Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2012, 14735Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juni 2012, nr. DL/405352, houdende vaststelling van het overzicht van getuigschriften waarmee wordt voldaan aan de bekwaamheidseisen die gelden voor het geven van voortgezet onderwijs in de algemeen gebruikelijke vakken of programmaonderdelen waarvan niet rechtstreeks op grond van het getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan deze bekwaamheidseisen is voldaan (Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 33, lid 1c, onderdeel b, van de Wet op het Voorgezet Onderwijs, alsmede artikel 80, lid 4, van de wet voortgezet onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

a. bekwaamheidsgebied vo/bve:

bekwaamheidsgebied genoemd in titel 3 van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel;

b. bekwaamheidsgebied vho:

bekwaamheidsgebied genoemd in titel 4 van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel.

Artikel 2. Vaststelling conversietabel

  • 1. Er is een conversietabel getuigschriften.

  • 2. Deze conversietabel getuigschriften is opgenomen als bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze verschijnt en werkt daarbij terug tot en met 1 augustus 2006.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra.

BIJLAGE: CONVERSIETABEL GETUIGSCHRIFTEN

1. Conversietabel getuigschriften

I

II

III

IV

V

VI

 

Met het bezit van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen van het vak:

voor het bekwaamheidsgebied:

is tevens verbonden dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor het vak:

voor het bekwaamheidsgebied:

Met de volgende beperkingen:

1.1

Bedrijfseconomie

vho

Management en Organisatie

vho

 

1.2

Lichamelijke oefening

vho

Lichamelijke opvoeding

vho

 

1.3

Lichamelijke oefening

vo/bve

Lichamelijke opvoeding

vo/bve

 

1.4

Lichamelijke oefening

vo/bve

Lichamelijke opvoeding 2

vo/bve

 

1.5

Lichamelijke oefening

vho

Bewegen, Sport en Maatschappij

vho

 

1.6

Maatschappijleer

vho

Maatschappijwetenschappen

vho

 

1.7

Maatschappijleer

vo/bve

Maatschappijleer II

vo/bve

 

1.8

Natuurkunde

vho

NASK I

vho

 

1.9

Natuurkunde

vo/bve

NASK I

vo/bve

 

1.10

Scheikunde

vho

NASK II

vho

 

1.11

Scheikunde

vo/bve

NASK II

vo/bve

 

1.12

Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Biologie, Aardrijkskunde.

vho

Natuur, Leven en Technologie (NLT)

vho

Voor wat betreft onderwijs dat wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van een team waarin voor elk van de in de eerste kolom genoemde vakken een leraar voldoet aan de bekwaamheidseisen die voor dat vak worden gesteld.

1.13

Een naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende verwant vak

vo/bve

Onderzoek en Ontwerp

vo/bve

voor zover de bezitter van het in de eerste kolom genoemde getuigschrift tevens in het bezit van een O&O-certificaat, afgegeven door de Stichting Technasium.

1.14

Een naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende verwant vak

vho

Onderzoek en Ontwerp

vho

voor zover de bezitter van het in de eerste kolom genoemde getuigschrift tevens in het bezit van een O&O-certificaat, afgegeven door de Stichting Technasium.

TOELICHTING

Algemeen

Met de Wet van 3 februari 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs alsmede in verband met het beperken van de mogelijkheid tot het inzetten van onbevoegden (Stb. 2012, 22) wordt bepaald dat er een overzicht wordt gegeven van getuigschriften waarmee wordt voldaan aan de bekwaamheidseisen die gelden voor het geven van voortgezet onderwijs in algemeen gebruikelijke vakken of programmaonderdelen, waarvoor op grond van een getuigschrift als bedoeld in artikel 33, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van de Wet op het voorgezet onderwijs of artikel 80, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van de Wet voortgezet onderwijs BES niet rechtstreeks kan of kon worden vastgesteld dat wordt voldaan aan de voor die vakken of programmaonderdelen geldende bekwaamheidseisen.

Met deze regeling wordt dit overzicht in de vorm van een conversietabel vastgesteld. De conversietabel is een vangnet om helderheid te scheppen over die vakken waarvan onduidelijk is welke getuigschriften leiden tot benoembaarheid als leraar in dat vak. Deze regeling vormt daarmee het sluitstuk op de bepalingen over bekwaamheid en benoembaarheid in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet voorgezet onderwijs BES.

De wetgever gaat er vanuit dat lerarenopleidingen de dialoog zoeken met de scholen in het voortgezet onderwijs over de aansluiting van hun opleidingen op het vakkenpakket in het onderwijs en hun onderwijsaanbod naar aanleiding daarvan aanpassen zodat voldaan wordt aan de vraag van de scholen. De opleidingen vermelden op hun getuigschriften voor welke vakken aan de bekwaamheidseisen wordt voldaan. De bezitter van het getuigschrift is dan ook voor deze vakken benoembaar als leraar.

Het is niet in alle situaties mogelijk om 100% aansluiting te krijgen tussen de vakken in het voorgezet onderwijs en de getuigschriften van de lerarenopleidingen. De conversietabel beoogt duidelijkheid te verschaffen in die gevallen waarin lerarenopleidingen en scholen de onduidelijkheid niet kunnen opheffen binnen de ruimte die zij hiervoor hebben.

Criteria voor opname in de tabel

De conversietabel is bedoeld voor twee soorten vakken. Allereerst gaat het om vakken waarvan de naam is gewijzigd waardoor niet meer direct duidelijk is welke leraren voor deze vakken benoemd kunnen worden. De nieuwe namen zullen niet altijd direct opgenomen zijn op getuigschriften van de opleidingen.

Daarnaast is de tabel bedoeld voor vakken waarvoor (nog) geen lerarenopleiding bestaat. Door ontwikkeling van de vakkenpakketten in het voortgezet onderwijs of het ontstaan of opheffen van lerarenopleidingen, kan er een situatie ontstaan dat de bestaande lerarenopleidingen (nog) niet volledig aansluiten op de vakken in het voortgezet onderwijs.

Totstandkoming tabel

De lijst met vakken is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs naar de aansluiting van lerarenopleidingen op de algemeen vormende examenvakken in het voortgezet onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek zijn getoetst in het onderwijsveld.

Wijziging van de tabel

De conversietabel is geen statische lijst. Als er vakken vervallen, vakken alsnog eenduidig op getuigschriften kunnen worden vermeld of nieuwe lerarenopleidingen ontstaan, kunnen vakken uit de tabel verwijderd worden. Ook wordt de mogelijkheid open gelaten om de conversietabel later uit te breiden.

De conversietabel is bedoeld voor algemeen gebruikelijke vakken. Scholen kunnen in de dagelijkse praktijk andere namen voor vakken hanteren op hun lesroosters. Deze namen worden niet opgenomen in de tabel als ze niet breed gebruikt wordt in de sector.

Voordat een vak opgenomen wordt in de tabel, wordt eerst onderzocht of vermelding op een getuigschrift, al dan niet in combinatie met een aanpassing van het curriculum van een lerarenopleiding, mogelijk is. Pas als blijkt dat dit geen oplossing biedt, wordt het vak eventueel opgenomen in de conversietabel.

Leeswijzer

In de conversietabel wordt geregeld dat getuigschriften die leiden tot een benoembaarheid voor een bepaald vak, ook leiden tot benoembaarheid in een ander verwant vak. Het gaat hierbij niet alleen om getuigschriften van op dit moment bestaande lerarenopleidingen, maar ook om alle oudere getuigschriften die leiden tot benoembaarheid in dat specifieke vak. Dit betreft dus ook de getuigschriften die voor de invoering van de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) op grond van de regeling Bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. leidden tot een bevoegdheid voor het geven van dit betreffende vak en waarvan de bezitter op grond van de overgangsbepaling in artikel XI van deze wet benoembaar is voor dit vak.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen

De conversietabel gaat uit van de bekwaamheidsgebieden die gedefinieerd zijn in Besluit bekwaamheidseisen overheidspersoneel.

Artikel 3 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op 1 augustus 2012, net als de onderliggende wettelijke bepalingen in artikel 33, lid 1c, onderdeel b, van de Wet op het Voorgezet Onderwijs en artikel 80, lid 4 van de wet voortgezet onderwijs BES.

De regeling werkt terug tot het moment van inwerkingtreding van de Wet Beroepen in het onderwijs (Wet BIO) op 1 augustus 2006 opdat deze regeling ook van toepassing is op alle getuigschriften die zijn afgegeven voor 1 augustus 2012. De overgangsbepaling in Artikel XI van de Wet BIO regelt dat alle bevoegdheden en bewijzen van bekwaamheid die bestonden voor 1 augustus 2006, ook leiden tot benoembaarheid vanaf 1 augustus 2006. Als gevolg daarvan is deze regeling ook van toepassing op getuigschriften die zijn afgegeven voor 1 augustus 2006.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra.