Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-01-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-2440".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-01-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 24, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, 8:1, eerste en tweede lid, en 10:5, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, 25 van de Warenwet, 13, eerste lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, 14, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen, 21, eerste lid, van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, 18a, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, 16 van de Wet op de loonvorming en 5, tweede lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
Identifier stcrt-2018-2440
Jaargang 2018
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-01-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 2440
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 10 januari 2018, 2016-0000002488, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving, alsmede de Aanwijzingsregeling boeteopleggers arbeidstijden vervoer, in verband met het uitbreiden van toezichthoudende taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport en van de afdeling Opsporingsinformatie van de Directie opsporing van de Inspectie SZW en enkele andere wijzigingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties