Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 23435Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 april 2018, nr. VO/1309407, tot wijziging van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO in verband met het actualiseren van de conversietabel

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 33, lid 1c, onderdeel b, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 80, vierde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt als volgt te luiden:

Artikel 1. Begripsbepalingen

havo:

hoger algemeen voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 14 van de Wet voortgezet onderwijs BES;

leraar:

leraar als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet voortgezet onderwijs BES;

vho:

voorbereidend hoger onderwijs als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 38, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

vmbo:

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 21 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 44 van de Wet voortgezet onderwijs BES;

vo:

praktijkonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en de eerste drie leerjaren van het havo en vwo, bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES.

vwo:

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 7 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 13 van de Wet voortgezet onderwijs BES.

B

1. In bijlagen 1 en 2 worden in de tweede rij van kolom II en van kolom IV de woorden ‘voor het bekwaamheidsgebied’ vervangen door ‘voor leraren in het’.

2. In bijlagen 1 en 2 wordt in kolom II en in kolom IV ‘vo/bve’ vervangen door ‘vo’.

C

1. In de aanhef van bijlage 1 wordt ‘(bekwaamheidsgebied vo/bve)’ vervangen door ‘(leraren in het vo)’ en wordt ‘(bekwaamheidsgebied vho)’ vervangen door ‘(leraren in het vho)’.

2. In bijlage 1, onderdeel Informatiekunde/Informatietechnologie, worden in kolom V de woorden ‘Nascholing ITgt, tenzij uit (het) getuigschrift(en) blijkt dat de (na)scholing ITgt met goed gevolg is afgerond’ vervangen door ‘Nascholing ITgt, tenzij uit (het) getuigschrift(en) blijkt dat de (na)scholing ITgt is afgerond’.

3. In bijlage 1 vervalt de rij van het onderdeel Het leergebied Mens & Natuur.

4. In bijlage 1, kolom I, wordt ‘Beeldende vakken’ vervangen door ‘Beeldende vorming’.

5. In bijlage 1, voetnoot 13, wordt ‘onder punt 2)’ vervangen door ‘onder punt 4)’ en wordt ‘een bevoegdheid voor het vak beeldende vakken’ vervangen door ‘een bevoegdheid voor het vak beeldende vorming’.

D

1. In de aanhef van bijlage 2 wordt ‘(bekwaamheidsgebied vo/bve)’ vervangen door ‘(leraren in het vo)’.

2. In bijlage 2 komt de rij van het onderdeel Produceren, installeren en energie te luiden:

Produceren, installeren en energie

vo

Metaaltechniek

(Mechanische techniek of Werktuigbouwkunde)

Installatietechniek

Elektrotechniek

vo

Voor wat betreft onderwijs dat wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van een team waarin voor de in de derde kolom genoemde vakken de leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen die voor die vakken worden gesteld.

vo

Metaaltechniek

(Mechanische techniek of Werktuigbouwkunde)

vo

Mits aangevuld met de bijscholing: professionaliseringstraject leraar PIE bij een geaccrediteerde lerarenopleiding.

Hetgeen blijkt uit het certificaat.

De bijscholing bestaat uit drie modules:

• Module Metaaltechniek

• Module Elektrotechniek

• Module Installatietechniek

Afhankelijk van de vooropleiding dienen één tot drie modules gevolgd te worden.

Elektrotechniek

vo

Installatietechniek

vo

een naar het oordeel van de lerarenopleidingen voldoende verwante opleiding

vo

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Op 19 juli 2012 is de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO (hierna: de conversietabel) in werking getreden (Stcrt. 2012, 14735). De conversietabel regelt met welke getuigschriften of bewijzen van bekwaamheid een leraar benoembaar is voor vakken waarvoor geen passende lerarenopleiding bestaat of waarvan de namen in de loop der tijd zijn gewijzigd, waardoor de vraag ontstaat of men met een oud getuigschrift ook dat nieuwe vak mag onderwijzen.

De conversietabel behoeft regelmatig actualisering. De minister is bij de huidige wijziging geadviseerd door deskundigen, die deel uitmaken van de Bevoegdhedencommissie vo (Stcrt. 2017, 70172). De commissie is ingesteld met ingang van 1 oktober 2017 voor de duur van een jaar en heeft als taak de minister te adviseren over de bevoegdheid van leraren voor nieuwe vakken op basis van een voorstel vanuit de vertegenwoordigers uit de onderwijspraktijk.

Wijzigingen die verband houden met het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

Op 1 augustus 2017 is een wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel (hierna: het besluit) in werking getreden (zie Stb. 2017, 148). Met deze wijziging van het besluit zijn onder andere de termen ‘bekwaamheidsgebied vo/bve’ en ‘bekwaamheidsgebied vho’ komen te vervallen. Omdat in de conversietabel naar deze termen werd verwezen, was het noodzakelijk de begripsbepaling aan te passen. Om redactionele redenen is ervoor gekozen het artikel met de begripsbepalingen integraal te wijzigen.

Het oude bekwaamheidsgebied vo/bve is vervangen door het begrip ‘vo’, zoals dat thans in artikel 2.1, onder b, van het besluit is gedefinieerd. Dit begrip omvat het gehele voortgezet onderwijs, met uitzondering van het voorbereidend hoger onderwijs (vho). Hoewel de verwijzing naar het besluit in de begripsbepalingen is komen te vervallen, blijft het onverminderd belangrijk om de conversietabel aan te laten sluiten op de daar gebruikte terminologie.

Algemeen gebruikelijke vakken en programmaonderdelen

Het leergebied Mens en Natuur is uit de tabel verwijderd. Bij nader inzien was dit leergebied ten onrechte in de conversietabel opgenomen, omdat het geen vak betreft.

Kunstvakken

Het kunstvak Beeldende vorming in het vo stond abusievelijk vermeld als ‘Beeldende vakken’. Dit is gecorrigeerd.

Bij voetnoot 13 stond abusievelijk een verwijzing naar voetnoot 2 in plaats van naar voetnoot 4. Dit is gecorrigeerd.

Profielvakken vmbo

Bij het profielvak produceren, installeren en energie (PIE) is bij metaaltechniek gespecificeerd dat hieronder mechanische techniek en werktuigbouwkunde vallen. Verder is aan het vak PIE naast de al bestaande teambevoegdheid een individuele bevoegdheid toegevoegd. De leraar die de bijscholing professionaliseringstraject leraar PIE met succes heeft afgerond en hiervoor het certificaat heeft ontvangen, verkrijgt een bevoegdheid om het profielvak PIE te mogen geven. De bijscholing PIE bestaat uit een professionaliseringstraject, dat de tweedegraads technische lerarenopleidingen gezamenlijk ontwikkeld hebben. Het traject is opgebouwd uit verschillende modules en wordt afgesloten met een examen. Welke modules een leraar moet volgen, is afhankelijk van de kennis en vaardigheden die de leraar al verworven heeft. Dit wordt vastgesteld in een gereguleerde intake. Niet iedere leraar kan met het traject starten: de leraar dient in het bezit te zijn van een getuigschrift, waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor het lesgeven in het vmbo.

Administratieve lasten

De wijziging heeft geen invloed op de administratieve lasten; de conversietabel biedt scholen uitsluitend meer zekerheid omtrent de bevoegdheden van de leraren die bij hen in dienst zijn.

Caribisch Nederland

De wijziging is ook van toepassing op Caribisch Nederland. De Rijksdienst Caribisch Nederland heeft een concept van de regeling Conversietabel getuigschriften en vakken VO ter consultatie voorgelegd in Caribisch Nederland. Naar aanleiding van de consultatie zijn geen vragen en opmerkingen ontvangen en is de regeling Conversietabel getuigschriften en vakken VO ten gevolge daarvan niet meer aangepast.

Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op 1 mei 2018. Deze datum wijkt af van de vaste verandermomenten. Omdat het onderwijsveld over de wijziging is geïnformeerd, de wijziging voor het onderwijsveld begunstigend is en voorts geen administratieve lasten met zich brengt, is ervoor gekozen de wijziging per mei in werking te laten treden.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob