor toetsing op administratieve lasten. De gevolgen van deze wijziging voor de administratieve lasten zijn beperkt.

Deze regeling heeft beperkte gevolgen voor de administratieve lasten van instellingen als gevolg van de nieuwe verplichting ten aanzien van het registreren van het cijfer voor het instellingsexamen Engels en het centraal examen Engels op de resultatenlijst. Tot nu toe hoefden instellingen alleen het gemiddelde eindcijfer op de resultatenlijst op te nemen. Geschat wordt dat een mbo-instelling circa 5 uur nodig zal hebben om deze wijziging te verwerken. De uitvoering hiervan brengt voor het totaal aan mbo-instellingen eenmalig in totaal € 34.650,– aan administratieve lasten met zich mee (zie bijlage met Excelsheet).

4. Inwerkingtreding en vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Artikel I, onderdelen C, F en G, subonderdelen 2, 3 en 4

De modelresultatenlijsten, opgenomen in bijlage 3 en 3A bij de Regeling modeldiploma mbo, die van toepassing zijn voor de mbo-opleidingen niveau 4, zijn aangepast in verband met de mogelijke examinering van Engels op een hoger niveau. In dat verband wordt ook de invulinstructie aangepast (bijlage 5).

Artikel I, onderdelen A, B, D, E, H, en I

Om de verschillende bijlagen bij de regeling beter van elkaar te kunnen onderscheiden wordt boven elke bijlage een aanhef ingevoegd met een korte beschrijving van wat die bijlage inhoudt. Ook worden in de verschillende bijlagen in het opschrift (het kopje) de artikelverwijzingen gepreciseerd en waar nodig verbeterd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Besluit van 3 juli 2017, houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4), Stb. 2017, 307.

Naar boven