Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-01-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-237".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-12-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 1:25, vierde lid, 1:69, derde lid, 2:104, eerste en tweede lid, 3:3 en 4:9, vierde lid, 4:14, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht, en de artikelen 5a en 29b, tweede lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;
Identifier stcrt-2018-237
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-01-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 237
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Financiën van 22 december 2017, 2017-0000211126, directie Financiële Markten, houdende regels tot vaststelling van de criteria voor de beoordeling van de vakbekwaamheid van werknemers van een beleggingsonderneming en tot wijziging van de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van de Vrijstellingsregeling Wft (Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties