Circulaire tegemoetkoming kosten beeldschermbril sector Rijk

Aan: De Ministers

Onderwerp: Tegemoetkoming kosten beeldschermbril sector Rijk

Doelstelling: Bekend maken van beleid

Datum: 8 januari 2018

Kenmerk: 2018-0000005581

Ingangsdatum: 1 april 2018

Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken: 1 juli 2018

Voor het Ministerie van Financiën: 1 januari 2019

Geldig tot: Nader bericht

Deze circulaire stelt onder welke voorwaarden rijksambtenaren in dienst bij de ministeries in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van een

beeldschermbril en de hoogte daarvan. Dit in overeenstemming met artikel 3 en artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers) en de Arbocatalogus Beeldschermwerk sector Rijk 1. Volgens deze Arbocatalogus is sprake van ‘beeldschermwerk’ wanneer een ambtenaar op een werkdag twee uur of meer aan of met een beeldscherm werkt. De definitie van beeldscherm is daarbij breed: dit kan zijn een standaard computerscherm, maar ook een laptop/notebook scherm of een scherm van een handcomputer. Voor de beeldschermwerker kan er behoefte ontstaan aan een bril of een aparte brilsterkte voor het werken met een beeldscherm: de beeldschermbril. Een leesbril kan in dit geval niet voldoende zijn, omdat een leesbril geschikt is voor een leesafstand van 30–35 cm, terwijl het beeldscherm normaal op 50 - 60 cm afstand staat. In de Arbocatalogus Beeldschermwerk sector Rijk is de verplichting opgenomen dat het bevoegd gezag binnen bepaalde kaders een vergoeding verstrekt voor een beeldschermbril. Deze circulaire geeft deze kaders, die voorheen per departement waren gesteld en die vanwege deze circulaire komen te vervallen. Hiervoor is gekozen vanuit de wens om tot een geharmoniseerde aanpak te komen.

De Inspectie SZW heeft de inhoud van deze circulaire goedgekeurd.

1. Tegemoetkoming kosten beeldschermbril

Indien de resultaten van oogmeting dit vereisen, heeft een ambtenaar aanspraak op een tegemoetkoming van het bevoegd gezag in de kosten van een speciale met zijn arbeid verband houdende beeldschermbril, zoals bedoeld in de Arbocatalogus Beeldschermwerk sector Rijk.

De beeldschermbril dient te worden aangeschaft bij een opticien.

De tegemoetkoming in de kosten van de beeldschermbril (montuur, glazen en eventuele kosten van de oogmeting) bedraagt maximaal € 200,–, inclusief BTW.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de consumentenprijsindex. De wijziging van het bedrag zal steeds worden opgenomen in de jaarlijks verschijnende circulaire waarmee de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden van ambtenaren die werkzaam zijn bij de sector Rijk bekend worden gemaakt.

De tegemoetkoming in de kosten van de beeldschermbril en eventueel de oogmeting wordt aangevraagd via P-Direkt. De ambtenaar dient van deze kosten een bewijsstuk te overleggen.

Bewijsstukken zijn vormvrij, maar uiteraard moet uit het bewijsstuk blijken dat het te declareren bedrag juist is. Verder moet uit het bewijsstuk blijken dat het een aanschaf of declaratie betreft voor de beeldschermbril en eventueel de oogmeting van de ambtenaar zelf.

2. Frequentie aanvraag

De ambtenaar kan opnieuw een tegemoetkoming aanvragen in de kosten van een beeldschermbril:

  • a. indien uit de resultaten van een oogmeting blijkt dat aanschaf van een nieuwe beeldschermbril is vereist;

  • b. indien er sprake is van verlies of beschadiging, waarbij de ambtenaar niet een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan uitvoering te geven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, S. Roos Directeur-generaal Overheidsorganisatie


X Noot
1

De Arbocatalogus Beeldschermwerk sector Rijk is geplaatst op de site van het A+O-fonds Rijk: https://www.aofondsrijk.nl/arbocatalogus-rijk/arbocatalogus-beeldschermwerk/

Naar boven